Nội dung cập nhật đối với Các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng (SCC) (tháng 10 năm 2021)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 10 năm 2021, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách quảng cáo của Google liên quan đến Các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng (SCC) do Google triển khai các SCC đã cập nhật của Ủy ban Châu Âu.

(Đăng vào tháng 9 năm 2021)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067