Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ

Αντιμετώπιση προβλημάτων υλοποίησης TCF v2.0

Περίοδοι χάριτος και προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων

Η Google θα συμμετάσχει στο Πλαίσιο διαφάνειας και συναίνεσης του IAB Europe v2.0 και θα συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές και τις πολιτικές του. Η ανάγνωση και η διαβίβαση της συμβολοσειράς διαφάνειας και συναίνεσης (TC) για όλα τα αιτήματα διαφημίσεων θα ξεκινήσει μόλις το IAB ολοκληρώσει πλήρως τη μετάβαση από το TCF v1.1 στο v2.0.

Για να δοθεί χρόνος στους εκδότες να διαχειριστούν σφάλματα και εσφαλμένες διαμορφώσεις σχετικά με την κυκλοφορία του Πλαισίου διαφάνειας και συναίνεσης του IAB Europe v2.0, η Google θα παρέχει στους εκδότες μια αναφορά σφαλμάτων που εντοπίσαμε και μια περίοδο χάριτος 90 ημερών μετά τη διαθεσιμότητα της ενσωμάτωσής μας με το πλαίσιο TCF IAB v2.0 κατά την οποία θα μπορούν να επιλύσουν τα σφάλματα.

Αναφορά σφαλμάτων

Θα ειδοποιήσουμε τους εκδότες στη διεπαφή χρήστη του προϊόντος, αν εντοπίσουμε κάποιο ζήτημα στη συμβολοσειρά TC που σχετίζεται με έναν ή περισσότερους από τους ιστοτόπους ή τις εφαρμογές τους. Στη σελίδα Συναίνεση χρηστών στην ΕΕ του λογαριασμού τους, οι εκδότες μπορούν να κάνουν κλικ στην επιλογή Λήψη αναφοράς σφαλμάτων TCF, για να κατεβάσουν μια λεπτομερή αναφορά των σφαλμάτων που έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες 7 ημέρες.

Για πρόσβαση στη σελίδα Συναίνεση χρηστών στην ΕΕ και στην αναφορά σφαλμάτων TCF: 
 • Ad Manager: Κάντε κλικ στις επιλογές Διαχειριστής και μετά Συναίνεση χρηστών στην ΕΕ.
 • AdMob και AdSense: Κάντε κλικ στις επιλογές Στοιχεία ελέγχου αποκλεισμού και μετά Συναίνεση χρηστών στην ΕΕ.

Η αναφορά θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με κάθε σφάλμα που εντοπίστηκε: 

 • Τομέας/MobileAppID: Ο ιστότοπος ή η εφαρμογή για κινητά που έχει διαμορφωθεί εσφαλμένα.
 • Κωδικός σφάλματος: Ο κωδικός που έχει αντιστοιχιστεί στο σφάλμα. 
 • Πλήθος σφαλμάτων: Ο αριθμός των ερωτημάτων που περιείχαν το σφάλμα που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.
 • Ημερομηνία τελευταίου εντοπισμού: Η τελευταία ημερομηνία κατά την οποία εντοπίστηκε το σφάλμα. 

Οι εκδότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς σφάλματος που παρατίθενται στην αναφορά, για να βρουν τις προτεινόμενες ενέργειες στους ακόλουθους πίνακες αντιμετώπισης προβλημάτων και να επιλύσουν τα σφάλματα.

Περίοδος χάριτος

Η περίοδος χάριτος 90 ημερών θα διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με τον τύπο του σφάλματος που αφορά. Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει τους τύπους περιόδων χάριτος και πότε θα ισχύουν.

Η περίοδος χάριτος θα λήξει σε 90 ημέρες από τις 15 Αυγούστου 2020, ανεξάρτητα από τον τύπο σφάλματος που αφορά.
Περίοδος χάριτος Επισκόπηση
Περίοδος χάριτος 0: Εσφαλμένη διαμόρφωση

Προορίζεται για την επίλυση συνηθισμένων καταστάσεων κατά τις οποίες οι εκδότες έχουν διαμορφώσει εσφαλμένα τις πλατφόρμες CMP και δεν κατάφεραν να στείλουν έγκυρη συμβολοσειρά TC. Η Google θα παρέχει στους εκδότες 60 ημέρες στις οποίες θα χρησιμοποιήσουν τους ελέγχους παρόχου τεχνολογίας διαφημίσεων του GDPR για την αποκατάσταση εσφαλμένων διαμορφώσεων, χωρίς να επηρεάζεται η δημιουργία εσόδων. Μετά από 60 ημέρες, η Google θα προβάλλει μη εξατομικευμένες διαφημίσεις (NPA) για τις υπόλοιπες 30 ημέρες της περιόδου χάριτος.

Αυτά τα σφάλματα έχουν πάντα προτεραιότητα έναντι άλλων τύπων σφαλμάτων, ακόμα και αν ένα συγκεκριμένο αίτημα έχει πολλά σφάλματα.

Η περίοδος χάριτος 0 θα ισχύει όταν:

 • Για τις πρώτες 60 ημέρες της περιόδου χάριτος, οι εκδότες θα μπορούν να επιλύσουν τα ζητήματα εσφαλμένης διαμόρφωσης χωρίς να επηρεάζεται η δημιουργία εσόδων.
 • Για τις υπόλοιπες 30 ημέρες της περιόδου χάριτος, οι μη εξατομικευμένες διαφημίσεις θα προβάλλονται ανεξάρτητα από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις εξατομικευμένων και μη εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Αφού λήξει η περίοδος χάριτος, τα αιτήματα για διαφημίσεις δεν θα έχουν προβολές.

Περίοδος χάριτος 1: Ζητήματα συμβολοσειράς TC

Προορίζεται για την αντιμετώπιση σημαντικών σφαλμάτων στη συμβολοσειρά TC. Η Google θα προβάλλει μόνο μη εξατομικευμένες διαφημίσεις (NPA) κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος.

Η περίοδος χάριτος 1 θα ισχύει για ζητήματα αυτής της κατηγορίας, όταν υπάρχουν προβλήματα με τη συμβολοσειρά TC που σχετίζονται με ένα αίτημα για διαφήμιση. Τα αιτήματα για διαφημίσεις θα συνεχίσουν να συμπληρώνονται με μη εξατομικευμένες διαφημίσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος. Αφού λήξει η περίοδος χάριτος, τα αιτήματα για διαφημίσεις δεν θα έχουν προβολές.

Περίοδος χάριτος 2: Πρέπει να ληφθεί εκ νέου συναίνεση

Προορίζεται για εκδότες που πραγματοποιούν ενσωμάτωση με το TCF v2.0, προτού η Google συμπεριληφθεί στη λίστα παγκόσμιων παρόχων (GVL) του IAB. Οι εκδότες θα έχουν λάβει συναίνεση για την Google από χρήστες εκτός του TCF v2.0 πριν από την ενσωμάτωση της Google. Τώρα που η Google κυκλοφόρησε επίσημα την ενσωμάτωσή της, θα πρέπει να ληφθεί εκ νέου συναίνεση από αυτούς τους χρήστες, χρησιμοποιώντας το TCF v2.0. Ωστόσο, οι εκδότες μπορούν να επιλέξουν πότε θα το πράξουν εντός της περιόδου χάριτος.

Η περίοδος χάριτος 2 θα ισχύει, όταν θα πρέπει να ληφθεί συναίνεση από τον χρήστη. Αν η προηγούμενη συναίνεση από τον χρήστη έχει ληφθεί πάνω από 13 μήνες πριν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την περίοδο χάριτος για να λάβετε εκ νέου τη συναίνεση του χρήστη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου χάριτος, οι υπάρχουσες εξατομικευμένες και μη εξατομικευμένες διαφημίσεις θα προβάλλονται χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες ρυθμίσεις χωρίς να επηρεάζεται η δημιουργία εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων παρόχων τεχνολογίας διαφημίσεων για εξατομικευμένες διαφημίσεις. Αφού λήξει η περίοδος χάριτος, τα αιτήματα για διαφημίσεις δεν θα έχουν προβολές.

Περίοδος χάριτος 3: Καθολικό εύρος ή εύρος εκτός ζώνης

Προορίζεται για συμβολοσειρές TC που περιλαμβάνουν καθολικό εύρος και εύρος εκτός ζώνης (Ad Manager, AdMob, AdSense). Η Google θα προβάλλει διαφημίσεις για αυτά τα αιτήματα διαφημίσεων σύμφωνα με τη συμβολοσειρά TC, που θα υπόκεινται στις πολιτικές της Google. Ωστόσο, η περίοδος χάριτος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση αυτού του ζητήματος.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου χάριτος, θα προβάλλουμε διαφημίσεις για αυτά τα αιτήματα διαφημίσεων σύμφωνα με τη συμβολοσειρά TC, που θα υπόκεινται στις πολιτικές της Google. Αφού λήξει η περίοδος χάριτος των 90 ημερών, δεν θα προβάλλουμε κάποια διαφήμιση, αν η συμβολοσειρά TC υποδεικνύει Εκτός ζώνης ή Καθολικό εύρος.

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να βοηθήσουμε τους εκδότες να επιλύσουν τις ενσωματώσεις TCF IAB v2.0 με εσφαλμένη διαμόρφωση, δημιουργήσαμε τους παρακάτω πίνακες με τους πιο συνηθισμένους τύπους σφαλμάτων συμβολοσειράς TC, καθώς και τις αντίστοιχες προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους πίνακες, για να προσδιορίσετε ποια περιόδου χάριτος (αν υπάρχει) ισχύει για κάποιο σφάλμα.

Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους πίνακες, για να κατανοήσετε τα ζητήματα που προκύπτουν σε επίπεδο αιτήματος για διαφήμιση, καθώς και την αντίστοιχη συμπεριφορά συστήματος.

Χωρίς περίοδο χάριτος, οι διαφημίσεις δεν προβάλλονται

Αυτά τα σφάλματα έχουν πάντα ως αποτέλεσμα αιτήματα για διαφημίσεις που απορρίπτονται ή δεν έχουν προβολές και δεν λαμβάνουν περίοδο χάριτος. Έχουν πάντα προτεραιότητα έναντι άλλων τύπων σφαλμάτων, ακόμα και αν ένα συγκεκριμένο αίτημα έχει πολλά σφάλματα.

Σφάλμα Περιγραφή Προτεινόμενη ενέργεια
1.1 Η Google, ως πάροχος, δεν επιτρέπεται με βάση τη συναίνεση ή το έννομο συμφέρον. Επιβεβαιώστε εάν ο χρήστης απέρριψε σκόπιμα την Google ως πάροχο, έχουν σημειωθεί σφάλματα υλοποίησης CMP ή υπάρχουν περιορισμοί για εκδότες.
1.2 Δεν υπάρχει συναίνεση για τον Σκοπό 1 για χώρες του ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιβεβαιώστε εάν ο χρήστης δεν επέτρεψε σκόπιμα τον Σκοπό 1 ή αν αυτό οφείλεται σε σφάλματα υλοποίησης CMP.

Οι Γερμανοί εκδότες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ορίζουν σωστά τα πεδία PublisherCC και PurposeOneTreatment, αν δεν ζητούν τη συναίνεση των χρηστών.
1.3 Υπάρχει συναίνεση για τον Σκοπό 1, αλλά δεν διαθέτει νομικές βάσεις για βασικές διαφημίσεις.

Επιβεβαιώστε εάν ο χρήστης απέρριψε σκόπιμα έννομα συμφέροντα για τους άλλους σκοπούς ή αν αυτό οφείλεται σε σφάλματα υλοποίησης CMP.

Περίοδος χάριτος 0: Εσφαλμένη διαμόρφωση

Όταν εφαρμόζεται η περίοδος χάριτος 0:

 • Για τις πρώτες 60 ημέρες της περιόδου χάριτος, οι εκδότες θα μπορούν να επιλύσουν τα ζητήματα εσφαλμένης διαμόρφωσης χωρίς να επηρεάζεται η δημιουργία εσόδων.
 • Για τις υπόλοιπες 30 ημέρες της περιόδου χάριτος, οι μη εξατομικευμένες διαφημίσεις θα προβάλλονται ανεξάρτητα από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις εξατομικευμένων και μη εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Αφού λήξει η περίοδος χάριτος, τα αιτήματα για διαφημίσεις δεν θα έχουν προβολές.

Σφάλμα Περιγραφή Προτεινόμενη ενέργεια
2.1α Η ετικέτα ή το SDK δεν λαμβάνει μια συμβολοσειρά TC, επειδή η κατάσταση της πλατφόρμας CMP είναι στέλεχος, φόρτωση ή σφάλμα.

Αν επικαλείστε μη αυτόματα τη λειτουργία για αίτημα διαφημίσεων, βεβαιωθείτε ότι η απάντηση είναι getTCData TCData.eventStatus = 'tcloaded' Ή 'cmpuishown' + 'useractioncomplete'. Αυτές οι απαντήσεις υποδεικνύουν ότι η πλατφόρμα CMP είναι έτοιμη να παρέχει στον χρήστη επιλογή σχετικά με τη συναίνεση.

Αν δεν επικαλείστε μη αυτόματα τη λειτουργία για αίτημα διαφημίσεων, τότε συνεργαστείτε με την πλατφόρμα CMP, για να διασφαλίσετε ότι υλοποιούν την υποστήριξη για το getTCData και ότι εμφανίζεται το TCData.eventStatus = 'tcloaded' Ή το 'cmpuishown' + 'useractioncomplete', για να υποδείξει ότι η συναίνεση χρήστη είναι έτοιμη για χρήση μέσω του API.

2.1β

Ικανοποιούνται και οι δύο συνθήκες:

 • Οι πλατφόρμες CMP έχουν οριστεί σε &gdpr=1
 • Η παράμετρος &gdpr_consent= υπάρχει στο αίτημα, αλλά η συμβολοσειρά TC είναι κενή.
Ζητήστε από την πλατφόρμα CMP να βεβαιωθεί ότι τα API της έχουν εφαρμοστεί σωστά με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του TCF IAB.
2.2α

Δεν είναι δυνατή η ανάλυση της συμβολοσειράς TC, επειδή δεν έχει κωδικοποίηση base64.

Παράδειγμα: "2"

Οι πλατφόρμες CMP (ή οι εκδότες) θα πρέπει να στέλνουν μόνο δεδομένα με κωδικοποίηση base64 σε παραμέτρους gdpr_consent=.
2.2β

Δεν είναι δυνατή η κωδικοποίηση της συμβολοσειράς TC λόγω σφάλματος αποκωδικοποίησης.

Παράδειγμα: Περιλαμβάνει λανθασμένο αριθμό bit

Η πλατφόρμα CMP πρέπει να διορθώσει τα σφάλματα υλοποίησης της συμβολοσειράς TC.
2.2γ

Δεν είναι δυνατή η κωδικοποίηση της συμβολοσειράς TC λόγω σφάλματος δεδομένων.

Παράδειγμα: Εσφαλμένη χρονική σήμανση, το αναγνωριστικό παρόχου είναι υπερβολικά μεγάλο
 

Η πλατφόρμα CMP πρέπει να διορθώσει τα σφάλματα υλοποίησης της συμβολοσειράς TC.

Περίοδος χάριτος 1: Ζητήματα συμβολοσειράς TC

Η περίοδος χάριτος 1 θα ισχύει για ζητήματα αυτής της κατηγορίας, όταν υπάρχουν προβλήματα με τη συμβολοσειρά TC που σχετίζονται με ένα αίτημα για διαφήμιση. Τα αιτήματα για διαφημίσεις θα συνεχίσουν να έχουν προβολές με μη εξατομικευμένες διαφημίσεις, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος. Αφού λήξει η περίοδος χάριτος των 90 ημερών, τα αιτήματα για διαφημίσεις θα απορρίπτονται και δεν θα έχουν προβολές.

Σφάλμα Περιγραφή Προτεινόμενη ενέργεια
3.1 Μη έγκυρο αναγνωριστικό CMP.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται CMP με επικύρωση IAB και ότι το αναγνωριστικό του έχει οριστεί σωστά στις συμβολοσειρές TC.

