Gỡ rối quảng cáo

Hộp tìm kiếm không hoạt động

Bởi vì mã tìm kiếm của chúng tôi là biểu mẫu HTML, nếu trang của bạn có bất kỳ thẻ <FORM> mở nào hoặc nếu bạn đã đặt mã tìm kiếm bên trong FORM có sẵn trước trên trang, thì trang kết quả tìm kiếm có thể không được hiển thị. Bạn có thể kiểm tra nguồn HTML của trang để xác định xem đây có phải là nguyên nhân không.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?