Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ

Πλαίσιο διαφάνειας και συναίνεσης του IAB v2.0

Το IAB Europe οριστικοποίησε την έκδοση 2.0 του Πλαισίου διαφάνειας και συναίνεσης που ανέπτυξε σε συνεργασία με το IAB Tech Lab και κοινές εταιρείες μέλη τους. Πλέον, η Google υποστηρίζει πλήρως το TCF v2.0.

Η Google δεν απαιτεί την υιοθέτηση του TCF v2.0. Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς η Google συνεργάζεται με όσους έχουν επιλέξει να υιοθετήσουν το TCF v2.0. Αυτό δεν ισχύει για όσους δεν έχουν υιοθετήσει το TCF v2.0.

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού εγγραφείτε

Αν πραγματοποιείτε ενσωμάτωση με το TCF IAB v2.0, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Google θα συνεργαστεί με το TCF IAB v2.0 με βάση το περιεχόμενο της συμβολοσειράς Διαφάνειας και συναίνεσης (TC) του TCF IAB v2.0. Η Google ενδέχεται να ενημερώνει αυτές τις πληροφορίες περιστασιακά.

Για λόγους απλούστευσης, χρησιμοποιούμε την παρακάτω φράση "Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0", προκειμένου να συμπεριλάβουμε διάφορες πτυχές διαλειτουργικότητας μέσω του TCF v2.0, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής:

 • υποβολή προσφορών για αιτήματα προσφοράς που λαμβάνει το Google
 • αποστολή αιτημάτων προσφοράς σε εφαρμογές υποβολής προσφορών από εκδότες με χρήση του Google
 • δυνατότητα παρακολούθησης διαφημίσεων τρίτου μέρους και προβολής διαφημίσεων τρίτου μέρους.

Πολιτικές της Google

Η παρακάτω καθοδήγηση σχετικά με τη διαλειτουργικότητα έχει ως στόχο να αντικατοπτρίζει τις υπάρχουσες απαιτήσεις πολιτικής της Google, συγκεκριμένα τις απαιτήσεις για την Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ της Google και τις πολιτικές μας κατά της χρήσης μοναδικών χαρακτηριστικών για ταυτοποίηση (για παράδειγμα, αυτές που περιέχονται στις Απαιτήσεις για προβολή διαφημίσεων τρίτου μέρους). Λάβετε υπόψη ότι οι πολιτικές μας εξακολουθούν να ισχύουν και είναι πιο περιοριστικές σε σχέση με το TCF v2.0 σε ορισμένες περιπτώσεις.

Σκοποί

Για κάθε σκοπό που αναφέρεται παρακάτω, προκειμένου η Google να συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, η συμβολοσειρά TC πρέπει να υποδεικνύει ότι έχει εκχωρηθεί συναίνεση από τον χρήστη ή ότι ο χρήστης διαθέτει έννομο συμφέρον (κατά περίπτωση).

Αποθήκευση πληροφοριών ή/και πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή (Σκοπός 1)

Αν χρησιμοποιείτε cookie, αναγνωριστικά διαφημίσεων για κινητά ή άλλον τοπικό αποθηκευτικό χώρο, η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για συναίνεση για τον σκοπό 1.

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, για παράδειγμα στη Γερμανία, σε συγκεκριμένες καταστάσεις, η συναίνεση για τον Σκοπό 1 ενδέχεται να μην ζητηθεί από τον εκδότη μέσω των Πλατφορμών διαχείρισης της συναίνεσης (CMP) και, εφόσον η συμβολοσειρά TC το δηλώνει καταλλήλως, η Google θα συνεργάζεται σε αυτές τις καταστάσεις. Σύμφωνα με την Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ που εφαρμόζουμε, αυτή η θέση ενδέχεται να αλλάξει με βάση τις νομικές εξελίξεις και την εξελισσόμενη καθοδήγηση της ρυθμιστικής αρχής.

Επιλογή βασικών διαφημίσεων (Σκοπός 2)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "συναίνεση", "έννομο συμφέρον", "συναίνεση ή έννομο συμφέρον" ή "δεν χρησιμοποιείται" για τον σκοπό 2.

Δημιουργία εξατομικευμένου προφίλ διαφημίσεων και επιλογή εξατομικευμένων διαφημίσεων (Σκοποί 3 και 4)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "συναίνεση" για τους σκοπούς 3 και 4, εφόσον η συμβολοσειρά TC δηλώνει ότι ο χρήστης έχει δώσει συναίνεση και για τους δύο αυτούς σκοπούς.

Επίσης, η Google θα συνεργαστεί μαζί μας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "μη χρήση" για αυτούς τους σκοπούς.

Αν έχετε εγγραφεί για "έννομο συμφέρον" για τους σκοπούς 3 ή/και 4:

 • Αν η συμβολοσειρά TC δηλώνει ότι η εξατομίκευση διαφημίσεων (σκοποί 3 ή/και 4) επιτρέπεται βάσει έννομου συμφέροντος, η Google δεν θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0.
 • Αν η συμβολοσειρά TC δηλώνει ότι δεν επιτρέπεται εξατομίκευση διαφημίσεων, η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0.

Αν έχετε εγγραφεί για "συναίνεση ή έννομο συμφέρον ως νομική βάση" για τους σκοπούς 3 ή/και 4:

 • Αν δεν υπάρχουν περιορισμοί για εκδότες, η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, εφόσον η προεπιλεγμένη νομική βάση είναι η συναίνεση.
 • Αν υπάρχουν περιορισμοί για εκδότες:
  • Αν ο περιορισμός για εκδότες αφορά τη λειτουργία σας στη βάση της συναίνεσης, η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0 σε αυτήν την περίπτωση.
  • Αν ο περιορισμός για εκδότες αφορά τη λειτουργία σας στη βάση του έννομου συμφέροντος, η Google δεν θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0 σε αυτήν την περίπτωση.

Δημιουργία εξατομικευμένου προφίλ περιεχομένου και επιλογή εξατομικευμένου περιεχομένου (Σκοποί 5 και 6)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "συναίνεση", "έννομο συμφέρον", "συναίνεση ή έννομο συμφέρον" ή "δεν χρησιμοποιείται" για τους σκοπούς 5 ή/και 6.

Μέτρηση απόδοσης διαφημίσεων (Σκοπός 7)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "συναίνεση", "έννομο συμφέρον", "συναίνεση ή έννομο συμφέρον" ή "δεν χρησιμοποιείται" για τον σκοπό 7.

Μέτρηση απόδοσης περιεχομένου (Σκοπός 8)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "συναίνεση", "έννομο συμφέρον", "συναίνεση ή έννομο συμφέρον" ή "δεν χρησιμοποιείται" για τον σκοπό 8.

Εφαρμογή έρευνας αγοράς για τη δημιουργία insights κοινού (Σκοπός 9)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "συναίνεση", "έννομο συμφέρον", "συναίνεση ή έννομο συμφέρον" ή "δεν χρησιμοποιείται" για τον σκοπό 9.

Ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων (Σκοπός 10)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "συναίνεση", "έννομο συμφέρον", "συναίνεση ή έννομο συμφέρον" ή "δεν χρησιμοποιείται" για τον σκοπό 10.

Ειδικοί σκοποί

Διασφάλιση ασφάλειας, αποτροπή απάτης και εντοπισμός σφαλμάτων (Ειδικός σκοπός 1)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "έννομο συμφέρον" ή "δεν χρησιμοποιείται" για τον ειδικό σκοπό 1.

Τεχνική προβολή διαφημίσεων ή περιεχομένου (Ειδικός σκοπός 2)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "έννομο συμφέρον" ή "δεν χρησιμοποιείται" για τον ειδικό σκοπό 2.

Λειτουργίες

Αντιστοίχιση και συνδυασμός πηγών δεδομένων εκτός σύνδεσης (Λειτουργία 1)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν εγγραφείτε για τη λειτουργία 1, εφόσον έχει παρασχεθεί κατάλληλη αποκάλυψη στον χρήστη.

Σύνδεση διαφορετικών συσκευών (Λειτουργία 2)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν εγγραφείτε για τη λειτουργία 2, εφόσον έχει παρασχεθεί κατάλληλη αποκάλυψη στον χρήστη.

