Cho phép và chặn quảng cáo

Báo cáo quảng cáo trong Trung tâm xem xét quảng cáo

Quảng cáo trong chương trình của chúng tôi được xem xét theo nguyên tắc quảng cáo cụ thể của chúng. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng quảng cáo có thể vi phạm chính sách của chúng tôi sẽ không chạy trước khi được xem xét, một số quảng cáo có thể chạy trên Google trước khi các chuyên gia của chúng tôi kiểm tra.

Khi bạn chặn quảng cáo trong Trung tâm xem xét quảng cáo, bạn cũng có thể báo cáo quảng cáo đó nếu cho rằng quảng cáo đó vi phạm chính sách của chúng tôi. Sau đó, một trong những chuyên gia của chúng tôi sẽ xem xét quảng cáo. Mặc dù chúng tôi không trả lời phản hồi của bạn, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để giúp cải thiện quảng cáo trên Mạng Google.

Bạn có thể muốn báo cáo một quảng cáo nếu quảng cáo đó vi phạm một hoặc nhiều chính sách sau:

Nếu các chính sách trên không bao gồm lý do bạn báo cáo một quảng cáo, bạn có thể xem danh sách chính sách chi tiết hơn trong nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố