Chính sách

Các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo

Là một phần trong cam kết tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Google, chúng tôi cho phép nhà xuất bản kiểm soát việc lựa chọn các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo nào được phép phân phát và đo lường quảng cáo ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) nhằm hỗ trợ cho các hoạt động phân phối quảng cáo, đo lường quảng cáo và các chức năng khác. Tất cả các nhà cung cấp có trong danh sách đều đã chia sẻ một số thông tin nhất định mà GDPR yêu cầu và một liên kết giải thích cách họ sử dụng dữ liệu để bạn có thể chia sẻ liên kết đó với người dùng của mình như một phần trong quy trình lấy sự đồng ý của bạn, đồng thời các nhà cung cấp này đã đồng ý tuân thủ chính sách sử dụng dữ liệu của chúng tôi.

Bạn nên sử dụng những tùy chọn kiểm soát này để lựa chọn danh sách các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo mà bạn muốn hợp tác và các nhà cung cấp phù hợp với bạn. Chúng tôi đã tạo các tùy chọn kiểm soát để cho phép bạn lựa chọn các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo mà bạn muốn hợp tác, nhờ đó, bạn luôn kiểm soát hoạt động trên trang web của mình. Nếu bạn không sử dụng các tùy chọn kiểm soát này, nhóm các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo thường dùng đã chỉ định sẽ bắt đầu phân phát. Đây là một nhóm gồm các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo thường dùng mang lại doanh thu cao nhất cho các nhà xuất bản từ những người dùng ở EEA từ tất cả các nguồn cầu có lập trình.

Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu yêu cầu bạn phải xác định rõ ràng mỗi bên mà bạn sẽ chia sẻ dữ liệu. Do đó, cho dù sử dụng một nhóm các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo tự chọn hay sử dụng nhóm các nhà cung cấp thường dùng, bạn đều phải liệt kê các nhà cung cấp này cho người dùng của mình.

Bạn có thể xem các tùy chọn kiểm soát này và danh sách các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo trong tài khoản Ad Manager, AdSense hoặc AdMob của mình. Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cũng đã liệt kê các nhà cung cấp được chứng nhận bên dưới.

* Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo là một phần trong danh sách thường dùng. 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?