API

Giao diện lập trình ứng dụng, hoặc API, là giao diện mà một ứng dụng hoặc hệ thống trên máy tính có thể sử dụng để truy cập vào tập hợp các chức năng hoặc chương trình của bên thứ ba. AdSense cung cấp một số API cho nhà xuất bản của chúng tôi, đáng chú ý nhất là AdSense Management API.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào https://developers.google.com/adsense/.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?