Používanie prehľadu kohorty

Prehľad kohorty

Pomocou prehľadu kohorty môžete získať informácie o správaní a speňažovaní používateľov odo dňa, keď si nainštalovali vašu aplikáciu.

Obsah tohto článku:

Predstavenie prehľadu kohorty

Ak chcete používať prehľad kohorty, nainštalujte si najnovšiu verziu súpravy Google Mobile Ads SDK (18.1.0 alebo novšiu pre Android, 7.44 alebo novšiu pre iOS) a aktivujte používateľské metriky.

Kohorty sú skupiny používateľov, ktorí nainštalovali a otvorili vašu aplikáciu v rovnakom časovom období. Napríklad všetci používatelia, ktorí nainštalovali a otvorili vašu aplikáciu 1. júla, patria do rovnakej kohorty inštalácie.

Prehľad poskytuje kumulovanú hodnotu (HŽ) pre kohortu používateľov vrátane týchto údajov:

 • : celková HŽ pre kohortu používateľov vrátane výnosov z nákupov v aplikácii a výnosov z reklám.Upozorňujeme, že celková HŽ nezahŕňa výnosy z odberov.
 • HŽ – nákup v aplikácii: HŽ z nákupov v aplikácii pre kohortu používateľov.
  Ak chcete zobraziť údaje o HŽ z nákupov v aplikáciách pre Android, musíte:
 • HŽ – reklamy: HŽ z výnosov z reklám pre kohortu používateľov. Výnosy z reklám sú celkové výnosy zo Siete AdMob, zdrojov reklám s otvorenými ponukami a odhadované výnosy pochádzajúce od tretích strán.

Prehľad kohorty tiež poskytuje mieru udržania kohorty používateľov. Udržanie predstavuje percento používateľov v kohorte, ktorí po inštalácii aplikácie pokračujú jej otvorením. Ďalšie informácie

Výhody používania prehľadu kohorty

Sledovanie kohort môže byť užitočné na získanie informácií o správaní používateľov. Pomôže vám prijímať informované rozhodnutia v súvislosti so stratégiami interakcie, akvizície používateľov a speňažovania.

Použitie tohto prehľadu zvážte na tieto účely:

 • získanie informácií na výber vhodnej stratégie akvizície používateľov (Akú ponuku mám nastaviť?),
 • identifikácia najvýnosnejších krajín (Ktoré krajiny majú vysokú HŽ?),
 • zistenie rozčlenenia výnosov (Pochádzajú výnosy prevažne z nákupov v aplikácii alebo z reklám?),
 • porovnanie výkonnosti v aplikáciách (porovnanie HŽ novej aplikácie po 1 dni s HŽ staršej aplikácie po 1 dni),
 • zistenie odozvy používateľov na zmeny vo vašej aplikácii (Zvýši sa HŽ po vykonaní určitých zmien v aplikácii?).

Vysvetlenie kohort

Používatelia sú zoskupení do kohorty v deň, keď nainštalujú a po prvýkrát otvoria vašu aplikáciu. Tento deň sa označuje ako D0. Dx označuje počet dní od inštalácie. Priemerné údaje za používateľa budete môcť zobraziť pre nasledujúce rozmedzia kohorty:

 • D1: deň nasledujúci po dni, keď si používateľ nainštaloval vašu aplikáciu.
 • D3: 3 dni po inštalácii.
 • D7: 7 dní po inštalácii.
 • D14: 14 dní po inštalácii.
 • D28: 28 dní po inštalácii.
 • D60: 60 dní po inštalácii.

Vo vzorovom prehľade uvedenom vyššie: HŽ po 3 dňoch pre týždeň inštalácie od 8. 3. 2020 do 14. 3. 2020 predstavuje 0,013 €. To znamená, že používateľ, ktorý vykonal inštaláciu v tomto týždni, dosiahol v priebehu dňa vykonania inštalácie a nasledujúcich 3 dní kumulatívne výnosy z reklám alebo nákupov v aplikácii v priemernej výške 0,013 €.

Všimnite si aj to, že v niektorých riadkoch v príklade uvedenom vyššie sa nezobrazujú údaje pre všetky metriky. To znamená, že kohorty v týchto týždňoch inštalácie ešte nedosiahli všetky rozmedzia.

Niektoré kohorty sú tiež neúplné v tom zmysle, že nie všetci používatelia v kohorte dosiahli daný míľnik. Pozrime sa na neúplnú kohortu v príklade prehľadu uvedenom vyššie a predpokladajme, že prehľad je spustený 1. 4. 2020.

Ak zoberieme do úvahy týždeň inštalácie od 22. 3. 2020 do 28. 3. 2020, potom používatelia, ktorí vykonali inštaláciu 28. 3. 2020, ešte nedosiahli rozmedzie D7 (rozmedzie D7 dosiahnu 4. 4. 2020), a preto nie sú zahrnutí do výpočtu HŽ po 7 dňoch.

Časté otázky

Prečo vidím pokles HŽ pre väčšie míľniky, ako sú D28 a D60?

Niektoré kohorty sú tiež neúplné v tom zmysle, že nie všetci používatelia v kohorte dosiahli daný míľnik. Príklad: Kohorta A nainštalovaná pred 7 dňami, zatiaľ čo kohorta B nainštalovaná pred 30 dňami. To znamená, že údaje kohorty B sú zahrnuté do míľnika D28, ale údaje kohorty A nie sú, pretože ešte nedosiahli míľnik D28.   

Preto môžete pri vyšších míľnikoch, ako sú D28 a D60, zaznamenať pokles HŽ oproti nižším míľnikom. Dôvodom je to, že do výpočtov vyšších míľnikov je zahrnutých menej kohort.

Prečo je udržanie D0 nižšie než 100 %?

V niektorých prípadoch môže dochádzať k oneskoreniu spracúvania údajov, ktoré spôsobí, že udržanie D0 bude nižšie než 100 %. Duplicitné udalosti môžu tiež spôsobiť, že udržanie D0 bude nižšie ako 100 %. Duplicitné udalosti môžu vznikať v dôsledku problémov s implementáciou súpravy SDK.

 

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory