Thông tin cập nhật về Chính sách về nội dung chính trị và việc xác minh quảng cáo bầu cử (tháng 3 năm 2021)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 10/3/2021, chúng tôi đã cập nhật Chính sách về nội dung chính trị trên Trung tâm trợ giúp (nhưng không thay đổi phạm vi thực thi chính sách). Đồng thời, chúng tôi đã cập nhật và hợp nhất các bài viết về việc xác minh quảng cáo bầu cử theo khu vực thành một bài viết duy nhất. Chúng tôi cũng cập nhật và hợp nhất các bài viết tương ứng trên Trung tâm trợ giúp Display & Video 360. Chúng tôi làm như vậy chủ yếu là để trình bày chính sách rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn.

 

(Đăng vào tháng 3 năm 2021)

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
73067
false
false