Nội dung cập nhật đối với Chính sách về tuyên bố không đáng tin cậy (Tháng 12 năm 2021)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 12 năm 2021, Google Ads sẽ cập nhật Chính sách về tuyên bố không đáng tin cậy để áp dụng một chính sách mới nghiêm cấm nội dung quảng bá những tuyên bố về vấn đề biến đổi khí hậu trái ngược với các quan điểm khoa học.  Kể từ ngày 6 tháng 12 năm 2021, chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi nội dung cập nhật đối với chính sách này.

Google sẽ không tạm ngưng tài khoản của bạn ngay khi bạn vi phạm chính sách này mà không cảnh báo trước. Chúng tôi sẽ gửi một cảnh báo ít nhất 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản của bạn.

Vui lòng xem lại nội dung cập nhật đối với chính sách này để xác định xem có quảng cáo nào của bạn nằm trong phạm vi chi phối của chính sách này hay không và nếu có, hãy xóa những quảng cáo đó trước ngày 6 tháng 12 năm 2021.

(Đăng vào ngày 7 tháng 10 năm 2021)

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
3323470879925874957
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true