Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý của IAB phiên bản 2.0

Cục Quảng cáo tương tác (IAB) Châu Âu đã hoàn thiện phiên bản 2.0 của Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý do IAB Tech Lab và các công ty thành viên tương trợ phát triển. Google hiện đã hỗ trợ đầy đủ TCF phiên bản 2.0.

Google không bắt buộc áp dụng TCF phiên bản 2.0. Bài viết này mô tả cách Google tương tác với những người đã chọn áp dụng TCF phiên bản 2.0 và không dành cho những người không áp dụng TCF phiên bản 2.0.

Những điều cần biết trước khi đăng ký

Nếu bạn đang tích hợp với TCF của IAB phiên bản 2.0, vui lòng xem xét thông tin bên dưới về cách Google sẽ tương tác với TCF của IAB phiên bản 2.0 dựa trên nội dung của chuỗi Tính minh bạch và sự đồng ý (TC) trong TCF của IAB phiên bản 2.0. Google có thể cập nhật thông tin này tùy từng thời điểm.

Để đơn giản, bên dưới chúng tôi sử dụng cụm từ "Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0" để bao gồm một số khía cạnh về khả năng tương tác thông qua TCF phiên bản 2.0, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Đặt giá thầu cho các yêu cầu giá thầu Google nhận được
 • Gửi yêu cầu giá thầu từ những nhà xuất bản sử dụng Google đến người đặt giá thầu
 • Cho phép các bên thứ ba tiến hành hoạt động theo dõi quảng cáo và phân phát quảng cáo

Chính sách của Google

Hướng dẫn bên dưới về khả năng tương tác sẽ nêu các yêu cầu về chính sách hiện hành của Google, đặc biệt là các yêu cầu trong Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu và các chính sách của chúng tôi đối với việc lấy vân tay số để nhận dạng (ví dụ: nội dung trong Yêu cầu khi phân phát quảng cáo của bên thứ ba). Xin lưu ý rằng các chính sách của chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng và có tính nghiêm ngặt cao hơn so với TCF phiên bản 2.0 trong một số trường hợp.

Mục đích

Để Google làm việc với bạn thông qua TCF phiên bản 2.0, chuỗi TC phải cho biết rằng người dùng đã đồng ý với, hoặc bạn đã nêu rõ lợi ích chính đáng của mình (nếu có) khi thực hiện từng mục đích dưới đây.

Lưu trữ và/hoặc truy cập thông tin trên thiết bị (Mục đích 1)

Nếu bạn sử dụng cookie, mã nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động hoặc bộ nhớ cục bộ khác, Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 trong trường hợp bạn xác định cơ sở pháp lý cho mục đích 1 là "sự đồng ý".

Ở một số khu vực tài phán (chẳng hạn như Đức), trong một số trường hợp nhất định, quy định không yêu cầu nhà xuất bản lấy sự đồng ý cho Mục đích 1 thông qua CMP và miễn là chuỗi TC thể hiện điều này theo cách phù hợp thì Google sẽ có thể tương tác trong những trường hợp đó. Theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của chúng tôi, quan điểm này có thể thay đổi dựa trên sự phát triển của các quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Chọn quảng cáo cơ bản (Mục đích 2)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn nêu rõ cơ sở cho mục đích 2 là "sự đồng ý", "lợi ích chính đáng", "sự đồng ý hoặc lợi ích chính đáng" hoặc "không được sử dụng".

Tạo hồ sơ quảng cáo được cá nhân hóa và chọn quảng cáo được cá nhân hóa (Mục đích 3 và 4)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn nêu rõ cơ sở cho mục đích 3 và 4 là "sự đồng ý", miễn là chuỗi TC cho biết rằng người dùng đã đồng ý cho cả hai mục đích đó.

Google cũng sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn nêu rõ cơ sở cho những mục đích này là "không được sử dụng".

Nếu bạn nêu rõ cơ sở cho mục đích 3 và/hoặc 4 là "lợi ích chính đáng":

 • Nếu chuỗi TC cho biết rằng hoạt động cá nhân hóa quảng cáo (mục đích 3 và/hoặc 4) là được phép theo lợi ích chính đáng, Google sẽ không làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0.
 • Nếu chuỗi TC cho biết rằng hoạt động cá nhân hóa quảng cáo là không được phép, Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0.

Nếu bạn nêu rõ cơ sở cho mục đích 3 và/hoặc 4 là "sự đồng ý hoặc lợi ích chính đáng làm cơ sở pháp lý":

 • Nếu không có quy định hạn chế về nhà xuất bản, Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 miễn là cơ sở pháp lý mặc định của bạn là sự đồng ý.
 • Nếu có các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản:
  • Nếu quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản là cho phép bạn hoạt động khi có sự đồng ý, Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 trong trường hợp đó.
  • Nếu quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản là cho phép bạn hoạt động dựa trên lợi ích chính đáng, Google sẽ không làm việc với bạn thông qua TCF phiên bản 2.0 trong trường hợp đó.

