Aktualizácia právnych podmienok (február 2021)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Od 28. februára 2021 vstúpi do platnosti aktualizácia pravidiel Googlu pre právne podmienky. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na požiadavky smernice o audiovizuálnych mediálnych službách v Európskej únii a Spojenom kráľovstve. Pripomíname inzerentom, že musia dodržiavať miestne právne predpisy.

Ak ste inzerent, ktorý zacieľuje reklamy na Európsku úniu a Spojené kráľovstvo, môže to znamenať, že musíte dodržiavať požiadavky smernice o audiovizuálnych mediálnych službách v podobe implementovanej v zacielenej krajine. Nižšie uvádzame článok 9 tejto smernice.

Nejde o úplný zoznam miestnych právnych podmienok v každej krajine a inzerenti sú naďalej zodpovední za to, že si naštudujú a budú dodržiavať miestne právne predpisy platné tam, kde podnikajú, a v regiónoch, na ktoré sú ich reklamy zacielené.

Článok 9

1. Členské štáty zabezpečia, aby audiovizuálne komerčné oznamy poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, spĺňali tieto podmienky:
(a) audiovizuálne komerčné oznamy musia byť ľahko odlíšiteľné. Skryté audiovizuálne komerčné oznamy sa zakazujú;
(b) audiovizuálne komerčné oznamy nesmú používať podprahové techniky;
(c) audiovizuálne komerčné oznamy nesmú:
(i) porušovať ľudskú dôstojnosť;
(ii) obsahovať ani podporovať žiadnu diskrimináciu na základe pohlavia, rasového a etnického pôvodu, národnosti, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;
(iii) podporovať správanie poškodzujúce zdravie alebo bezpečnosť;
(iv) podporovať správanie hrubo poškodzujúce ochranu životného prostredia;
(d) všetky formy audiovizuálnych komerčných oznamov, ktoré sa týkajú cigariet a iných tabakových výrobkov, ako aj elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek sú zakázané;
(e) audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa alkoholických nápojov sa nesmú zameriavať špecificky na maloletých a nesmú podporovať nadmerné užívanie takýchto nápojov;
(f) audiovizuálny komerčný oznam týkajúci sa liekov a liečebných postupov, ktoré sú dostupné iba na lekársky predpis v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnych služieb, je zakázaný;
(g) audiovizuálne komerčné oznamy nesmú spôsobovať fyzickú, psychickú alebo morálnu ujmu maloletým. Preto nemôžu priamo nabádať maloletých, aby si kúpili alebo požičali nejaký výrobok alebo službu, využívajúc ich neskúsenosť alebo dôverčivosť, priamo ich povzbudzovať, aby presviedčali svojich rodičov či iné osoby, aby im zakúpili ponúkaný tovar alebo služby, zneužívať osobitnú dôveru, ktorú maloletí prechovávajú k svojim rodičom, učiteľom alebo iným osobám, ani bezdôvodne ukazovať maloletých v nebezpečných situáciách.

(Uverejnené v decembri 2020)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka