Lượt xem TrueView

Số lần quảng cáo video có thể bỏ qua đã được xem đến hết hoặc 30 giây.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố