Thanh toán

Chọn phương thức thanh toán chính

Để nhận các khoản thanh toán từ AdSense, bạn cần có hình thức thanh toán chính hợp lệ trong hồ sơ. Nếu không có phương thức thanh toán chính, bạn có thể:

Chuyển một hình thức thanh toán hiện có thành hình thức chính

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Thanh toán.
  3. Nhấp vào Quản lý phương thức thanh toán.
  4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chuyển thành phương thức chính.
  5. Nhấp vào Không có bên dưới phương thức thanh toán và chọn Chính.
  6. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?