Tab Tối ưu hóa

Thử nghiệm tự động

Cho phép Google chạy thử nghiệm tối ưu hóa cho bạn

Bạn có thể cho phép Google chạy thử nghiệm trên lưu lượng truy cập của bạn và tự động áp dụng các biện pháp cải thiện doanh thu hoặc trải nghiệm người dùng cho bạn. Bạn sẽ được thông báo khi thử nghiệm kết thúc và có thể hoàn tác mọi nội dung thay đổi đã thực hiện. Nếu muốn xem xét kết quả thử nghiệm trước tiên, bạn có thể chọn áp dụng các biện pháp cải thiện theo cách thủ công thay thế.

Cách Google chạy thử nghiệm

Các thử nghiệm mà Google thực hiện thay mặt bạn chạy trên khoảng 10.000 lần hiển thị hàng ngày cho mỗi thử nghiệm hoặc trên tất cả các lần hiển thị hàng ngày nếu bạn có ít hơn 10.000 lần hiển thị. Các thử nghiệm này sẽ kiểm tra khoảng 50% số lần hiển thị đó trên thông tin cài đặt mới và 50% số lần hiển thị còn lại trên thông tin cài đặt ban đầu để tiến hành so sánh.

Bật thử nghiệm tự động

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Tối ưu hóa.
 3. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Trong mục "Thử nghiệm tự động", hãy chọn một tùy chọn:
  • Để Google tối ưu hóa cho bạn (được đề xuất)

   Google sẽ chạy thử nghiệm trên lưu lượng truy cập của bạn và tự động áp dụng bất kỳ biện pháp cải thiện nào cho bạn.

  • Chỉ chạy thử nghiệm tự động

   Google sẽ chạy thử nghiệm trên lưu lượng truy cập của bạn. Bạn chọn thử nghiệm chiến thắng và tự áp dụng các biện pháp cải thiện.

  • Không cho phép chạy thử nghiệm tự động

   Google sẽ không chạy thử nghiệm trên lưu lượng truy cập của bạn.

Thông báo qua email

Bạn sẽ nhận được email mỗi lần thử nghiệm kết thúc và cần phải đưa ra quyết định. Hoặc, nếu đã cho phép Google áp dụng các biện pháp cải thiện cho mình, bạn sẽ được thông báo về các nội dung thay đổi đã được áp dụng. Hãy tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn email của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?