Bắt đầu với giao diện AdSense

Quảng cáo: Quản lý khoảng không quảng cáo

Trang Quảng cáo được thiết kế để giúp bạn quản lý khoảng không quảng cáo một cách hiệu quả. Đây là nơi bạn thiết lập Quảng cáo tự động, cũng như tạo và quản lý đơn vị quảng cáo, kênh tùy chỉnhkênh URL. Đây cũng là nơi bạn có thể đăng ký các sản phẩm bổ sung của AdSense, chẳng hạn như AdSense cho tìm kiếm, v.v.

Sản phẩm

Các đơn vị quảng cáo được nhóm theo loại sản phẩm, vì vậy, bạn có thể dễ dàng thấy khoảng không quảng cáo bạn cung cấp cho tìm kiếm, nội dung và các sản phẩm khác của AdSense. Giao diện cũng cho phép bạn xem đơn vị quảng cáo và kênh tùy chỉnh cạnh nhau. Ngoài ra, bạn có thể chọn nhiều đơn vị quảng cáo để cập nhật loại quảng cáo của chúng cùng lúc.

Lọc đơn vị quảng cáo

Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho các kênh và đơn vị quảng cáo cụ thể bằng cách sử dụng các bộ lọc trên đầu trang.

Các sản phẩm khác

Nếu bạn muốn bắt đầu sử dụng các sản phẩm bổ sung của AdSense, như AdSense cho tìm kiếm, AdSense cho trò chơi, v.v., bạn có thể làm như vậy trong phần "Sản phẩm khác". Hãy nhấp vào nút cho một sản phẩm và bạn sẽ được hướng dẫn thực hiện quá trình thiết lập cho sản phẩm đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố