Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google

Xem chi tiết quảng cáo từ lớp phủ

Khi bạn nhấp vào lớp phủ, cửa sổ "Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google - Chi tiết quảng cáo" sẽ tải. Cửa sổ "Chi tiết quảng cáo" đem đến cái nhìn chi tiết hơn về đơn vị quảng cáo, bao gồm các thông tin như:

  • Tên hoặc ID của vùng quảng cáo
  • Kích thước và định dạng quảng cáo
  • Chỉ số hiệu suất, chẳng hạn như số nhấp chuột, RPM và doanh thu ước tính.
  • Tên người mua
  • URL hiển thị
  • URL đích
  • Xem trước quảng cáo

Cửa sổ "Chi tiết quảng cáo" không chỉ cung cấp cho bạn thông tin có giá trị về quảng cáo, mà còn cung cấp chức năng quan trọng sau:

Lưu ý rằng cửa sổ "Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google - Chi tiết quảng cáo" không khả dụng cho đơn vị quảng cáo Google Ad Manager.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?