Αυτόματη λήψη και αποστολή χαρακτηριστικών συσκευών που έχουν αποσταλεί αυτόματα για λόγους ταυτοποίησης (Λειτουργία 3)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για τη λειτουργία 3. Ωστόσο, σας υπενθυμίζουμε ότι οι πολιτικές μας απαγορεύουν τη χρήση μοναδικών χαρακτηριστικών για ταυτοποίηση (π.χ. απαιτήσεις για προβολή διαφημίσεων τρίτου μέρους) και ότι απαιτείται η συμμόρφωσή σας με τις πολιτικές μας, οι οποίες μπορούν να είναι πιο περιοριστικές σε σχέση με το TCF v2.0 σε ορισμένες περιπτώσεις, κάθε φορά που συνεργάζεστε μαζί μας.

Επιβάλλουμε ενεργά τις πολιτικές μας, ενώ επενδύουμε συνεχώς σε τεχνολογία για τον εντοπισμό χρήσης μοναδικών χαρακτηριστικών στις πλατφόρμες μας.

Ειδικές λειτουργίες

Χρήση δεδομένων γεωγραφικής τοποθεσίας ακριβείας (Ειδική λειτουργία 1)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν εγγραφείτε για αυτήν τη λειτουργία, εφόσον έχει παρασχεθεί κατάλληλη αποκάλυψη στον χρήστη και οι χρήστες συμμετέχουν καταλλήλως στην ειδική λειτουργία 1.

Ενεργή σάρωση χαρακτηριστικών συσκευής για ταυτοποίηση (Ειδική λειτουργία 2)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για την Ειδική λειτουργία 2. Ωστόσο, σας υπενθυμίζουμε ότι οι πολιτικές μας απαγορεύουν τη χρήση μοναδικών χαρακτηριστικών για ταυτοποίηση (π.χ. απαιτήσεις για προβολή διαφημίσεων τρίτου μέρους) και ότι απαιτείται η συμμόρφωσή σας με τις πολιτικές μας, οι οποίες μπορούν να είναι πιο περιοριστικές σε σχέση με το TCF v2.0 σε ορισμένες περιπτώσεις, κάθε φορά που συνεργάζεστε μαζί μας.

Απαιτήσεις μακροεντολών

Για την υιοθέτηση του IAB TCF v2.0, απαιτείται η προσθήκη μακροεντολών σε URL pixel στα δημιουργικά, η οποία θα υποδηλώνει σε ποιο σημείο του URL πρέπει να εισαχθεί και να αποστέλλεται στο εξής η συμβολοσειρά TC, καθώς και θα προσδιορίζει ποιοι πάροχοι υπηρεσιών είναι παρόντες. 

Για οποιαδήποτε βοήθεια ή υποστήριξη με την εγγραφή στο TCF v2.0 γενικά, ανεξάρτητα από την ενσωμάτωση της Google, επικοινωνήστε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το IAB Europe στη διεύθυνση framework@iabeurope.eu.

Συνήθεις ερωτήσεις

Εύρος

Ποια προϊόντα διαφημίσεων της Google ενσωματώνουν το πλαίσιο TCF IAB v2.0;

Η ενσωμάτωση με το TCF IAB v2.0 θα υλοποιηθεί σε απόθεμα τρίτου μέρους (όχι σε απόθεμα με ιδιοκτησία και δικαιώματα λειτουργίας της Google). Λαμβάνουμε συναίνεση για απόθεμα με ιδιοκτησία και δικαιώματα λειτουργίας της Google μέσω των δικών μας ροών συναίνεσης.

Προϊόντα που θα ενσωματώσουν το πλαίσιο TCF IAB v2.0:

 • Google Ad Manager
 • AdSense
 • AdMob
 • Google Analytics (για λειτουργίες διαφήμισης που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με προϊόντα διαφημίσεων Google)
 • Διαφημίσεις προβολής Google (για ενσωματωμένες ιδιοκτησίες)
 • Display & Video 360 και Campaign Manager (για ενσωματωμένες ιδιότητες)
 • Google Authorized Buyers
 • Funding Choices

Χρονικό πλαίσιο

Ποιο είναι το αναγνωριστικό GVL της Google και πότε θα είναι ορατό στο πλαίσιο TCF;

Το αναγνωριστικό GVL της Google είναι 755. Η Google έχει καταχωριστεί επίσημα στη λίστα GVL του IAB από τις 23 Ιουλίου 2020.
Αν και η Google περιλαμβάνεται στη λίστα GVL, δεν θα αρχίσουμε να διαβάζουμε και να διαβιβάζουμε συμβολοσειρές TC μέχρι την κυκλοφορία της ενσωμάτωσής μας. Σκοπεύουμε να αρχίσουμε να αυξάνουμε την προβολή TCF 2 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία πλήρους κυκλοφορίας της ενσωμάτωσης, που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Αυγούστου 2020

Απαιτήσεις ενσωμάτωσης

Ποιες είναι οι απαιτήσεις εγγραφής της Google;

Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να διαχωριστούν:
 1. Εγγραφή της Google ως παρόχου. Ανατρέξτε στο μητρώο GVL του TCF IAB (αρχείο .JSON) για την εγγραφή της Google ως παρόχου. 
 2. Οι απαιτήσεις της Google για παρόχους και εκδότες για συνεργασία με την Google. Ανατρέξτε στην καθοδήγηση σχετικά με τη διαλειτουργικότητα για παρόχους της Google

Οι εκδότες που χρησιμοποιούν το TCF IAB v2.0 θα μπορούν να συνεχίσουν να συνεργάζονται με παρόχους που δεν έχουν εγγραφεί στη λίστα GVL μετά την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της Google;

Θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε παρόχους τεχνολογίας διαφημίσεων που διαθέτουν πιστοποίηση στις πλατφόρμες μας αλλά δεν είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα GVL μέσω της Πρόσθετης συναίνεσης, μιας τεχνικής προδιαγραφής που μπορούν να υλοποιήσουν οι πλατφόρμες CMP για την προσθήκη των παρόχων τεχνολογίας διαφημίσεων της Google (ATP) σε μηνύματα συναίνεσης.
Οι πλατφόρμες CMP πρέπει να εφαρμόζουν αυτήν την προδιαγραφή για τους εκδότες, ώστε να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τους παρόχους στη λίστα ATP της Google οι οποίοι δεν βρίσκονται στη λίστα GVL του IAB.

Γιατί πρέπει ένας εκδότης να λάβει συναίνεση για τον Σκοπό 3 (Δημιουργία εξατομικευμένου προφίλ διαφημίσεων) και για τον Σκοπό 4 (επιλογή εξατομικευμένων διαφημίσεων), για να προβάλει εξατομικευμένες διαφημίσεις; Ποιες είναι οι επιλογές, αν ένας εκδότης θέλει να εξατομικεύσει διαφημίσεις για έναν συγκεκριμένο χρήστη, αλλά όχι να δημιουργήσει εξατομικευμένο προφίλ για αυτόν;

Βάσει της ερμηνείας μας για τις απαιτήσεις του GDPR και της Οδηγίας για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, των διαφόρων οδηγιών από την Ομάδα εργασίας άρθρου 29 και δικής μας επικοινωνία με DPA, καταλήξαμε στο πάγιο συμπέρασμα σχετικά με την κατάλληλη νόμιμη βάση. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση και το εύρος της επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ισχύουσας νομικής βάσης περιγράφονται επίσης στην Πολιτική απορρήτου.
Η Google δεν έχει αλλάξει τις απαιτήσεις συναίνεσης σε σχέση με το TCF. Οι πελάτες της Google (π.χ. εκδότες και διαφημιζόμενοι) που χρησιμοποιούν προϊόντα της διαφημιστικής πλατφόρμας Google πρέπει να συμμορφώνονται με την Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ της Google.
Χωρίς συναίνεση για τους Σκοπούς 3 και 4, η Google δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει εξατομικευμένες διαφημίσεις. Συγκεκριμένα, εάν έχει δοθεί συναίνεση μόνο για τον Σκοπό 4 αλλά δεν έχει δοθεί συναίνεση στην Google για τον Σκοπό 3, θα προβάλλονται μόνο μη εξατομικευμένες διαφημίσεις. Αυτές οι απαιτήσεις συμμορφώνονται με την υπάρχουσα Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ της Google, η οποία δηλώνει:
Θα πρέπει να λάβετε νομικά έγκυρη συναίνεση των τελικών χρηστών για:
 • τη χρήση cookie ή άλλου τοπικού αποθηκευτικού χώρου, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία [Σκοπός 1] και
 • τη συλλογή, κοινοποίηση [Σκοπός 3] και χρήση [Σκοπός 4] προσωπικών δεδομένων για εξατομίκευση διαφημίσεων.
Οι εκδότες του Google Ad Manager μπορούν να επιλέξουν στη διεπαφή χρήστη να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεδομένα επισκέψεων χρήστη από την Google, για τη δημιουργία κατηγοριών ενδιαφέροντος χρήστη για τη στόχευση διαφημίσεων. Η απενεργοποίηση αυτών των ρυθμίσεων δεν αποτρέπει την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων από εκδότες και αγοραστές RTB (Προσφορές σε πραγματικό χρόνο). Ωστόσο, οι εκδότες εξακολουθούν να πρέπει να λάβουν συναίνεση για τους Σκοπούς 3 και 4.

Τι θα συμβεί αν ένας εκδότης αποφασίσει να μην ενσωματώσει το TCF v.2 και να στείλει τη συναίνεση στην Google, όπως γίνεται τώρα;

Η Google δεν έχει ενσωματώσει το TCF v1.0, συνεπώς η Google θα συνεχίσει να αγνοεί τις συμβολοσειρές TC v1.0 σαν να μην υπήρχαν. 

Οι συνεργάτες δεν απαιτείται να χρησιμοποιούν το TCF IAB v2.0. Μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν άλλα μέσα για τη συμμόρφωση με τις πολιτικές μας. 

 • Οι έλεγχοι παρόχου τεχνολογίας διαφημίσεων για εκδότες που κυκλοφορήσαμε στο Ad Manager, στο AdSense και στο AdMob πέρυσι θα συνεχίσουν να λειτουργούν. 
 • Κατά τη ρύθμιση των πλατφορμών CMP που συμμορφώνονται με το IAB και την επιλογή των παρόχων τεχνολογίας διαφημίσεων (ATP) με τους οποίους επιθυμούν να συνεργαστούν, οι εκδότες που δημιουργούν έσοδα με την Google μπορούν να επιλέξουν αναγνωριστικά παρόχων από τη Λίστα παγκόσμιων παρόχων του IAB και τη λίστα ATP της Google για οποιαδήποτε πλατφόρμα CMP υλοποιεί Πρόσθετη συναίνεση. Αν υπάρχουν πάροχοι που δεν είναι διαθέσιμοι στη λίστα GVL του IAB αλλά είναι διαθέσιμοι στους δικούς μας ελέγχους παρόχου τεχνολογίας διαφημίσεων, οι εκδότες μπορούν να συνεχίσουν να συνεργάζονται με αυτούς τους παρόχους τεχνολογίας διαφημίσεων.
Θα υποστηρίζουμε μόνο παρόχους τεχνολογίας διαφημίσεων που υπάρχουν στα δικά μας στοιχεία ελέγχου, καθώς η διαδικασία πιστοποίησης εξακολουθεί να είναι σε ισχύ και οι πάροχοι πρέπει να είναι πιστοποιημένοι για την προβολή διαφημίσεων μέσω προγραμματισμού. Η διαδικασία πιστοποίησης ήταν πάντα ανοιχτή. Αν υπάρχουν πάροχοι στη Λίστα παγκόσμιων παρόχων του IAB οι οποίοι δεν βρίσκονται στα στοιχεία ελέγχου ATP, δεν θα προβάλλουν διαφημίσεις.

Το AMP ενσωματώνει το TCF IAB;

Το AMP υποστηρίζει δημοφιλή πλαίσια συναίνεσης διαφάνειας όπως το TCF IAB v1.0, το TCF IAB v2.0 και το IAB US Privacy String. Επικοινωνήστε με την πλατφόρμα διαχείρισης της συναίνεσης (CMP) και τα δίκτυα διαφημίσεων σχετικά με την υποστήριξη AMP. Το AMP θα διαβάζει και θα διαβιβάζει τις συμβολοσειρές που διαβιβάζονται από τα πλαίσια (TCF IAB v1.0, TCF IAB v2.0 και IAB US Privacy String) όταν λαμβάνονται από πλατφόρμες CMP/δίκτυα διαφημίσεων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το AMP και τη συναίνεση
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας