Loại giá thầu

Loại giá thầu là cách nhà quảng cáo đặt giá thầu trong phiên đấu giá cho không gian quảng cáo của bạn:

Tìm hiểu thêm về đấu giá quảng cáo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?