Lượt xem TrueView

Số lần quảng cáo video có thể bỏ qua đã được xem đến hết hoặc 30 giây.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?