ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪುಟವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ Google Chrome ನ ಅಂತರ್-ರಚಿತ ಅನುವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಪುಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

Control the ads you see

You can make the ads you see more useful or get ads that are specific to you. You'll see Google ads on:

 • Google services, like Search or YouTube.
 • Websites and apps that partner with Google to show ads.

Edit your info or interests

 1. Go to your Google Account.
 2. On the left navigation panel, click Data & personalization.
 3. On the Ad personalization panel, click Go to ad settings.
 4. Turn on Ad Personalization if it’s off.
 5. Under "How your ads are personalized," select your personal info or interests.
  • To update your info, select Update. Follow the steps on the screen.
  • To turn off an interest, select Turn off. Confirm by selecting Turn off.
  • To bring back an interest, select What you've turned off. Choose an interest and select Turn back on.

If don't want personalized ads, turn off Ad Personalization. Learn more about stopping personalized ads.

Get your ad preferences everywhere

To see ads based on your settings, sign in to your account on all your devices.

On your device

Learn how to add your Google Account to your device.

On your browser

 1. On your Android phone or tablet, open your browser, like Chrome or Firefox.
 2. Go to google.com.
 3. If you aren't signed in, at the top right, tap Sign in. Follow the steps.

Turn off personalized ads

 1. Go to your Google Account.
 2. On the left navigation panel, click Data & personalization.
 3. On the Ad personalization panel, click Go to ad settings.
 4. Click the switch next to Ad Personalization is ON.

You can also turn off personalization for your browser by installing the Interest-Based Ads Opt Out extension.

Once you've turned off personalization, Google will no longer use your info to personalize your ads. Ads can still be targeted with info like your general location or the content of the website you’re visiting.

Control personalized ads on non-Google websites and apps based on your Google Account activity
 1. Go to your Google Account.
 2. On the left navigation panel, click Data & personalization.
 3. On the Ad personalization panel, click Go to ad settings.
 4. Click More options.
 5. Uncheck the box next to "Also use your activity & information from Google services to personalize ads on websites and apps that partner with Google to show ads."

If you don’t see a checkbox, this setting is already off because of another setting or your administrator.

Stop getting personalized ads from other ad networks
Google is one of many ad networks that personalizes ads based on your activity online. Go to AdChoices to control ads from other ad networks.

How ad settings work

Each Google Account has its own ad settings. If you have multiple accounts, your ad settings are unique to each account. Changes you make to you ad settings are saved when you’re signed in to your Google Account.

When you're signed in, ads are personalized with the activity and information from your Google Account. You can see and edit your activity at My Activity.

When you’re signed in with more than 1 Google Account at the same time, ads may be based on ad settings for your default account. Your default account is usually the account you signed in with first.

If you're not signed in, your ad settings are saved to your device or browser. Your ad settings won't be saved if you clear your browser's cookies, get a new device, or reset your Advertising ID.

Related articles

Was this helpful?
How can we improve it?
false
Search
ಹುಡುಕಾಟ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ
ಹುಡುಕಾಟ ಮುಚ್ಚು
Google Apps
ಪ್ರಮುಖ ಮೆನು
Search Help Center
true
84064
false