Juridisko prasību atjauninājums (2021. gada februāris)

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Sākot ar 2021. gada 28. februāri, Google atjauninās juridisko prasību politiku, lai pievērstu uzmanību audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas (AVMPD) prasībām Eiropas Savienībā un Apvienotajā Karalistē. Reklāmdevējiem tiek atgādināts par pienākumu nodrošināt atbilstību vietējiem tiesību aktiem.

Reklāmdevējiem, kuru reklāmu mērķauditorija tiek atlasīta Eiropas Savienībā un Apvienotajā Karalistē, tas var nozīmēt, ka ir jāievēro AVMPD prasības atbilstoši tam, kā tās tiek īstenotas mērķauditorijas valstī. Zināšanai tālāk ir norādīts minētās direktīvas 9. pants.

Šis nav pilnīgs katras valsts vietējo juridisko prasību saraksts, un reklāmdevēji joprojām ir atbildīgi par vietējo tiesību aktu izpēti un ievērošanu valstīs, kurās tiek veikta uzņēmējdarbība, un reģionos, kuros tiek atlasīta reklāmu mērķauditorija.

9. pants

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā esošo mediju pakalpojumu sniedzēju sniegtie audiovizuālie komercpaziņojumi atbilst šādām prasībām:
a) audiovizuālie komercpaziņojumi ir uzreiz atpazīstami; slēpti audiovizuāli komercpaziņojumi ir aizliegti;
b) audiovizuālos komercpaziņojumos neizmanto metodes, kas iedarbojas uz zemapziņu;
c) audiovizuālos komercpaziņojumos:
i) neaizskar cilvēka cieņu;
ii) neietver un nepopularizē diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, valstspiederības, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ;
iii) nemudina uz rīcību, kas apdraud veselību vai drošību;
iv) nemudina uz rīcību, kas var būtiski kaitēt vides aizsardzībai;
d) ir aizliegti visi cigarešu un citu tabakas izstrādājumu, kā arī elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu audiovizuālu komercpaziņojumu veidi;
e) audiovizuālus komercpaziņojumus par alkoholiskajiem dzērieniem nevērš konkrēti uz nepilngadīgo auditoriju, un tajos neveicina šādu dzērienu pārmērīgu lietošanu;
f) ir aizliegti audiovizuāli komercpaziņojumi par zālēm un ārstēšanu, kas dalībvalstī, kuras jurisdikcijā ir mediju pakalpojumu sniedzējs, ir pieejamas tikai pēc ārsta norādījuma;
g) audiovizuāli komercpaziņojumi nerada fizisku, garīgu vai tikumisku kaitējumu nepilngadīgajiem; tādēļ ar šādiem paziņojumiem tieši nemudina nepilngadīgos iegādāties vai nomāt preces vai pakalpojumus, izmantojot viņu pieredzes trūkumu vai lētticību, tieši neiedrošina viņus pārliecināt savus vecākus vai citus iegādāties reklamētās preces vai pakalpojumus, neizmanto nepilngadīgo īpašo uzticēšanos vecākiem, skolotājiem vai citām personām vai nepamatoti neparāda nepilngadīgos bīstamās situācijās.

(Publicēts 2020. gada decembrī)

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
true
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne