Zásady Google pro majitele obsahu

Společnost Google umožňuje majitelům obsahu a aplikací zpeněžovat jejich obsah a inzerentům oslovovat potenciální zákazníky prostřednictvím užitečných a relevantních produktů a služeb. Tím přispívá k otevřenému a bezplatnému fungování internetu. Důvěryhodný ekosystém reklam lze provozovat pouze v případě, že budou stanovena pravidla, který obsah bude možné zpeněžovat.

Pokud zpeněžujete obsah prostřednictvím kódů reklam Google, musíte tyto zásady dodržovat. Obsahem se rozumí cokoli, co se na stránkách nebo v aplikaci vyskytuje, včetně jiné inzerce a odkazů na další weby či aplikace. Porušení těchto zásad může vést k tomu, že zobrazování reklam u vašeho obsahu zablokujeme nebo pozastavíme či zrušíme váš účet.

Tato omezení platí společně s dalšími zásadami, kterými se řídí používání služeb Google pro vydavatele.

Nezákonný obsah

Nepovolujeme obsah, který:

 • je nezákonný, propaguje nezákonnou činnost nebo porušuje práva ostatních.

Zneužívání duševního vlastnictví

Nepovolujeme obsah, který:

 • porušuje autorská práva. Naší zásadou je reagovat na oznámení o domnělém porušení práv v souladu s autorským zákonem USA známým jako DMCA (Digital Millenium Copyright Act). Případné námitky můžete uplatnit prostřednictvím tohoto formuláře.
 • nabízí padělané zboží nebo propaguje jeho prodej. Padělky jsou opatřeny logem nebo ochrannou známkou, která je identická s jinou ochrannou známkou nebo je od ní téměř neodlišitelná. Snaží se vydávat za originální produkt vlastníka značky tím, že napodobují prvky spojené se značkou daného produktu.

Ohrožené druhy

Nepovolujeme obsah, který:

 • propaguje prodej produktů získaných z ohrožených druhů.

  Příklady: prodej tygrů, žraločích ploutví, slonoviny, tygřích kůží, rohů z nosorožce nebo delfíního oleje

Nebezpečný nebo hanlivý obsah

Nepovolujeme obsah, který:

 • podněcuje nenávist k jednotlivcům či skupinám na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo pohlavní identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací, propaguje diskriminaci těchto skupin či jednotlivců nebo je znevažuje.

  Příklady: propagace skupin šířících nenávist nebo zboží pro tyto skupiny, podněcování názoru, že určité osoby nebo skupiny jsou méněcenné, podřadné nebo zasluhují nenávist

 • obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí.

  Příklady: vymezování osoby jako objektu zneužívání nebo obtěžování, popírání tragické události nebo tvrzení, že její oběti či jejich rodiny jsou herci nebo se podílejí na jejím zinscenování

 • ohrožuje nebo obhajuje fyzické či psychické ubližování sobě nebo jiným lidem.

  Příklady: obsah podporující sebevraždy, anorexii nebo jiné sebepoškozování; obsah propagující nebo obhajující škodlivá zdravotní nebo lékařská tvrzení a praktiky; vyhrožování někomu skutečným ublížením nebo vyzývání k útoku na jinou osobu; obsah podporující, oslavující nebo tolerující násilí vůči ostatním; obsah vytvořený teroristickými skupinami nebo organizacemi podílejícími se na mezinárodním obchodu s narkotiky, případně tyto skupiny a organizace podporující, obsah, který podněcuje k teroristickým činům, včetně náboru, nebo oslavování útoků organizací podílejících se na mezinárodním obchodu s narkotiky nebo teroristických organizací;

 • zneužívání ostatních vydíráním.

  Příklady: vydírání zveřejněním nežádoucích informací a materiálů, vydírání zveřejněním pornografických nebo sexuálních materiálů nebo jiné formy vyděračství

Umožnění nepoctivého chování

Nepovolujeme obsah, který:

 • pomáhá uživatelům klamat ostatní.

  Příklady: vytváření falešných dokladů, například pasů, diplomů nebo akreditace, prodej nebo distribuce semestrálních prací, služby nabízející sepisování školních prací nebo absolvování zkoušek, informace nebo produkty k oklamání testů na přítomnost drog

 • propaguje jakoukoli formu počítačového pirátství nebo uživatelům poskytuje postupy a nástroje, s jejichž pomocí lze ilegálně získat přístup k softwaru, serverům či webovým stránkám nebo u nich provádět změny.

  Příklady: stránky či produkty, které umožňují nezákonný přístup do mobilních telefonů a jiných komunikačních médií nebo do systémů a zařízení k zobrazování obsahu, produkty nebo služby, které obcházejí ochranu autorských práv, včetně obcházení technologií určených ke správě digitálních práv, produkty, které ilegálně dekódují kabelové nebo satelitní signály za účelem získání služeb bez placení, stránky, které umožňují uživatelům stahování streamovaných videí, pokud to jejich poskytovatel zakazuje

Zkreslující a zavádějící obsah

Nepovolujeme obsah, který:

 • zkresleně či chybně uvádí nebo zatajuje informace o vás, vašem obsahu nebo primárním účelu vaší webové služby,
 • podněcuje uživatele k interakci s obsahem pod falešnými či nejasnými záminkami,
 • umožňuje phishing (podvodný sběr) uživatelských informací,
 • propaguje obsah, produkty či služby pomocí nepravdivých, nepoctivých nebo klamavých tvrzení.

  Příklad: projekty slibující rychlé zbohatnutí

 • zahrnuje tvrzení, která jsou prokazatelně nepravdivá a mohou významně oslabit důvěru lidí ve volby nebo jiné demokratické procesy a jejich ochotu se těchto procesů účastnit.

  Příklady: informace o hlasovacích procedurách, o volitelnosti určitého politického kandidáta na základě věku nebo místa narození, o výsledcích voleb nebo o účasti ve sčítání obyvatelstva, které jsou v rozporu s oficiálními úředními záznamy

 • uvádí klamné informace o vztazích k jiné osobě, organizaci, produktu nebo službě.

  Příklady: předstírání, že daná služba je službou společnosti Google, zneužívání firemních log

 • klame uživatele prostřednictvím zmanipulovaných médií, která se věnují politice, sociálním otázkám nebo záležitostem veřejného zájmu.

 • zahrnuje informace o politice, sociálních otázkách a záležitostech veřejného zájmu zaměřené na uživatele v jiné než vlastní zemi, a to tehdy, pokud zamlčíte nebo nepravdivě uvedete svou zemi původu či jiné podstatné informace o sobě.

Škodlivý nebo nevyžádaný software

Nepovolujeme obsah, který:

 • obsahuje škodlivý software nebo malware, který může způsobit škodu nebo umožnit neoprávněný přístup k počítači, zařízení nebo síti.

  Příklady: počítačové viry, ransomware, červi, trojští koně, rootkity, programy zaznamenávající stisky kláves, programy měnící způsob přístupu na internet prostřednictvím modemu, spyware, podvodný bezpečnostní software a jiné škodlivé programy či aplikace

 • porušuje zásady společnosti Google týkající se nevyžádaného softwaru.

  Příklady: netransparentní informace o funkcích softwaru nebo důsledcích jeho instalace, neuvedení smluvních podmínek nebo smlouvy s koncovým uživatelem, slučování softwaru nebo aplikací do balíčků bez vědomí uživatele, zásahy do systému bez souhlasu uživatele, ztěžování deaktivace nebo odinstalace softwaru uživatelem, nesprávné používání veřejně dostupných rozhraní Google API při interakci se službami nebo produkty Google

Sexuálně explicitní obsah

Nepovolujeme obsah, který:

 • zahrnuje text, obrázky, zvukové záznamy, videa nebo hry s explicitní sexuální tematikou.

  Příklady: sexuální akty, jako je genitální, anální a orální sex, masturbace, pornografické komiksy nebo hentai, explicitní nahota

 • zahrnuje tematiku nedobrovolného sexu, ať už předstíranou, nebo reálnou.

  Příklady: znásilnění, incest, sodomie, nekrofilie, snuff, lolity nebo pornografie s teenagery, seznamování s nezletilými

 • lze vykládat jako propagaci sexuálního aktu za úplatu.

  Příklady: prostituce, služby placených společnic a eskortní služby, intimní masáže a weby s tematikou mazlení

Nevěsty na objednávku

Nepovolujeme obsah, který:

 • usnadňuje sňatky s cizinci.

  Příklady: nevěsty na objednávku, mezinárodní zprostředkování manželství, zájezdy s cílem nalezení životního partnera

Témata pouze pro dospělé v obsahu pro rodinu

Nepovolujeme obsah, který:

 • působí jako obsah vhodný pro celou rodinu, ale zahrnuje motivy určené pouze pro dospělé, včetně sexu, násilí nebo zobrazení dětí či populárních dětských postav způsobem, který není pro široké publikum přijatelný.

Materiály zobrazující sexuální zneužívání dětí a pedofilní tematika

Nepovolujeme obsah, který:

 • propaguje sexuální zneužívání nezletilých.

  Příklady: obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí nebo jiný obsah, který znázorňuje či propaguje sexuální náklonnost dospělých k nezletilým osobám nebo k takové náklonnosti vybízí

Společnost Google v žádném případě nepovoluje zpeněžování obsahu souvisejícího se zobrazováním sexuálního zneužívání dětí či pedofilií. Společnost Google vždy stála v čele boje proti zneužívání dětí na internetu a je důsledným zastáncem bezpečnosti dětí na internetu. Zákony Spojených států definují dětskou pornografii jako zobrazování nezletilých osob (tj. osob mladších 18 let) při sexuálních praktikách, např. při pohlavním styku, orálním sexu nebo masturbaci, stejně jako obscénní zobrazování jejich genitálií (zahalených i nezahalených). Tato definice se vztahuje i na fotografie, videa, komiksy, kresby, obrazy a plastiky. Zahrnuje jak obrázky skutečných dětí, tak i počítačem generované obrázky, obrázky upravené pomocí morfingu nebo složené či jinak upravené obrázky, které dítě připomínají (například vytvořené v grafickém programu). Patří sem i požadování sexu po nezletilých, včetně různých forem naléhání, lákání či svádění. Pedofilie je jakýkoli obsah či chování (obrázky, texty, videa atd.) znázorňující, vybízející či propagující sexuální náklonnost dospělých k nezletilým osobám (tj. k osobám mladším 18 let).

Zásady související s ochranou soukromí

Zveřejnění informací souvisejících s ochranou soukromí

Majitelé obsahu musí dodržovat následující požadavky:

 • mít a dodržovat zásady ochrany soukromí, které jasně popisují veškeré shromažďování, sdílení a využití údajů na libovolném webu, v aplikaci, e-mailové publikaci nebo jiné službě v důsledku vašeho využívání služeb Google. Zásady ochrany soukromí musí uvádět, že v souvislosti se zobrazováním reklam na příslušných webových stránkách mohou třetí strany prostřednictvím prohlížečů uživatelů umísťovat soubory cookie a číst je, případně používat ke sběru údajů webové signály.

  Abyste těmto podmínkám vyhověli v souvislosti s využitím údajů společností Google, můžete zobrazit odkaz na článek Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Soubory cookie na doménách Google

Majitelé obsahu musí dodržovat následující požadavky:

 • nesmí nastavovat soubory cookie na doménách Google a nesmí soubory cookie nastavené na doménách Google upravovat, zachycovat nebo odstraňovat.

