Quản lý người dùng

Quản lý truy cập người dùng vào tài khoản của bạn

Bạn có thể chia sẻ tài khoản của mình với những người khác, chẳng hạn như các đối tác kinh doanh, nhân viên, bạn bè và gia đình và cấp cho họ một trong hai cấp truy cập. Người dùng có quyền truy cập vào tài khoản của bạn có thể giúp bạn chạy tài khoản và quản lý những người dùng khác, tùy thuộc vào cấp truy cập bạn muốn cấp cho họ. Bạn cũng có thể xóa quyền truy cập bất kỳ lúc nào.

Các cấp truy cập của người dùng

Đây là hai cấp truy cập bạn có thể gán, theo thứ tự từ cấp truy cập thấp nhất đến cao nhất:

Người dùng chuẩn

  • Có thể xem, chỉnh sửa và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản.
  • Không thể xem danh sách người dùng có quyền truy cập vào tài khoản.
  • Không thể xem trang "Quản lý người dùng", trang này hiển thị người dùng có quyền truy cập vào tài khoản.
  • Không thể cung cấp quyền truy cập hoặc thay đổi cấp truy cập của người dùng khác.

Quản trị viên

  • Có thể xem, chỉnh sửa và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản.
  • Có thể xem danh sách người dùng có quyền truy cập vào tài khoản.
  • Có thể cấp quyền truy cập hoặc thay đổi cấp truy cập của người dùng khác.
Lưu ý rằng một tài khoản AdSense có thể có số người dùng chuẩn và Quản trị viên không giới hạn. Tuy nhiên, không thể hợp nhất hoặc kết hợp hai tài khoản AdSense.
Chủ tài khoản là người duy nhất chịu trách nhiệm về các thuộc tính trong chương trình AdSense và Quản trị viên cần phải thận trọng khi cấp cho người dùng quyền truy cập vào một tài khoản. Tất cả người dùng được thêm vào một tài khoản phải tuân thủ chính sách chương trình AdSense.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?