Kênh

Xóa, hủy kích hoạt và kích hoạt kênh

Bạn có thể xóa, hủy kích hoạt hoặc kích hoạt lại kênh tùy chỉnh và kênh URL.

Xóa kênh

Việc xóa một kênh sẽ loại bỏ kênh đó khỏi báo cáo hiệu suất.

  1. Truy cập trang kênh tùy chỉnh hoặc trang kênh URL.
  2. Chọn hộp kiểm bên cạnh kênh bạn muốn xóa.
  3. Nhấp vào menu thả xuống Tác vụ và chọn Xóa.

Hủy kích hoạt kênh

Khi bạn hủy kích hoạt một kênh, hệ thống của chúng tôi sẽ ngừng thu thập dữ liệu qua kênh đó, nhưng kênh vẫn được lưu trong trang Báo cáo của bạn. Bạn luôn có thể kích hoạt lại kênh nếu muốn bắt đầu thu thập dữ liệu qua kênh đó.

  1. Truy cập trang kênh tùy chỉnh hoặc trang kênh URL.
  2. Chọn hộp kiểm bên cạnh kênh mà bạn muốn hủy kích hoạt.
  3. Nhấp vào menu thả xuống Tác vụ và chọn Hủy kích hoạt.

Kích hoạt kênh

Khi bạn kích hoạt kênh đã hủy kích hoạt, hệ thống của chúng tôi sẽ bắt đầu thu thập lại dữ liệu trên kênh đó.

  1. Truy cập trang kênh tùy chỉnh hoặc trang kênh URL.
  2. Chọn hộp kiểm Hiển thị: đã hủy kích hoạt.
  3. Chọn hộp kiểm bên cạnh kênh mà bạn muốn kích hoạt.
  4. Nhấp vào menu thả xuống Tác vụ và chọn Kích hoạt.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?