Thanh toán

Quy trình xác minh mã số thuế (TIN)

Google định kỳ xác minh thông tin thuế của nhà xuất bản với Cơ quan thuế vụ (Internal Revenue Service - IRS) Hoa Kỳ. Trong những xem xét này, IRS có thể thông báo cho chúng tôi biết rằng thông tin thuế trong tài khoản của bạn không chính xác hoặc đã cũ. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ giữ thanh toán cho đến khi bạn gửi lại thông tin thuế. Vui lòng lưu ý rằng đây là một bước phòng ngừa tránh kiện tụng của IRS.

Dưới đây là những lý do có thể khiến thông tin thuế của bạn đã được gắn cờ là không chính xác hoặc đã cũ:

  • Thiếu TIN hoặc TIN không phải số có 9 chữ số
  • TIN đã nhập hiện chưa được cấp
  • Kết hợp TIN và Tên không khớp với hồ sơ của IRS
  • Yêu cầu So khớp TIN không hợp lệ

Nếu tài khoản của bạn bị giữ vì một trong các lý do trên, vui lòng gửi lại thông tin thuế để loại bỏ khoản giữ. Thanh toán của bạn sẽ vẫn bị giữ cho đến khi bạn gửi lại thông tin thuế. Để biết thêm thông tin về việc xác minh TIN, vui lòng truy cập vào trang web IRS.

Vì lý do bảo mật và riêng tư, Google không thể chỉnh sửa hoặc nhập thông tin thuế cho nhà xuất bản hay xác minh tính chính xác của thông tin thuế hiện tại. Nếu tài khoản của bạn đã bị giữ nhiều lần vì các vấn đề về so khớp TIN, vui lòng liên hệ với IRS để xác định cách giải quyết vấn đề trong tương lai.

Nếu tài khoản của bạn đã bị gắn cờ trong quá trình xác minh TIN vì tên không khớp và bạn gửi dưới dạng LLC, tức là thực thể bị coi nhẹ, thì hãy xem xét cách gửi thông tin thuế cho LLC.Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố