Hoàn tất

Phần tư là phương pháp chuẩn để đo lường mức độ hiệu quả của quảng cáo video bằng cách xác định phần trăm của một video nhất định được xem bởi người dùng. Số lượng người dùng đã xem 100% (Phần tư 4) của quảng cáo video.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?