Aktualizacja wymagań prawnych (luty 2021 r.)

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

28 lutego 2021 r. Google zaktualizuje zasady dotyczące wymagań prawnych, aby uwzględnić wymagania wynikające z dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych („dyrektywy AVMSD”) w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Przypominamy reklamodawcom, że muszą przestrzegać przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach.

Może to oznaczać, że reklamodawcy kierujący reklamy na Unię Europejską i Wielką Brytanię będą zobowiązani przestrzegać wymagań wynikających z dyrektywy AVMSD w formie obowiązującej w kraju docelowym. Poniżej cytujemy Artykuł 9 tej dyrektywy.

Nie jest to wyczerpująca lista wymagań prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach. Reklamodawcy są zobowiązani do zapoznania się z przepisami prawa obowiązującymi w kraju prowadzenia działalności oraz na obszarach, na które kierują reklamy, i przestrzegania tych przepisów.

Artykuł 9

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby handlowe przekazy audiowizualne rozpowszechniane przez dostawców usług medialnych podlegających ich jurysdykcji spełniały następujące wymogi:
(a) handlowe przekazy audiowizualne muszą być łatwo rozpoznawalne; zakazuje się ukrytych handlowych przekazów audiowizualnych;
(b) handlowe przekazy audiowizualne nie mogą wykorzystywać technik podprogowych;
(c) handlowe przekazy audiowizualne nie mogą:
(i) naruszać godności człowieka;
(ii) zawierać żadnych treści dyskryminujących ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną ani promować takiej dyskryminacji;
(iii) zachęcać do postępowania zagrażającego zdrowiu lub bezpieczeństwu;
(iv) zachęcać do postępowania poważnie szkodzącego ochronie środowiska;
(d) zakazane są wszelkie rodzaje handlowych przekazów audiowizualnych dotyczących papierosów i innych wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych;
(e) handlowe przekazy audiowizualne dotyczące napojów alkoholowych nie mogą być specjalnie kierowane do małoletnich i nie mogą zachęcać do nieumiarkowanej konsumpcji takich napojów;
(f) zakazane są handlowe przekazy audiowizualne dotyczące produktów i zabiegów leczniczych dostępnych wyłącznie na receptę w państwie członkowskim, którego jurysdykcji podlega dostawca usług medialnych;
(g) handlowe przekazy audiowizualne nie mogą wyrządzać fizycznej, psychicznej lub moralnej szkody małoletnim. W związku z tym nie mogą one bezpośrednio nakłaniać małoletnich do kupna lub najmu produktu lub usługi, wykorzystując ich brak doświadczenia lub łatwowierność, nie mogą bezpośrednio zachęcać małoletnich, by przekonali rodziców lub osoby trzecie do kupna reklamowanych produktów lub usług, nie mogą wykorzystywać szczególnego zaufania, którym małoletni darzą rodziców, nauczycieli lub inne osoby, ani nie mogą bez uzasadnienia pokazywać małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach.

(Opublikowano w grudniu 2020 r.)

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
9574270208386580533
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067