Identifikace uživatelů

Majitelé obsahu musí dodržovat následující požadavky:

 • nesmí používat digitální otisky v zařízení ani místně sdílené objekty (např. soubory flash cookie, pomocné objekty prohlížeče nebo úložiště HTML5 localStorage) jiné než soubory cookie protokolu HTTP nebo resetovatelné identifikátory mobilních zařízení určené k používání při inzerci,
 • nesmí do dat na Googlu předávat žádné informace, které by společnost Google mohla použít nebo identifikovat jako údaje umožňující zjištění totožnosti, ani informace, které trvale identifikují konkrétní zařízení (např. jedinečný identifikátor mobilního telefonu, pokud takový identifikátor nelze resetovat),
 • nesmí využívat naše služby k identifikaci uživatelů nebo k tomu, aby usnadnili sloučení údajů umožňujících zjištění totožnosti s údaji, které byly předtím shromážděny jako anonymní nebo anonymizované, aniž by na to koncového uživatele srozumitelně upozornili a on s takovým postupem předem vyjádřil výslovný souhlas. Bez ohledu na souhlas uživatelů se nesmíte pokoušet získat individuální údaje z dat, která Google poskytuje jako souhrnná.

  Další informace najdete v pokynech k dodržování zásad ohledně identifikace uživatelů,

 • splňovat zásady pro souhlas uživatele z EU.

Používání údajů o zařízení a poloze

Pokud majitelé obsahu shromažďují, zpracovávají nebo zveřejňují informace, z nichž lze určit nebo vyvodit přesnou geografickou polohu koncového uživatele, jako jsou údaje o GPS, wifi nebo vysílači mobilního signálu, pak platí níže uvedené.

Majitelé obsahu musí dodržovat následující požadavky:

 • sdělit uživateli prostřednictvím vsunutého nebo včasného oznámení účely, k nimž mohou být údaje použity (včetně personalizace reklam, analýz a atribuce), včetně toho, že data mohou být sdílena s partnery,
 • získat před zahájením shromažďování, zpracovávání nebo zveřejňování takových informací výslovný souhlas koncových uživatelů,
 • odesílat takové informace Googlu v zašifrovaném stavu nebo prostřednictvím šifrovaného kanálu,
 • oznámit takové shromažďování, zpracovávání nebo zveřejňování informací ve všech příslušných zásadách ochrany soukromí.

Privacy Shield (štít soukromí)

Pokud partner zpracovává osobní údaje pocházející z EHP nebo Švýcarska, které společnost Google poskytuje v souvislosti s používáním služby Google Ad Manager partnerem:

 • na základě principu předávání údajů podle programu Privacy Shield (štít soukromí) smí partner dané osobní údaje používat jen v souladu se souhlasem, který udělil subjekt údajů, jehož se týkají,
 • partner musí pro dané osobní údaje zajistit takovou úroveň ochrany, která je minimálně rovnocenná úrovni ochrany vyžadované podle programu Privacy Shield,
 • pokud partner zjistí, že výše uvedené požadavky nedokáže splnit, musí o tom písemně informovat společnost Google a buď osobní údaje přestat zpracovávat, nebo podniknout přiměřené a odpovídající kroky k nápravě.
 • Pojem Privacy Shield (štít soukromí) označuje právní rámce ochrany osobních údajů sjednané mezi EU a USA, respektive mezi Švýcarskem a USA. Výrazy „subjekt údajů“, „osobní údaje“ a „zpracování“ mají význam definovaný v nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Mateřská společnost skupiny Google, Google LLC, má certifikaci podle programu Privacy Shield pro sebe i své stoprocentně vlastněné dceřiné společnosti v USA.

Zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA)

Pokud implementujete libovolnou inzertní službu Google na webu nebo na části webu, které se týká zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA), musíte dodržovat následující požadavky:

 • informovat společnost Google o těchto webech nebo částech webů, na které se vztahuje zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA), prostřednictvím Google Search Console, označit žádost o reklamu pomocí sady SDK pro službu AdMob nebo označit web, aplikaci nebo žádost o reklamu jako obsah určený dětem,
 •  nesmíte používat zájmově orientovanou reklamu (včetně remarketingu) k cílení na:
  • minulou nebo současnou aktivitu uživatelů, o nichž víte, že jsou mladší 13 let, nebo
  • minulou nebo současnou aktivitu na webech zaměřených na uživatele mladší 13 let.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory