Postupy presadzovania pravidiel pri opakovaných porušeniach

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Ako sa uvádza v našich zmluvných podmienkach inzercie, spoločnosť Google si vyhradzuje právo odmietnuť reklamy alebo zablokovať reklamné účty, keď to považuje za potrebné. V snahe zaistiť používateľom bezpečné a pozitívne prostredie spoločnosť Google vyžaduje, aby inzerenti dodržiavali pravidlá služby Google Ads. Opakované porušovanie pravidiel berieme vážne a pre ich nedodržiavanie podnikáme proti inzerentom určité kroky.

Na zisťovanie a odstraňovanie reklám, ktoré porušujú naše pravidlá a sú škodlivé pre používateľov a celkový ekosystém služby Google Ads, používame kombináciu automatického hodnotenia a hodnotenia človekom. Naše technológie presadzovania pravidiel môžu používať algoritmy a strojové učenie, ktoré sú modelované na základe rozhodnutí kontrolórov, s cieľom chrániť našich používateľov a zaistiť bezpečnosť našich reklamných platforiem. Obsah porušujúci pravidlá je odstraňovaný našimi automatizovanými modelmi alebo (ak sa vyžaduje podrobnejšie určovanie) nahlasovaný na ďalšiu kontrolu vyškolenými operátormi a analytikmi vykonávajúcimi hodnotenia obsahu, ktoré môžu byť pre samotné algoritmy zložité, napríklad preto, že je potrebné porozumieť kontextu reklamy. Výsledky týchto manuálnych kontrol sa potom používajú ako pomôcka na vytváranie údajov optimalizácie na ďalšie zlepšovanie našich modelov strojového učenia.

V prípade reklám, ktoré porušujú naše pravidlá, podnikáme určité kroky. Môže ísť napríklad o zamietnutie reklám, aby sa nezobrazovali, či zablokovanie účtov za opakované alebo hrubé porušenia pravidiel. Opakované porušenia pravidiel berieme vážne a neustále rozvíjame náš systém sankcií pre používateľov, ktorí opakovane porušujú pravidlá.

Keď opakovane porušíte určité pravidlá služby Google Ads, uvalíme na váš účet Google Ads sankcie. Pri prvom porušení pravidiel neuvaľujeme žiadne sankcie. Môžete dostať maximálne tri sankcie, pričom postihy sa s každou uvalenou sankciou stupňujú. Pri prvej a druhej sankcii dôjde k dočasnému pozastaveniu účtu (pri prvej na tri dni a pri druhej na sedem dní). Pri tretej sankcii dôjde k zablokovaniu účtu.

Tento systém založený na sankciách sa uplatňuje pri nasledujúcich pravidlách: umožňovanie nečestného konania, neschválené látky, zbrane, diely zbraní a súvisiace výrobky, výbušniny, iné zbrane, tabak, platené sexuálne služby, nevesty na objednávku, návnada na kliknutie, zavádzajúci dizajn reklamy, poskytovanie kaucií, služby adresára, presmerovania hovorov a ich nahrávania, služby na zlepšenie úverového hodnotenia, binárne opcie a osobné úvery.

Čo bude nasledovať, keď dostanete sankciu

Sankciu uvalíme na účet Google Ads a informujeme o nej prostredníctvom e‑mailu a upozornenia v účte, keď podklady alebo reklamy viackrát porušia pravidlá služby Google Ads. Účet môže v súvislosti s rovnakým porušením pravidiel dostať maximálne jedno upozornenie a tri sankcie.

Upozornenie

Vieme, že chyby sa stávajú a pravidlá nechcete porušovať. Prvé porušenie pravidiel preto vedie len k upozorneniu. Upozorňujeme, že e‑mailové upozornenie vám pošleme len raz. Pri ďalšom porušení pravidiel služby Google Ads dostanete sankciu. Ak sa domnievate, že sme urobili chybu, môžete sa proti zamietnutým reklamám odvolať.

Prvá sankcia

Prvú sankciu dostanete, keď zistíme, že aj po prijatí počiatočného upozornenia naďalej porušujete určité pravidlá služby Google Ads.

Keď dostanete prvú sankciu, účet bude tri dni v stave dočasného pozastavenia. Ak sankciu nepotvrdíte ani sa proti nej neodvoláte, účet zostane pozastavený. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Ako postupovať, ak dostanete sankciu.

Účty v stave dočasného pozastavenia nemôžu zobrazovať žiadne reklamy. Inzerenti však majú k svojim účtom a všetkým súvisiacim reportom prístup aj naďalej. Ďalšie informácie o dočasnom pozastavení účtu

Druhá sankcia

Druhú sankciu dostanete, ak do 90 dní od prvej sankcie znova porušíte rovnaké pravidlá. Pôjde o posledné a konečné upozornenie, aby ste odstránili všetky podklady alebo reklamy v účte Google Ads, ktoré porušujú pravidlá, a vyhli sa tak zablokovaniu účtu.

Po uvalení druhej sankcie bude účet v stave dočasného pozastavenia sedem dní. Ak sankciu nepotvrdíte ani sa proti nej neodvoláte, účet zostane pozastavený. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Ako postupovať, ak dostanete sankciu.

Účty v stave dočasného pozastavenia nemôžu zobrazovať žiadne reklamy. Inzerenti však majú k svojim účtom a všetkým súvisiacim reportom prístup aj naďalej. Ďalšie informácie o dočasnom pozastavení účtu

Po skončení dočasného pozastavenia účtu vám pošleme e‑mailové upozornenie.

Tretia sankcia

Tretiu a poslednú sankciu dostanete, ak do 90 dní od druhej sankcie porušíte rovnaké pravidlá. Váš účet potom zablokujeme pre opakované porušovanie pravidiel. Ďalšie informácie o zablokovaniach účtov

Ako postupovať, ak dostanete sankciu

Váš účet môže byť v stave dočasného pozastavenia alebo zablokovaný. Stav dočasného pozastavenia alebo zablokovanie závisí od počtu sankcií, ktoré boli na váš účet uvalené v súvislosti s danými pravidlami.

Ak je účet v stave dočasného pozastavenia

Ak chcete znovu zobrazovať reklamy, musíte napraviť porušenia a odoslať formulár potvrdenia. Ak sa domnievate, že došlo k chybe a pravidlá ste neporušili, musíte sa proti sankcii odvolať. Upozorňujeme, že účet zostane pozastavený, kým sankciu nepotvrdíte alebo sa proti nej neodvoláte.

Ak sa proti sankcii rozhodnete odvolať a odvolanie nebude úspešné, stav dočasného pozastavenia účtu sa skončí, až keď porušenia pravidiel odstránite alebo napravíte a potvrdíte sankciu.

Potvrdenie sankcie

Ak chcete sankciu potvrdiť, musíte odstrániť alebo napraviť všetky porušenia pravidiel v účte a vyplniť formulár potvrdenia.

Vyplnením formulára potvrdenia potvrdzujete tieto skutočnosti:

  • Poznáte konkrétne pravidlá, ktoré viedli k uvaleniu sankcie na účet, príslušné pravidlá ste si prečítali a chápete, že ich ďalšie porušenia môžu viesť k závažnejším krokom až k zablokovaniu účtu.
  • Odstránili ste podklady a reklamy, ktoré porušujú príslušné pravidlá, a zaistíte, že budúce podklady a reklamy budú v súlade s pravidlami.
  • Vytváranie ďalších účtov alebo pokusy o obídenie presadzovania pravidiel spoločnosti Google sú prísne zakázané a môžu viesť k zablokovaniu účtu.

Do určitého času po odoslaní formulára potvrdenia (závisí od počtu uvalených sankcií) začne účet znova zobrazovať reklamy.

  • V prípade prvej sankcie začne účet znova zobrazovať reklamy po troch dňoch od iniciovania dočasného pozastavenia.
  • V prípade druhej sankcie začne účet znova zobrazovať reklamy po siedmich dňoch od iniciovania dočasného pozastavenia.

Ak upravujete existujúce reklamy alebo nahrávate nové, ubezpečte sa, že sú v súlade s relevantnými pravidlami. Ak vytvoríte nové reklamy, ktoré porušujú pravidlá, kým je váš účet v stave dočasného pozastavenia, uvalíme naň ďalšiu sankciu.

Spoločnosť Google bude účet ďalej monitorovať, či v ňom nedochádza k opakovaným porušeniam pravidiel služby Google Ads.

Odvolanie

Ak sa proti sankcii úspešne odvoláte, z účtu ju odstránime a reklamy, ktoré dodržiavajú pravidlá, schválime. Dočasné pozastavenie účtu sa skončí okamžite.

Ak odvolanie nebude úspešné, účet zostane pozastavený, kým nenapravíte všetky porušenia pravidiel v účte a nevyplníte formulár potvrdenia.

Ak je účet zablokovaný

Ak sa domnievate, že došlo k chybe a pravidlá ste neporušili, podajte odvolanie s odôvodnením. Účty obnovujeme, iba ak sú na to pádne dôvody. Je preto dôležité venovať tejto záležitosti čas a dbať na dôkladnosť, presnosť a poctivosť. Ďalšie informácie o zablokovaných účtoch
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067