Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ

Πλαίσιο διαφάνειας και συναίνεσης του IAB v2.0

Το IAB Europe οριστικοποίησε την έκδοση 2.0 του Πλαισίου διαφάνειας και συναίνεσης που ανέπτυξε σε συνεργασία με το IAB Tech Lab και κοινές εταιρείες μέλη τους. Η Google θα ενσωματώσει την έκδοση 2.0. Το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας είναι εναρμονισμένο με το χρονοδιάγραμμα του IAB για την πλήρη μετάβαση από το TCF v1.1 σε v2.0, η οποία επί του παρόντος θεωρούμε ότι έχει οριστεί έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2020. Θα παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προσέγγιση ενσωμάτωσης που έχουμε υιοθετήσει τους επόμενους μήνες.

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού εγγραφείτε

Αν πραγματοποιείτε ενσωμάτωση με το TCF IAB v2.0, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Google θα συνεργαστεί με το TCF IAB v2.0 με βάση το περιεχόμενο της συμβολοσειράς Διαφάνειας και συναίνεσης (TC) του TCF IAB v2.0. Η Google ενδέχεται να ενημερώνει αυτές τις πληροφορίες περιστασιακά.

Για λόγους απλούστευσης, χρησιμοποιούμε την παρακάτω φράση "Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0", προκειμένου να συμπεριλάβουμε διάφορες πτυχές διαλειτουργικότητας μέσω του TCF v2.0, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής:

 • υποβολή προσφορών για αιτήματα προσφοράς που λαμβάνει το Google
 • αποστολή αιτημάτων προσφοράς σε εφαρμογές υποβολής προσφορών από εκδότες με χρήση του Google
 • δυνατότητα παρακολούθησης διαφημίσεων τρίτου μέρους και προβολής διαφημίσεων τρίτου μέρους.

Πολιτικές της Google

Η παρακάτω καθοδήγηση σχετικά με τη διαλειτουργικότητα έχει ως στόχο να αντικατοπτρίζει τις υπάρχουσες απαιτήσεις πολιτικής της Google, συγκεκριμένα τις απαιτήσεις για την Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ της Google και τις πολιτικές μας κατά της χρήσης μοναδικών χαρακτηριστικών για ταυτοποίηση (για παράδειγμα, αυτές που περιέχονται στις Απαιτήσεις για προβολή διαφημίσεων τρίτου μέρους). Λάβετε υπόψη ότι οι πολιτικές μας εξακολουθούν να ισχύουν και είναι πιο περιοριστικές σε σχέση με το TCF v2.0 σε ορισμένες περιπτώσεις.

Σκοποί

Για κάθε σκοπό που αναφέρεται παρακάτω, προκειμένου η Google να συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, η συμβολοσειρά TC πρέπει να υποδεικνύει ότι έχει εκχωρηθεί συναίνεση από τον χρήστη ή ότι ο χρήστης διαθέτει έννομο συμφέρον (κατά περίπτωση).

Αποθήκευση πληροφοριών ή/και πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή (Σκοπός 1)

Αν χρησιμοποιείτε cookie, αναγνωριστικά διαφημίσεων για κινητά ή άλλον τοπικό αποθηκευτικό χώρο, η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για συναίνεση για τον σκοπό 1.

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, για παράδειγμα στη Γερμανία και τη Νορβηγία, σε συγκεκριμένες καταστάσεις, η συναίνεση για τον Σκοπό 1 ενδέχεται να μην ζητηθεί από τον εκδότη μέσω των Παρόχων Διαχείρισης Συναίνεσης (Consent Management Providers - CMP) και, εφόσον η συμβολοσειρά TC το δηλώνει καταλλήλως, η Google θα συνεργάζεται σε αυτές τις καταστάσεις. Σύμφωνα με την Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ που εφαρμόζουμε, αυτή η θέση ενδέχεται να αλλάξει με βάση τις νομικές εξελίξεις και την εξελισσόμενη καθοδήγηση της ρυθμιστικής αρχής.

Επιλογή βασικών διαφημίσεων (Σκοπός 2)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "συναίνεση", "έννομο συμφέρον", "συναίνεση ή έννομο συμφέρον" ή "δεν χρησιμοποιείται" για τον σκοπό 2.

Δημιουργία εξατομικευμένου προφίλ διαφημίσεων και επιλογή εξατομικευμένων διαφημίσεων (Σκοποί 3 και 4)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "συναίνεση" για τους σκοπούς 3 και 4, εφόσον η συμβολοσειρά TC δηλώνει ότι ο χρήστης έχει δώσει συναίνεση και για τους δύο αυτούς σκοπούς.

Επίσης, η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "δεν χρησιμοποιείται" για τους συγκεκριμένους σκοπούς, εκτός από την περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συναινέσει σε εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω RTB (Προσφορές σε πραγματικό χρόνο) (βλ. σημείωση στο τέλος αυτής της ενότητας).

Αν έχετε εγγραφεί για "έννομο συμφέρον" για τους σκοπούς 3 ή/και 4:

 • Αν η συμβολοσειρά TC δηλώνει ότι η εξατομίκευση διαφημίσεων (σκοποί 3 ή/και 4) επιτρέπεται βάσει έννομου συμφέροντος, η Google δεν θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0.
 • Αν η συμβολοσειρά TC δηλώνει ότι δεν επιτρέπεται εξατομίκευση διαφημίσεων, η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, με την εξαίρεση της λειτουργίας μέσω RTB (Προσφορές σε πραγματικό χρόνο) (βλ. σημείωση στο τέλος αυτής της ενότητας).

Αν έχετε εγγραφεί για "συναίνεση ή έννομο συμφέρον ως νομική βάση" για τους σκοπούς 3 ή/και 4:

 • Αν δεν υπάρχουν περιορισμοί για εκδότες, η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, εφόσον η προεπιλεγμένη νομική βάση είναι η συναίνεση.
 • Αν υπάρχουν περιορισμοί για εκδότες:
  • Αν ο περιορισμός για εκδότες αφορά τη λειτουργία σας στη βάση της συναίνεσης, η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0 σε αυτήν την περίπτωση.
  • Αν ο περιορισμός για εκδότες αφορά τη λειτουργία σας στη βάση του έννομου συμφέροντος, η Google δεν θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0 σε αυτήν την περίπτωση.

Λάβετε υπόψη ότι, μόνο για RTB (Προσφορές σε πραγματικό χρόνο), αν η συμβολοσειρά TC δηλώνει ότι ο χρήστης δεν έχει δώσει συναίνεση για τους σκοπούς 3 και 4, η Google δεν θα μεταβιβάσει αίτημα προσφοράς στην εφαρμογή υποβολής προσφορών σε αυτές τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα από την εγγραφή σας. Αυτό συνάδει με τον χειρισμό που έχουμε υιοθετήσει για μη εξατομικευμένες διαφημίσεις για RTB (Προσφορές σε πραγματικό χρόνο) επί του παρόντος.

Δημιουργία εξατομικευμένου προφίλ περιεχομένου και επιλογή εξατομικευμένου περιεχομένου (Σκοποί 5 και 6)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "συναίνεση", "έννομο συμφέρον", "συναίνεση ή έννομο συμφέρον" ή "δεν χρησιμοποιείται" για τους σκοπούς 5 ή/και 6.

Μέτρηση απόδοσης διαφημίσεων (Σκοπός 7)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "συναίνεση", "έννομο συμφέρον", "συναίνεση ή έννομο συμφέρον" ή "δεν χρησιμοποιείται" για τον σκοπό 7.

Μέτρηση απόδοσης περιεχομένου (Σκοπός 8)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "συναίνεση", "έννομο συμφέρον", "συναίνεση ή έννομο συμφέρον" ή "δεν χρησιμοποιείται" για τον σκοπό 8.

Εφαρμογή έρευνας αγοράς για τη δημιουργία insights κοινού (Σκοπός 9)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "συναίνεση", "έννομο συμφέρον", "συναίνεση ή έννομο συμφέρον" ή "δεν χρησιμοποιείται" για τον σκοπό 9.

Ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων (Σκοπός 10)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "συναίνεση", "έννομο συμφέρον", "συναίνεση ή έννομο συμφέρον" ή "δεν χρησιμοποιείται" για τον σκοπό 10.

Ειδικοί σκοποί

Διασφάλιση ασφάλειας, αποτροπή απάτης και εντοπισμός σφαλμάτων (Ειδικός σκοπός 1)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "έννομο συμφέρον" ή "δεν χρησιμοποιείται" για τον ειδικό σκοπό 1.

Τεχνική προβολή διαφημίσεων ή περιεχομένου (Ειδικός σκοπός 2)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για "έννομο συμφέρον" ή "δεν χρησιμοποιείται" για τον ειδικό σκοπό 2.

Λειτουργίες

Αντιστοίχιση και συνδυασμός πηγών δεδομένων εκτός σύνδεσης (Λειτουργία 1)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν εγγραφείτε για τη λειτουργία 1, εφόσον έχει παρασχεθεί κατάλληλη αποκάλυψη στον χρήστη.

Σύνδεση διαφορετικών συσκευών (Λειτουργία 2)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν εγγραφείτε για τη λειτουργία 2, εφόσον έχει παρασχεθεί κατάλληλη αποκάλυψη στον χρήστη.

Αυτόματη λήψη και αποστολή χαρακτηριστικών συσκευών που έχουν αποσταλεί αυτόματα για λόγους ταυτοποίησης (Λειτουργία 3)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για τη λειτουργία 3. Ωστόσο, σας υπενθυμίζουμε ότι οι πολιτικές μας απαγορεύουν τη χρήση μοναδικών χαρακτηριστικών για ταυτοποίηση (π.χ. Απαιτήσεις για προβολή διαφημίσεων τρίτου μέρους) και ότι απαιτείται η συμμόρφωσή σας με τις πολιτικές μας, οι οποίες μπορούν να είναι πιο περιοριστικές σε σχέση με το TCF v2.0 σε ορισμένες περιπτώσεις, κάθε φορά που συνεργάζεστε μαζί μας.

Επιβάλλουμε ενεργά τις πολιτικές μας, ενώ επενδύουμε συνεχώς σε τεχνολογία για τον εντοπισμό χρήσης μοναδικών χαρακτηριστικών στις πλατφόρμες μας.

Ειδικές λειτουργίες

Χρήση δεδομένων γεωγραφικής τοποθεσίας ακριβείας (Ειδική λειτουργία 1)

Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν εγγραφείτε για αυτήν τη λειτουργία, εφόσον έχει παρασχεθεί κατάλληλη αποκάλυψη στον χρήστη και οι χρήστες συμμετέχουν καταλλήλως στην ειδική λειτουργία 1.

Ενεργή σάρωση χαρακτηριστικών συσκευής για ταυτοποίηση (Ειδική λειτουργία 2)

Αν η συμβολοσειρά TC δηλώνει ότι κάποιος χρήστης συμμετέχει σε αυτήν την ειδική λειτουργία:

 • Η Google δεν θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για την ειδική λειτουργία 2.

Αν η συμβολοσειρά TC δηλώνει ότι κάποιος χρήστης δεν συμμετέχει σε αυτήν την ειδική λειτουργία:

 • Η Google θα συνεργαστεί μαζί σας μέσω του TCF v2.0, αν έχετε εγγραφεί για την ειδική λειτουργία 2 (καθώς, όταν ο χρήστης δεν έχει δηλώσει συμμετοχή, η ίδια η συμβολοσειρά TC δηλώνει ότι δεν είναι δυνατή η επεξεργασία στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ειδικής λειτουργίας).

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι πολιτικές μας απαγορεύουν τη χρήση μοναδικών χαρακτηριστικών για ταυτοποίηση (π.χ. Απαιτήσεις για προβολή διαφημίσεων τρίτου μέρους) και ότι απαιτείται η συμμόρφωσή σας με τις πολιτικές μας, οι οποίες μπορούν να είναι πιο περιοριστικές σε σχέση με το TCF v2.0 σε ορισμένες περιπτώσεις, κάθε φορά που συνεργάζεστε μαζί μας.

Επιβάλλουμε ενεργά τις πολιτικές μας, ενώ επενδύουμε συνεχώς σε τεχνολογία για τον εντοπισμό χρήσης μοναδικών χαρακτηριστικών στις πλατφόρμες μας.

Απαιτήσεις μακροεντολών

Το TCF IAB v2.0 απαιτεί τη χρήση μιας μακροεντολής σε URL pixel στα δημιουργικά, η οποία θα υποδηλώνει σε ποιο σημείο του URL πρέπει να εισαχθεί και να αποστέλλεται στο εξής η συμβολοσειρά TC, καθώς και θα προσδιορίζει ποιοι πάροχοι υπηρεσιών είναι παρόντες. Συνεπής με τις απαιτήσεις του TCF v2.0, η Google απαιτεί την παρουσία αυτής της μακροεντολής. Βεβαιωθείτε ότι οι διαφημιζόμενοι με τους οποίους συνεργάζεστε συμπεριλαμβάνουν καταλλήλως αυτήν τη μακροεντολή, καθώς, αν δεν είναι παρούσα, η προβολή διαφημίσεων μπορεί να διακοπεί.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την ενσωμάτωση του TCF IAB v2.0 από την Google, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτής της φόρμας.

Για οποιαδήποτε βοήθεια ή υποστήριξη με την εγγραφή στο TCF v2.0 γενικά, ανεξάρτητα από την ενσωμάτωση της Google, επικοινωνήστε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το IAB Europe στη διεύθυνση framework@iabeurope.eu.

Συνήθεις ερωτήσεις

Η Google θα απαιτεί συναίνεση για cookie μετά την ενσωμάτωση του πλαισίου TCF IAB v2.0; 

Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε τη συμμόρφωση με την Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται μια απαίτηση για συναίνεση για cookie (ή άλλον τοπικό αποθηκευτικό χώρο), όπου απαιτείται από τη νομοθεσία.

Υπάρχει κάποιος άμεσος αντίκτυπος στα προϊόντα διαφήμισης της Google;

Όχι, δεν υπάρχει άμεσος αντίκτυπος. Εργαζόμαστε πάνω στις λεπτομέρειες της πλήρους τεχνικής ενσωμάτωσης και θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες τους επόμενους μήνες.

Οι εκδότες θα μπορούν να συνεχίσουν να συνεργάζονται με παρόχους υπηρεσιών που δεν έχουν εγγραφεί στη Παγκόσμια Λίστα Παρόχων Υπηρεσιών (Global Vendor List - GVL) μετά την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της Google;

Ναι. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε παρόχους τεχνολογίας διαφημίσεων που έχουν επιλεγεί στα υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου των εκδοτών. Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους επόμενους μήνες.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;