Thông tin cập nhật về Các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng (SCC) (tháng 8 năm 2020)

Kể từ ngày 12/8/2020, Google sẽ căn cứ vào Các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng (SCC) của Ủy ban Châu Âu khi chuyển dữ liệu cá nhân dùng cho hoạt động quảng cáo trực tuyến và đo lường ra ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ. Đối với Dịch vụ dành cho đơn vị xử lý, Google sẽ cập nhật để đưa Các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng đối với việc chuyển dữ liệu cá nhân cho các đơn vị xử lý ở những quốc gia thứ ba vào Điều khoản xử lý dữ liệu của Google Ads. Đối với Dịch vụ dành cho đơn vị kiểm soát, Google sẽ cập nhật để đưa Các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng đối với việc chuyển dữ liệu cá nhân cho các đơn vị kiểm soát ở những quốc gia thứ ba vào Điều khoản bảo vệ dữ liệu giữa các đơn vị kiểm soát của Google Ads. Trong trường hợp có việc chuyển dữ liệu cá nhân có liên quan, Các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng đã được đưa vào hợp đồng giữa Khách hàng và Google sẽ được áp dụng.

(Đăng vào tháng 8 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?