Αν μια πλατφόρμα CMP ήταν έγκυρη όταν δημιουργήθηκε μια συμβολοσειρά TC, αλλά διαγράφηκε αργότερα από το IAB, θα πρέπει να λάβετε εκ νέου τη συναίνεση, χρησιμοποιώντας έγκυρη πλατφόρμα CMP.

3.2 Η ημερομηνία δημιουργίας της συμβολοσειράς TC ήταν πριν από περισσότερο από 13 μήνες. Η πλατφόρμα CMP πρέπει να διαγράψει την παλιά συμβολοσειρά TC και να λάβει εκ νέου συναίνεση.
3.3 Η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της συμβολοσειράς TC ήταν πριν από περισσότερο από 13 μήνες. Η πλατφόρμα CMP πρέπει να διαγράψει την παλιά συμβολοσειρά TC και να λάβει εκ νέου συναίνεση.

Περίοδος χάριτος 2: Πρέπει να ληφθεί εκ νέου συναίνεση

Η περίοδος χάριτος 2 θα ισχύει, όταν θα πρέπει να ληφθεί συναίνεση από τον χρήστη. Αν η προηγούμενη συναίνεση από τον χρήστη έχει ληφθεί πάνω από 13 μήνες πριν ή προτού η Google συμπεριληφθεί στη λίστα GVL, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την περίοδο χάριτος για να λάβετε εκ νέου τη συναίνεση του χρήστη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου χάριτος, οι υπάρχουσες εξατομικευμένες και μη εξατομικευμένες διαφημίσεις θα προβάλλονται χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες ρυθμίσεις χωρίς να επηρεάζεται η δημιουργία εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων παρόχων τεχνολογίας διαφημίσεων για εξατομικευμένες διαφημίσεις. Αφού λήξει η περίοδος χάριτος των 90 ημερών, τα αιτήματα για διαφημίσεις θα απορρίπτονται και δεν θα έχουν προβολές.

Σφάλμα Περιγραφή Προτεινόμενη ενέργεια
4.1 Η συμβολοσειρά TC δημιουργήθηκε με χρήση μιας έκδοσης της GVL στην οποία η Google δεν έχει καταχωριστεί ακόμη. Όταν γίνει διαθέσιμη, λάβετε εκ νέου συναίνεση, χρησιμοποιώντας μια έκδοση της GVL που περιλαμβάνει την Google.

Περίοδος χάριτος 3: Καθολικό εύρος ή εύρος εκτός ζώνης

Η περίοδος χάριτος 3 θα ισχύει, όταν υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με καθολικό εύρος και εύρος εκτός ζώνης (Ad Manager, AdMob, AdSense).

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου χάριτος, θα προβάλλουμε διαφημίσεις για αυτά τα αιτήματα διαφημίσεων σύμφωνα με τη συμβολοσειρά TC, που θα υπόκεινται στις πολιτικές της Google. Αφού λήξει η περίοδος χάριτος των 90 ημερών, δεν θα προβάλλουμε κάποια διαφήμιση, αν η συμβολοσειρά TC υποδεικνύει Εκτός ζώνης ή Καθολικό εύρος.

Σφάλμα Περιγραφή Προτεινόμενη ενέργεια
5.1 Η συμβολοσειρά TC επιτρέπει τη συναίνεση εκτός ζώνης. Δώστε εντολή στην πλατφόρμα CMP να καταργήσει τα χαρακτηριστικά ταυτοποίησης εκτός ζώνης από τις συμβολοσειρές TC.
5.2 Συμβολοσειρά Global με καθολικό εύρος. Δώστε εντολή στην πλατφόρμα CMP να ενημερώσει τις συμβολοσειρές TC, ώστε να είναι για συγκεκριμένη υπηρεσία.

Χωρίς περίοδο χάριτος, οι διαφημίσεις εξακολουθούν να προβάλλονται

Δεν θα ισχύσει περίοδος χάριτος. Οι εξατομικευμένες και μη εξατομικευμένες διαφημίσεις θα συνεχίσουν να προβάλλονται χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες ρυθμίσεις χωρίς να επηρεάζεται η δημιουργία εσόδων.

Σφάλμα Περιγραφή Προτεινόμενη ενέργεια
6.1 Η έκδοση συμβολοσειράς TC είναι 1 ή 1.1 (συμβολοσειρά v1.0). Η πλατφόρμα CMP θα πρέπει να στέλνει συμβολοσειρές TCF v2.0.

Χωρίς περίοδο χάριτος, η Google θα προβεί σε μετριασμό του ζητήματος

Όταν προκύψουν αυτά τα ζητήματα, η Google θα μετριάσει το πρόβλημα, η ίδια, όταν είναι απαραίτητο και θα συνεχίσει με κανονικό χειρισμό TCF.

Σφάλμα Περιγραφή Προτεινόμενη ενέργεια
7.1 Η παράμετρος gdprEntry δεν έχει καθοριστεί ή έχει οριστεί σε μη έγκυρη ή ακατανόητη τιμή, αλλά υπάρχει μια έγκυρη συμβολοσειρά TC. Δ/Ι
7.2 Η συμβολοσειρά TC δημιουργήθηκε με έκδοση GVL νεότερη από την τρέχουσα έκδοση που γνωρίζει η τεχνολογία προβολής διαφημίσεων της Google. Δ/Ι
7.3 Ορισμένοι σκοποί, λειτουργίες ή/και πάροχοι είναι εκτός εύρους (άγνωστο). Δ/Ι
7.4 Η συμβολοσειρά TC έχει παλαιότερη έκδοση tcf_policy_version από τη νεότερη GVL. Η πλατφόρμα CMP πρέπει να διαγράψει την παλιά συμβολοσειρά TC και να λάβει εκ νέου συναίνεση, χρησιμοποιώντας τη νεότερη GVL.
7.5

Στο αίτημα υπάρχει η παράμετρος &gdpr=1, αλλά δεν υπάρχει καθόλου η παράμετρος &gdpr_consent στο URL αιτήματος.

Δ/Ι
7.6 Μη έγκυρος κωδικός χώρας εκδότη, αλλά υπάρχει συναίνεση για τον Σκοπό 1.  Η πλατφόρμα CMP πρέπει να διορθώσει τα σφάλματα υλοποίησης της συμβολοσειράς TC.
7.7 Μη έγκυρος κωδικός γλώσσας. Η πλατφόρμα CMP πρέπει να διορθώσει τα σφάλματα υλοποίησης της συμβολοσειράς TC.
7.8 Το πεδίο έκδοσης συμβολοσειράς TC δεν είναι ούτε 1 ούτε 2. Η πλατφόρμα CMP θα πρέπει να στέλνει συμβολοσειρές TCF v2.0.
7.9 Η έκδοση συμβολοσειράς AC δεν είναι 1. Η πλατφόρμα CMP θα πρέπει να ορίσει την έκδοση συμβολοσειράς AC σε 1.

Χωρίς περίοδο χάριτος, χρησιμοποιείται μόνο η συμβολοσειρά TC

Όταν προκύψουν αυτά τα ζητήματα, η Google θα αντιμετωπίσει τη συμβολοσειρά Πρόσθετη συναίνεση (AC) ως μη έγκυρη και δεν θα ληφθούν υπόψη επιπλέον προμηθευτές πέρα από τη συμβολοσειρά TC.

Σφάλμα Περιγραφή Προτεινόμενη ενέργεια
8.1 Η συμβολοσειρά AC δεν χρησιμοποιεί το διαχωριστικό έκδοσης (~). Η πλατφόρμα CMP πρέπει να χρησιμοποιεί το ~ ως δεύτερο χαρακτήρα της συμβολοσειράς AC, για να διαχωρίζει τον αριθμό έκδοσης από τη λίστα προμηθευτών που έχουν συναινέσει.
8.2 Η συμβολοσειρά AC περιέχει μια λίστα προμηθευτών που δεν ακολουθούν την αναμενόμενη μορφοποίηση (λίστα int64s διαχωρισμένη με ' . ') Η πλατφόρμα CMP πρέπει να διορθώνει τα σφάλματα υλοποίησης της συμβολοσειράς AC.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας