Thanh toán

Pháp nhân hợp đồng là Google LLC

 

Nếu pháp nhân hợp đồng của bạn là Google LLC, thì theo điều khoản trong thỏa thuận của bạn với Google, bạn không bắt buộc phải lập hóa đơn VAT cho chúng tôi. Vui lòng trò chuyện với cố vấn thuế ở địa phương của bạn nếu bạn có thêm câu hỏi.

Tuy nhiên, nếu chính quyền địa phương yêu cầu bạn gửi hóa đơn VAT, bạn có thể gửi hóa đơn đến địa chỉ dưới đây. Xin lưu ý rằng chúng tôi không xử lý tất cả các hóa đơn.

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA
United States

Để bạn tham khảo, số VAT của chúng tôi là EU372000041.

Vui lòng xem lại bên dưới để biết thêm thông tin về việc cung cấp thông tin thuế cho Google.

Bạn có giữ lại các khoản thuế không?
Tôi nên điền vào biểu mẫu thuế nào?
Bạn có gửi cho tôi Biểu mẫu 1099 hay 1042-S không?
Điều gì xảy ra nếu tôi không có I.D. thuế?
EIN là gì và tôi có cần phải có EIN không?

Bạn có giữ lại các khoản thuế không?

Chúng tôi hiếm khi giữ lại thuế liên bang Hoa Kỳ từ các khoản thanh toán của Google AdSense. Tuy nhiên, chúng tôi có thể được yêu cầu giữ lại tối đa 30% từ các nhà xuất bản trong những trường hợp sau:

  • nếu bạn phải chịu giữ lại dự phòng như được tuyên bố trong Biểu mẫu W-9
  • nếu bạn không điền vào Phần 10 trên Biểu mẫu W-8BEN với một số hiệp ước và 0%, đồng thời không cung cấp TIN của Hoa Kỳ trong Phần 1 Ô 6
  • nếu thông tin về thuế được nhập trên biểu mẫu thuế của bạn được phát hiện là không đúng hoặc không chính xác

Nếu có một phần thu nhập của bạn bị giữ lại từ một khoản thanh toán, thì đó là do hồ sơ của chúng tôi đã cho biết rằng bạn đã phải chịu giữ lại thuế vào thời điểm thanh toán. Trong trường hợp này, bạn sẽ thấy mục hàng cho giữ lại thuế trên trang Thanh toán trong tài khoản của mình.

Nếu bạn không tin rằng bạn phải chịu giữ lại thuế, vui lòng cập nhật thông tin về thuế trong tài khoản của bạn. Khi bạn cập nhật thông tin để cho biết rằng bạn không phải chịu giữ lại, chúng tôi sẽ không giữ lại bất kỳ phần nào của thu nhập AdSense của bạn về sau.

Lưu ý rằng chúng tôi không thể ghi có cho bạn cho các khoản bị giữ lại trước đây; những khoản giữ lại này được trả trực tiếp cho IRS dưới hình thức thanh toán cho thuế Liên bang Hoa Kỳ của bạn. Khoản tiền sẽ được phản ánh trong Biểu mẫu 1099 hoặc 1042-S được gửi cho bạn trong quý đầu tiên của năm tới. Nếu bạn không phải chịu thuế Liên bang Hoa Kỳ, vui lòng liên hệ trực tiếp với IRS để nhận tiền hoàn lại.

Tôi nên điền vào biểu mẫu thuế nào?

Rất tiếc, chúng tôi không thể chỉ rõ biểu mẫu nào phù hợp với bạn, cũng như chúng tôi không thể cung cấp lời khuyên về thuế.

Tuy nhiên, chúng tôi đã cung cấp trình hướng dẫn thuế trong tài khoản của bạn để giúp hướng dẫn bạn đến biểu mẫu thích hợp cho tình huống cụ thể của bạn. Bạn có thể tìm thấy trình hướng dẫn thuế trên trang Thông tin về thuế. Nếu trình hướng dẫn này không giúp gì được cho bạn, vui lòng tham khảo ý kiến cố vấn thuế hoặc IRS để có lời khuyên về thuế. Nếu quốc gia của bạn có các yêu cầu khác về thuế, bạn cũng có thể liên hệ với các cơ quan thuế địa phương để biết thông tin này.

Xin lưu ý rằng không phải tất cả các nhà xuất bản đều được yêu cầu cung cấp thông tin về thuế cho Google. Thông tin về yêu cầu cụ thể trong tình huống của bạn có thể được tìm thấy trên trang Thông tin về thuế trong tài khoản của bạn.

Bạn có gửi cho tôi Biểu mẫu 1099 hay 1042-S không?

Nhà xuất bản chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế phát sinh khi tham gia Google AdSense. Để làm cho điều này trở nên dễ dàng, chúng tôi gửi các biểu mẫu 1099 và 1042-S của IRS đến các nhà xuất bản đạt tiêu chuẩn như được yêu cầu bởi luật thuế của Hoa Kỳ. Biểu mẫu sẽ được gửi trước cuối tháng 1 sau khi kết thúc năm thuế.

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn Biểu mẫu 1099 và IRS nếu:

  • Bạn đã gửi Biểu mẫu W-9, không phải công ty và được trả ít nhất 600 USD trong năm thuế theo lịch HOẶC
  • Bạn cho biết bạn phải chịu giữ lại dự phòng và có các khoản thuế bị giữ lại

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn Biểu mẫu 1042-S và IRS nếu:

  • Bạn đã gửi một trong các Biểu mẫu W-8

Chúng tôi sẽ không gửi cho bạn bất kỳ biểu mẫu hay báo cáo thu nhập nào của bạn cho IRS nếu:

  • Bạn đã ký tên vào bảng khai báo Không có hoạt động tại Hoa Kỳ HOẶC
  • Bạn KHÔNG có thu nhập từ chương trình AdSense HOẶC
  • Bạn đã gửi Biểu mẫu W-9 với tư cách công ty và không có bất kỳ khoản thuế nào bị giữ lại HOẶC
  • Bạn đã gửi Biểu mẫu W-9, kiếm được dưới $600 và không có bất kỳ khoản thuế bị giữ lại nào

Đối với những nhà xuất bản có thu nhập được báo cáo, xin lưu ý rằng chỉ các khoản thanh toán đề ngày trong năm 2017 sẽ được báo cáo trong năm 2017. Điều này có nghĩa là các khoản thu nhập chưa được trả từ năm 2017 được chuyển sang năm 2018 sẽ không được tính. Ví dụ: Thu nhập tháng 12 năm 2017 được thanh toán vào tháng 1 năm 2018 sẽ không được tính trong thu nhập của năm 2017.

Có hiệu lực từ ngày 10/1/2017, Google Inc. chuyển đổi từ công ty thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên duy nhất hoạt động dưới tên "Google LLC" và được phân loại là một thực thể không tách rời vì mục đích nộp đơn cho liên bang, trong đó XXVI Holdings Inc. là công ty thành viên duy nhất. Do đó, mặc dù "Google LLC" sẽ tiếp tục là đại lý thanh toán/giữ lại, các Biểu mẫu 1099 và 1042-S sẽ phản ánh tên và Số nhận dạng người sử dụng lao động liên bang (“FEIN”) của công ty thành viên. "XXVI Holdings Inc." sẽ được liệt kê trong hộp đại lý thanh toán/giữ lại của Biểu mẫu 1099 và 1042-S và FEIN sẽ được liệt kê trong hộp FEIN thích hợp. Do đó, các biểu mẫu sẽ phản ánh những thông tin sau:

XXVI Holdings Inc.
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA
FEIN: 82-2182297

Nếu bạn muốn yêu cầu một bản sao, gửi bản sửa đổi hoặc hủy bỏ biểu mẫu thuế cuối năm, vui lòng hoàn tất yêu cầu biểu mẫu thuế cuối năm.

Xin lưu ý rằng yêu cầu biểu mẫu thuế cuối năm (1099-MISC hoặc 1099-K đối với cá nhân/tổ chức ở Hoa Kỳ) trong năm thuế đã hoàn thành gần đây nhất sẽ không được chấp nhận nếu được gửi trước ngày 5 tháng 2 của năm hiện tại. Yêu cầu biểu mẫu thuế cuối năm cho 1042-S (đối với cá nhân/tổ chức không ở tại Hoa Kỳ) sẽ không được chấp nhận nếu được gửi trước ngày 15 tháng 3. Bạn có thể yêu cầu bản sửa đổi hoặc bản sao các biểu mẫu thuế cuối năm cho các năm trước đây vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi yêu cầu biểu mẫu thuế cuối năm.

Điều gì xảy ra nếu tôi không có I.D. thuế?

Nếu bạn là doanh nghiệp hoặc cá nhân tại Hoa Kỳ hoặc doanh nghiệp không thuộc Hoa Kỳ có Hoạt động tại Hoa Kỳ và bạn không có I.D. thuế chẳng hạn như Mã số nhận dạng người nộp thuế hoặc Số an sinh xã hội, thì bạn cần phải có được I.D. thuế. Chúng tôi đề nghị bạn nên lấy số TIN càng sớm càng tốt. Xin lưu ý rằng quá trình lấy số TIN có thể mất vài tuần. Bạn có thể truy cập vào trang web Internal Revenue Service (Cơ quan thuế vụ) (IRS) để biết thêm thông tin về việc lấy số TIN tại Hoa Kỳ: Trang thông tin IRS.

Bạn có thể không bị yêu cầu nộp ID thuế của Hoa Kỳ nếu bạn không có các Hoạt động tại Hoa Kỳ và bạn chứng nhận điều này bằng cách gửi biểu mẫu 'Chứng nhận không có hoạt động tại Hoa Kỳ'. Nếu là công dân Hoa Kỳ, bạn không thể tuyên bố 'Không có hoạt động ở Hoa Kỳ'. Tìm hiểu thêm về Hoạt động ở Hoa Kỳ.

EIN là gì và tôi có cần phải có EIN không?

Những nhà xuất bản nắm giữ tài khoản doanh nghiệp có thể được yêu cầu cung cấp Số đăng ký kinh doanh (EIN) cho mục đích thuế. Để tìm hiểu xem bạn có cần EIN không, vui lòng truy cập vào trang web IRS tại http://www.irs.gov/publications/p334/ch01.html#d0e626.

Có 3 cách nhận EIN:

Hãy đảm bảo chọn đúng pháp nhân hợp đồng cho tài khoản của bạn. Xem Làm cách nào để tìm pháp nhân hợp đồng của tôi?
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?