Tạo hồ sơ nội dung được cá nhân hóa và chọn nội dung được cá nhân hóa (Mục đích 5 và 6)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn đăng ký cơ sở pháp lý là "sự đồng ý", "lợi ích chính đáng", "sự đồng ý hoặc lợi ích chính đáng" hoặc "không được sử dụng" cho mục đích 5 và/hoặc 6.

Đo lường hiệu quả hoạt động của quảng cáo (Mục đích 7)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn nêu rõ cơ sở cho mục đích 7 là "sự đồng ý", "lợi ích chính đáng", "sự đồng ý hoặc lợi ích chính đáng" hoặc "không được sử dụng".

Đo lường hiệu quả hoạt động của nội dung (Mục đích 8)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn nêu rõ cơ sở cho mục đích 8 là "sự đồng ý", "lợi ích chính đáng", "sự đồng ý hoặc lợi ích chính đáng" hoặc "không được sử dụng".

Áp dụng kết quả nghiên cứu thị trường để tạo thông tin chi tiết về đối tượng (Mục đích 9)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn nêu rõ cơ sở cho mục đích 9 là "sự đồng ý", "lợi ích chính đáng", "sự đồng ý hoặc lợi ích chính đáng" hoặc "không được sử dụng".

Phát triển và cải tiến sản phẩm (Mục đích 10)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn nêu rõ cơ sở cho mục đích 10 là "sự đồng ý", "lợi ích chính đáng", "sự đồng ý hoặc lợi ích chính đáng" hoặc "không được sử dụng".

Mục đích đặc biệt

Đảm bảo tính bảo mật, ngăn chặn lừa đảo và gỡ lỗi (Mục đích đặc biệt 1)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn đăng ký cơ sở pháp lý là "lợi ích chính đáng" hoặc "không được sử dụng" cho mục đích đặc biệt 1.

Phân phối quảng cáo hoặc nội dung bằng phương pháp kỹ thuật (Mục đích đặc biệt 2)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn đăng ký cơ sở pháp lý là "lợi ích chính đáng" hoặc "không được sử dụng" cho mục đích đặc biệt 2.

Tính năng

So khớp và kết hợp các nguồn dữ liệu ngoại tuyến (Tính năng 1)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn đăng ký tính năng 1, miễn là bạn cung cấp thông tin thích hợp cho người dùng.

Liên kết các thiết bị khác nhau (Tính năng 2)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn đăng ký tính năng 2, miễn là bạn cung cấp thông tin thích hợp cho người dùng.

Nhận và gửi thông tin về đặc điểm thiết bị mà hệ thống tự động gửi để nhận dạng (Tính năng 3)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn nêu rõ cơ sở cho tính năng 3. Tuy nhiên, chúng tôi xin nhắc lại rằng các chính sách của chúng tôi nghiêm cấm việc lấy vân tay số để nhận dạng (ví dụ: Yêu cầu khi phân phát quảng cáo của bên thứ ba) và chúng tôi yêu cầu bạn tuân thủ các chính sách của chúng tôi (trong một số trường hợp có thể nghiêm ngặt hơn TCF phiên bản 2.0) bất cứ khi nào bạn làm việc với chúng tôi.

Chúng tôi đang tích cực thực thi các chính sách của mình và tiếp tục đầu tư vào công nghệ để phát hiện việc lấy vân tay số trên các nền tảng của chúng tôi.

Tính năng đặc biệt

Sử dụng dữ liệu vị trí địa lý chính xác (Tính năng đặc biệt 1)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn đăng ký tính năng này, miễn là bạn cung cấp thông tin thích hợp cho người dùng và người dùng chọn sử dụng tính năng đặc biệt 1 theo cách thích hợp.

Chủ động quét các đặc điểm của thiết bị để nhận dạng (Tính năng đặc biệt 2)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn nêu rõ cơ sở cho Tính năng đặc biệt 2. Tuy nhiên, chúng tôi xin nhắc lại rằng các chính sách của chúng tôi nghiêm cấm việc lấy vân tay số để nhận dạng (ví dụ: Yêu cầu khi phân phát quảng cáo của bên thứ ba) và chúng tôi yêu cầu bạn tuân thủ các chính sách của chúng tôi (trong một số trường hợp có thể nghiêm ngặt hơn TCF phiên bản 2.0) bất cứ khi nào bạn làm việc với chúng tôi.

Yêu cầu về macro

Để áp dụng TCF của IAB phiên bản 2.0, bạn phải thêm macro vào URL pixel trong tệp sáng tạo để cho biết vị trí chèn và gửi chuỗi TC trong URL, cũng như nhận biết các nhà cung cấp có mặt. 

Để yêu cầu thông tin trợ giúp hoặc hỗ trợ về việc đăng ký TCF phiên bản 2.0 (độc lập với hoạt động tích hợp của Google), vui lòng gửi email cho IAB Châu Âu theo địa chỉ framework@iabeurope.eu.

Câu hỏi thường gặp

Phạm vi

Những sản phẩm nào của Google Ads đang được tích hợp với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.0 của Cục Quảng cáo tương tác (IAB)?

Hoạt động tích hợp với TCF phiên bản 2.0 của IAB sẽ áp dụng cho khoảng không quảng cáo bên thứ ba (không phải khoảng không quảng cáo do Google sở hữu và điều hành). Chúng tôi có được sự đồng ý cho khoảng không quảng cáo do Google sở hữu và điều hành thông qua các quy trình lấy sự đồng ý riêng.

Dưới đây là các sản phẩm sẽ được tích hợp với TCF phiên bản 2.0 của IAB:

 • Google Ad Manager
 • AdSense
 • AdMob
 • Google Analytics (đối với các tính năng quảng cáo được dùng cùng với các sản phẩm quảng cáo của Google)
 • Quảng cáo hiển thị của Google (đối với các sản phẩm được tích hợp)
 • Display & Video 360 và Campaign Manager 360 (đối với các sản phẩm được tích hợp)
 • Authorized Buyers của Google
 • Funding Choices

Timing

Mã Danh sách nhà cung cấp toàn cầu (GVL) của Google là gì và khi nào mã này sẽ hiển thị trong Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF)?

Mã GVL của Google là 755. Google đã chính thức có tên trong GVL của IAB kể từ ngày 23/07/2020.
Mặc dù Google đã có tên trong GVL, nhưng chúng tôi chưa bắt đầu đọc và chuyển các chuỗi TC trước khi ra mắt tính năng tích hợp. Chúng tôi dự định bắt đầu tăng cường việc phân phát TCF 2 tuần trước ngày ra mắt tính năng tích hợp hoàn chỉnh (dự kiến là ngày 15/8/2020)

Yêu cầu về hoạt động tích hợp

Các yêu cầu đăng ký của Google là gì?

Có hai nội dung cần phân biệt:
 1. Đăng ký Google làm nhà cung cấp. Vui lòng xem mục Đăng ký GVL trong TCF của IAB (tệp .JSON) để đăng ký Google làm nhà cung cấp. 
 2. Các yêu cầu của Google đối với nhà cung cấp và nhà xuất bản hợp tác với Google. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn về khả năng tương tác dành cho nhà cung cấp của Google

Các nhà xuất bản sử dụng TCF phiên bản 2.0 của IAB có thể tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp chưa đăng ký trên GVL sau khi hoạt động tích hợp của Google hoàn tất không?

Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo đã được chứng nhận trên các nền tảng của Google nhưng chưa đăng ký trên GVL thông qua “Sự đồng ý bổ sung”. Đây là thông số kỹ thuật mà các Nhà cung cấp dịch vụ quản lý sự đồng ý (CMP) có thể triển khai để thêm nhà cung cấp công nghệ quảng cáo của Google (ATP) vào thông báo yêu cầu đồng ý.
Các CMP phải triển khai thông số kỹ thuật này cho nhà xuất bản để tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp trong Danh sách nhà cung cấp công nghệ quảng cáo (ATP) của Google mà không có trên GVL của IAB.

Tại sao nhà xuất bản cần phải nhận được sự đồng ý cho cả Mục đích 3 (Tạo hồ sơ quảng cáo được cá nhân hóa) và Mục đích 4 (chọn quảng cáo được cá nhân hóa) để phân phát quảng cáo được cá nhân hóa? Điều gì xảy ra nếu nhà xuất bản muốn cá nhân hóa quảng cáo cho người dùng đó, nhưng không tạo hồ sơ được cá nhân hóa cho họ?

Dựa trên cách diễn giải của các yêu cầu về Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử, các hướng dẫn khác nhau của Nhóm hoạt động theo Điều khoản 29 và cuộc đối thoại riêng của chúng tôi với các cơ quan bảo vệ dữ liệu (DPA), chúng tôi đã đi đến kết luận về cơ sở pháp lý thích hợp. Bạn cũng có thể xem thêm thông tin chi tiết về bản chất và phạm vi xử lý (bảo gồm cả cơ sở pháp lý hiện hành) trong Chính sách quyền riêng tư.
Google chưa thay đổi các yêu cầu về sự đồng ý liên quan đến TCF. Những khách hàng của Google (ví dụ: nhà xuất bản và nhà quảng cáo) sử dụng các sản phẩm nền tảng quảng cáo của Google phải tuân thủ Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google.
Nếu khách hàng không đồng ý với Mục đích 3 và Mục đích 4, Google sẽ không thể cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa. Cụ thể, khi khách hàng chỉ đồng ý với Mục đích 4 và không đồng ý với Mục đích 3 của Google, thì hệ thống sẽ chỉ hiển thị quảng cáo không được cá nhân hóa. Các yêu cầu này tuân thủ Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, trong đó nêu:
Bạn phải lấy sự đồng ý hợp lệ về mặt pháp lý của người dùng cuối đối với:
 • việc sử dụng cookie hay bộ nhớ cục bộ khác trong trường hợp pháp luật yêu cầu [Mục đích 1]; và
 • việc thu thập, chia sẻ [Mục đích 3] và sử dụng [Mục đích 4] dữ liệu cá nhân để cá nhân hóa quảng cáo.
Trong giao diện người dùng, nhà xuất bản Google Ad Manager có thể chọn cho phép hoặc không cho phép Google có thể hoặc không thể sử dụng dữ liệu về lượt truy cập của người dùng nhằm tạo danh mục mối quan tâm của người dùng để nhắm mục tiêu quảng cáo. Việc vô hiệu hóa các tùy chọn cài đặt này không ngăn chặn nhà xuất bản và người mua đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB) phân phát quảng cáo được cá nhân hóa, mặc dù nhà xuất bản sẽ vẫn cần nhận được sự đồng ý cho Mục đích 3 và Mục đích 4.

Điều gì sẽ xảy ra khi nhà xuất bản quyết định không tích hợp Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.0 và không cho phép Google như họ hiện đang làm?

Google không được tích hợp với TCF phiên bản 1.0, vì vậy, Google sẽ tiếp tục bỏ qua các chuỗi TC phiên bản 1.0 như khi không có các chuỗi này. 

Các đối tác không bắt buộc phải sử dụng TCF phiên bản 2.0 của IAB. Họ có thể tiếp tục sử dụng các phương tiện khác để tuân thủ các chính sách của chúng tôi. 

 • Tùy chọn kiểm soát nhà cung cấp công nghệ quảng cáo mà chúng tôi đã khởi chạy trên Ad Manager, AdSenseAdMob cho nhà xuất bản hồi năm ngoái sẽ tiếp tục hoạt động. 
 • Khi thiết lập Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) tuân thủ IAB và chọn nhà cung cấp công nghệ quảng cáo (ATP) muốn hợp tác, những nhà xuất bản kiếm tiền thông qua Google có thể chọn mã nhà cung cấp từ cả Danh sách nhà cung cấp toàn cầu của IABDanh sách nhà cung cấp công nghệ quảng cáo (ATP) của Google cho mọi CMP triển khai Sự đồng ý bổ sung. Nếu có nhà cung cấp không có trong GVL của IAB, nhưng có trong tùy chọn kiểm soát nhà cung cấp công nghệ quảng cáo, thì nhà xuất bản có thể tiếp tục hợp tác với những nhà cung cấp công nghệ quảng cáo đó.
Chúng tôi sẽ chỉ hỗ trợ những nhà cung cấp công nghệ quảng cáo có trong tùy chọn kiểm soát của chúng tôi vì chúng tôi vẫn đang áp dụng quy trình cấp giấy chứng nhận và nhà cung cấp phải được chứng nhận để chạy quảng cáo theo phương thức lập trình. Quy trình cấp giấy chứng nhận của chúng tôi luôn ở trạng thái mở. Nếu có nhà cung cấp trong Danh sách nhà cung cấp toàn cầu của IAB không có trong tùy chọn kiểm soát ATP, thì họ sẽ không được phân phát quảng cáo.

AMP có được tích hợp với TCF của IAB không?

AMP hỗ trợ các khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phổ biến (bao gồm TCF phiên bản 1.0, TCF phiên bản 2.0 của IAB và Chuỗi quyền riêng tư tại Hoa Kỳ của IAB). Vui lòng kiểm tra với nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) và các mạng quảng cáo về việc hỗ trợ AMP. AMP sẽ đọc và chuyển các chuỗi mà các khuôn khổ (TCF phiên bản 1.0, TCF phiên bản 2.0 của IAB và Chuỗi quyền riêng tư tại Hoa Kỳ của IAB) chuyển cho CMP/mạng quảng cáo. Tìm hiểu thêm về AMP và sự đồng ý
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Tăng doanh thu bằng việc chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu cho nhiều khoảng không quảng cáo hơn!

Chúng tôi nhận thấy rằng bạn chưa chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu AdMob cho tất cả lưu lượng truy cập đủ điều kiện của mình. Tính năng đặt giá thầu giúp bạn đạt được mức doanh thu cao nhất từ số lượt hiển thị vì các nguồn quảng cáo cạnh tranh theo thời gian thực. Hãy đặt giá thầu ngay hôm nay để tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động!

Di chuyển ngay!

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73175
false
false