Thanh toán

Lịch thanh toán của AdSense

Chu kỳ thanh toán AdSense là hàng tháng. Bạn sẽ tích lũy thu nhập ước tính trong khoảng thời gian một tháng, sau đó, thu nhập của bạn sẽ được tổng kết và đăng vào mục số dư trên trang Thanh toán vào đầu tháng tiếp theo. Nếu số dư vượt quá ngưỡng thanh toán và bạn không có lệnh tạm ngưng thanh toán nào, thì bạn sẽ được thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 26 của tháng. Xin lưu ý rằng thời gian chính xác bạn nhận được thanh toán sẽ tùy thuộc vào múi giờ của bạn (xem liệu ngày 21 có rơi vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ hay không), cũng như hình thức thanh toán mà bạn chọn.

Ví dụ

Giả sử bạn đã tích lũy thu nhập ước tính trong suốt tháng 6. Chậm nhất vào ngày 3 tháng 7, bạn sẽ thấy tổng thu nhập cuối cùng từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 được ghi có vào trang Thanh toán. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán cho thu nhập tháng 6 và mọi khoản tín dụng khác trên số dư của bạn dưới dạng một lần duy nhất vào khoảng ngày 21 tháng 7.

Để tìm hiểu thêm về việc nhận thu nhập thông qua Chương trình Đối tác YouTube, hãy xem thông tin tổng quan về thu nhập của đối tác YouTube.

Theo dõi tiến trình thanh toán

Trang Thanh toán của bạn được cập nhật để cho biết tiến trình thanh toán. Bạn sẽ thấy các mục hàng được thêm và cập nhật trong suốt tháng khi chúng tôi tổng kết và sau đó phát hành thu nhập của bạn để thanh toán. Bạn cũng có thể nhận thấy các mục dòng khác cho các khoản thanh toán và tín dụng khác nhau. Hãy nhấp vào hình thức thanh toán bên dưới để xem lịch thanh toán được tùy chỉnh của bạn.

Chuyển khoản điện tử (EFT)

Hãy xem lại lịch hàng tháng này để biết các mốc thanh toán và để tìm hiểu thời điểm thanh toán hàng tháng nếu bạn đã chọn hình thức thanh toán Chuyển Khoản Điện tử (EFT).

Monthly calendar for payment milestones
Ngày 3: Thu nhập ước tính của tháng trước đó được tổng kết và đăng lên trang Thanh toán của bạn. Trên trang Thanh toán, bạn sẽ thấy mục hàng với tổng thu nhập của mình được thêm vào các giao dịch của tháng trước đó.
Trang Thanh toán của bạn cũng sẽ hiển thị mọi khoản khấu trừ có liên quan đến việc điều chỉnh hoặc phí. Xin lưu ý rằng bạn có thể không thấy mục hàng cho các khoản khấu trừ hoạt động không hợp lệ trong quá trình tổng kết. Tìm hiểu thêm về khoản khấu trừ hoạt động không hợp lệ.
Ngày 20: Thay đổi đối với thông tin thanh toán (bao gồm cả việc xóa lệnh tạm ngưng thanh toán) phải được hoàn tất vào ngày hoặc trước ngày 20. Thay đổi được thực hiện sau ngày 20 của bất kỳ tháng nào sẽ không có hiệu lực cho đến chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo. Ngoài ra, tổng số dư của bạn vào ngày 20 phải đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu số dư của bạn chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc nếu bạn có lệnh tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ không được thanh toán cho tháng đó và số dư của bạn sẽ được chuyển sang tháng sau.
Ngày 21-ngày 26: Từ ngày 21 đến ngày 26 của tháng, dòng thông báo "Khoản thanh toán đang tiến hành" sẽ xuất hiện trên trang Thanh toán, cho biết rằng thu nhập đang được xử lý và phát hành cho ngân hàng của bạn. Khi mục hàng này cập nhật với nội dung "Đã tiến hành thanh toán", thì điều này có nghĩa là ngân hàng của chúng tôi đã chấp nhận khoản thanh toán và gửi khoản thanh toán đi để xử lý.
Bảy ngày làm việc: Bạn sẽ nhận được thanh toán trong tối đa bảy ngày làm việc sau khi thanh toán được phát hành. Nếu bạn chưa nhận được thanh toán trước cuối tháng, hãy liên hệ với ngân hàng của mình.

Nếu ngày 21 rơi vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, thì khoản thanh toán có thể được phát hành vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày 21 của tháng đó.

Séc

Thanh toán bằng séc cho thu nhập của tháng trước đó của bạn được phát hành từ ngày 21 đến ngày 26 của tháng và có thể mất đến 4 tuần để đến địa chỉ thanh toán của bạn.

Bạn chỉ có thể thanh toán bằng séc tại những quốc gia chưa có EFT. Nếu bạn không thấy tùy chọn thanh toán bằng séc trong trang "Thêm phương thức thanh toán", thì tức là tùy chọn này chưa thể sử dụng tại quốc gia của bạn.

 • Ngày 3: Thu nhập ước tính của tháng trước đó được tổng kết và đăng lên trang Thanh toán.
 • Ngày 20: Thay đổi đối với thông tin thanh toán (bao gồm cả việc xóa lệnh tạm ngưng thanh toán) phải được hoàn tất vào ngày hoặc trước ngày 20. Thay đổi được thực hiện sau ngày 20 của bất kỳ tháng nào sẽ không có hiệu lực cho đến chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo. Ngoài ra, tổng số dư của bạn vào ngày 20 phải đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu số dư của bạn chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc nếu bạn có lệnh tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ không được thanh toán cho tháng đó và số dư của bạn sẽ được chuyển sang tháng sau.
 • Ngày 21-ngày 26: Đã gửi séc qua thư cho các tài khoản đủ điều kiện. Bạn sẽ thấy mục hàng "Đang tiến hành thanh toán" xuất hiện trên trang Thanh toán.

Xin vui lòng chờ hai đến bốn tuần để nhận séc qua thư. Thời gian đến có thể khác nhau, tùy thuộc vào dịch vụ bưu chính tại khu vực của bạn.

Chuyển tiền nhanh qua Western Union

Khoản thanh toán thông qua hình thức Chuyển tiền nhanh qua Western Union được gửi từ ngày 21 đến ngày 26 của tháng và bạn có thể nhận tại bất kỳ địa điểm Western Union nào ở quốc gia của bạn sau một ngày làm việc khi khoản thanh toán được phát hành.

 • Ngày 3: Thu nhập ước tính của tháng trước đó được tổng kết và đăng lên trang Thanh toán.
 • Ngày 20: Thay đổi đối với thông tin thanh toán (bao gồm cả việc xóa lệnh tạm ngưng thanh toán) phải được hoàn tất vào ngày hoặc trước ngày 20. Thay đổi được thực hiện sau ngày 20 của bất kỳ tháng nào sẽ không có hiệu lực cho đến chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo. Ngoài ra, tổng số dư của bạn vào ngày 20 phải đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu số dư của bạn chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc nếu bạn có lệnh tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ không được thanh toán cho tháng đó và số dư của bạn sẽ được chuyển sang tháng sau.
 • Trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 26: Khoản thanh toán đã được gửi đến Western Union. Bạn sẽ thấy mục hàng "Đang tiến hành thanh toán" xuất hiện trên trang Thanh toán.

Bạn cần nhận thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát hành, nếu không, số tiền này sẽ được trả lại và cộng vào tài khoản AdSense của bạn.

Chuyển khoản ngân hàng
 • Ngày 3: Thu nhập ước tính của tháng trước đó được tổng kết và đăng lên trang Thanh toán.
 • Ngày 20: Thay đổi đối với thông tin thanh toán (bao gồm cả việc xóa lệnh tạm ngưng thanh toán) phải được hoàn tất vào ngày hoặc trước ngày 20. Thay đổi được thực hiện sau ngày 20 của bất kỳ tháng nào sẽ không có hiệu lực cho đến chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo. Ngoài ra, tổng số dư của bạn vào ngày 20 phải đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu số dư của bạn chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc nếu bạn có lệnh tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ không được thanh toán cho tháng đó và số dư của bạn sẽ được chuyển sang tháng sau.
 • Trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 26: Đã thực hiện lệnh chuyển khoản ngân hàng. Bạn sẽ thấy mục hàng "Đang tiến hành thanh toán" xuất hiện trên trang Thanh toán.

Vui lòng chờ tối đa 15 ngày làm việc để việc chuyển khoản hoàn tất. Thời gian cần thiết để khoản thanh toán chuyển khoản ngân hàng đến được tài khoản ngân hàng của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào tổ chức ngân hàng của bạn.

Nếu ngày 21 rơi vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, thì khoản thanh toán có thể được phát hành vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày 21 của tháng đó.

Rapida
 • Ngày 3: Thu nhập ước tính của tháng trước đó được tổng kết và đăng lên trang Thanh toán.
 • Ngày 20: Thay đổi đối với thông tin thanh toán (bao gồm cả việc xóa lệnh tạm ngưng thanh toán) phải được hoàn tất vào ngày hoặc trước ngày 20. Thay đổi được thực hiện sau ngày 20 của bất kỳ tháng nào sẽ không có hiệu lực cho đến chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo. Ngoài ra, tổng số dư của bạn vào ngày 20 phải đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu số dư của bạn chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc nếu bạn có lệnh tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ không được thanh toán cho tháng đó và số dư của bạn sẽ được chuyển sang tháng sau.
 • Trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 26: Khoản thanh toán đã được gửi tới Rapida để xử lý. Bạn sẽ thấy mục hàng "Đang tiến hành thanh toán" xuất hiện trên trang Thanh toán.

Vui lòng chờ tối đa 15 ngày làm việc để khoản thanh toán của bạn được đăng lên tài khoản Rapida trực tuyến. Lưu ý rằng đôi khi có thể có sự chậm trễ do quá trình xử lý tệp. Tìm hiểu thêm về cách nhận thanh toán bằng Rapida.

Nếu ngày 21 rơi vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, thì khoản thanh toán có thể được phát hành vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày 21 của tháng đó.

Lưu ý: Nếu phát hiện tài khoản của nhà xuất bản vi phạm Điều khoản và điều kiện hoặc chính sách của chúng tôi, thì chúng tôi có thể giữ lại khoản thanh toán bất cứ khi nào (bắt đầu từ khi Google tiến hành điều tra các vi phạm tiềm ẩn), khấu trừ thu nhập từ tài khoản của nhà xuất bản và/hoặc hoàn tiền cho nhà quảng cáo đối với các lượt nhấp nhận được trên trang web của nhà xuất bản hoặc trang kết quả của AdSense cho Tìm kiếm. Ngoài ra, nếu nhà xuất bản trễ hạn đối với bất kỳ khoản thanh toán nào cho Google liên quan đến chương trình Google Ads, chúng tôi có quyền giữ lại khoản thanh toán cho đến khi nhà xuất bản đó trả hết tất cả các khoản chưa thanh toán. Để xem mô tả đầy đủ về thời hạn thanh toán, hãy tham khảo Điều khoản và điều kiện của AdSense.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố