Mã số nhận dạng cá nhân (PIN)

Thu nhập của bạn có lớn hơn ngưỡng xác minh không?

Kiểm tra xem thu nhập của bạn lớn hơn $10 (hoặc mức tương đương theo nội tệ) không. Để xem thu nhập của bạn, chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại www.google.com/adsense.
2. Truy cập Trang chủ của bạn.
3. Giá trị bạn đang tìm kiếm được sắn nhãn 'Số dư'.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?