Sử dụng báo cáo Đặt giá thầu mở

Sử dụng báo cáo Đặt giá thầu mở (Thử nghiệm)

Bao gồm các bộ lọc, thứ nguyên và chỉ số có sẵn
Tính năng này hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm dành cho một số nhà xuất bản.

Báo cáo Đặt giá thầu mở là báo cáo tạo sẵn mặc định do AdMob cung cấp. Bạn có thể dùng thông tin này như một báo cáo độc lập hoặc bạn có thể thay đổi các bộ lọc, thứ nguyênchỉ số, rồi lưu dưới dạng báo cáo mới.

Bộ lọc

Về mặt chức năng, bộ lọc ẩn dữ liệu không cần thiết hoặc không mong muốn khỏi báo cáo của bạn. Khi chọn bộ lọc, bạn đang xác định những thông tin mình muốn xem trong báo cáo và AdMob sẽ ẩn mọi thông tin không khớp với tiêu chí trong bộ lọc.

Thông tin sau có sẵn cho báo cáo này và báo cáo đã lưu sử dụng báo cáo này làm mẫu:

Mở rộng tất cả  Thu gọn tất cả

Ứng dụng

 1. Chọn hộp kiểm bên cạnh các ứng dụng bạn muốn lọc. Bạn có thể đánh dấu vào nhiều hộp. Dữ liệu cho các ứng dụng đã chọn sẽ hiển thị trong báo cáo của bạn. Bạn có thể sử dụng hộp Tìm kiếm để tìm các ứng dụng cụ thể theo tên ứng dụng.
 2. Nhấp vào Áp dụng để áp dụng bộ lọc cho báo cáo của bạn.
 3. Để thêm bộ lọc khác, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc và chọn lại.
Đơn vị quảng cáo

 1. Đánh dấu vào các hộp kiểm bên cạnh đơn vị quảng cáo mà bạn muốn lọc. Bạn có thể đánh dấu vào nhiều hộp. Dữ liệu cho các đơn vị quảng cáo đã chọn sẽ hiển thị trong báo cáo của bạn. Bạn có thể sử dụng hộp Tìm kiếm để tìm các đơn vị quảng cáo cụ thể theo tên đơn vị quảng cáo.
 2. Nhấp vào Áp dụng để áp dụng bộ lọc cho báo cáo của bạn.
 3. Để thêm bộ lọc khác, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc và chọn lại.
Quốc gia

 1. Đánh dấu vào các hộp kiểm bên cạnh khu vực hoặc quốc gia theo đó bạn muốn lọc. Nhấp vào mũi tên để hiển thị quốc gia trong mỗi khu vực để lọc chi tiết hơn.
 2. Nhấp vào Áp dụng để áp dụng bộ lọc cho báo cáo của bạn.
 3. Để thêm bộ lọc khác, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc và chọn lại.
Nguồn quảng cáo

 1. Đánh dấu vào các hộp kiểm bên cạnh (các) nguồn quảng cáo mà bạn muốn lọc.
 2. Nhấp vào Áp dụng để áp dụng bộ lọc cho báo cáo của bạn.
 3. Để thêm bộ lọc khác, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc và chọn lại.
Định dạng

 1. Chọn hộp kiểm bên cạnh (các) định dạng bạn muốn lọc.
  Bạn có thể chọn nhiều hộp kiểm. Thông tin về đơn vị quảng cáo sử dụng các định dạng đã chọn sẽ được hiển thị trong báo cáo của bạn.
 2. Nhấp vào Áp dụng để áp dụng bộ lọc cho báo cáo của bạn.
 3. Để thêm bộ lọc khác, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc và chọn lại.

Thứ nguyên

Về mặt chức năng, thứ nguyên xác định cách sắp xếp báo cáo của bạn. Ví dụ: nếu muốn xem thu nhập của mình được chia nhỏ theo quốc gia, bạn có thể thêm thứ nguyên quốc gia. Việc thêm các thứ nguyên mới sẽ tiếp tục sắp xếp lại và tinh chỉnh dữ liệu.

Thông tin sau có sẵn cho báo cáo này và báo cáo đã lưu sử dụng báo cáo này làm mẫu:

 • Nguồn quảng cáo: Xem hiệu quả hoạt động theo nguồn quảng cáo. Nguồn quảng cáo đo lường lưu lượng dàn xếp và có thể bao gồm doanh số bán hàng trực tiếp, sự kiện tùy chỉnh, quảng cáo cho cùng một công ty hoặc mạng quảng cáo bên thứ ba.
 • Đơn vị quảng cáo: Xem hiệu suất cho các đơn vị quảng cáo riêng lẻ.
 • Ứng dụng: Xem hiệu quả hoạt động theo ứng dụng.
 • Phiên bản ứng dụng: Xem hiệu quả hoạt động theo phiên bản ứng dụng. Các phiên bản ứng dụng giúp phân biệt từng bản cập nhật ứng dụng của bạn. 
  Lưu ý: Bạn không thể xem dữ liệu về phiên bản ứng dụng trong báo cáo AdMob trước ngày 19/07/2020. 
 • Quốc gia Xem hiệu quả hoạt động được phân tích theo quốc gia của khách truy cập đã xem quảng cáo trên ứng dụng của bạn.
 • Ngày: Xem hiệu quả hoạt động theo ngày.
 • Định dạng: Xem hiệu quả hoạt động theo định dạng quảng cáo (ví dụ: Quảng cáo biểu ngữ, Quảng cáo xen kẽ).
  Nếu đã nâng cấp các đơn vị quảng cáo từ AdMob cũ, bạn cũng có thể thấy định dạng "Bất kỳ" được liệt kê. Điều này cho biết rằng đơn vị quảng cáo đó có thể yêu cầu quảng cáo biểu ngữ hoặc quảng cáo xen kẽ. Điều này chỉ áp dụng cho các đơn vị quảng cáo đã được nâng cấp từ AdMob cũ (trước năm 2014) và tất cả các đơn vị quảng cáo mới được tạo trong AdMob sẽ là quảng cáo biểu ngữ hoặc quảng cáo xen kẽ.
 • Nhóm dàn xếp: Xem hiệu suất theo nhóm dàn xếp.
 • Tháng: Xem hiệu suất theo tháng.
 • Nền tảng: Xem hiệu suất được chia nhỏ theo nền tảng thiết bị.
 • Android
 • iOS
 • Tuần: Xem hiệu suất theo tuần.
 • Chỉ số

  Về mặt chức năng, các chỉ số đại diện cho các loại dữ liệu hoặc giá trị có trong báo cáo. Những chỉ số này thường được sắp xếp theo các cột và chứa số hoặc tỷ lệ phần trăm. Khi thêm thứ nguyên, các giá trị chỉ số được tính toán lại dựa trên thứ tự hoặc nhóm mới mà thứ nguyên tạo ra. Việc thêm hoặc xóa chỉ số sẽ thêm hoặc xóa một cột thông tin khỏi báo cáo.

  Thông tin sau có sẵn cho báo cáo này và báo cáo đã lưu sử dụng báo cáo này làm mẫu:

  Mở rộng tất cả  Thu gọn tất cả

  Giá thầu trong phiên đấu giá

  Số lượng giá thầu mà nguồn quảng cáo tham gia các phiên đấu giá Đặt giá thầu mở đã gửi. 

  Lưu ý: Không phải tất cả giá thầu gửi đến đều tham gia phiên đấu giá Đặt giá thầu mở. Giá thầu phải đáp ứng các tiêu chí của phiên đấu giá, chẳng hạn như eCPM tối thiểu hoặc loại định dạng quảng cáo. 

  Số giá thầu trong phiên đấu giá (%)

  Tỷ lệ phần trăm số giá thầu đã tham gia các phiên đấu giá Đặt giá thầu mở. 

  Chỉ số này được tính bằng cách lấy số giá thầu trong phiên đấu giá chia cho số yêu cầu giá thầu:

  Số giá thầu trong phiên đấu giá/Số yêu cầu giá thầu

  Ví dụ: nếu nguồn quảng cáo đã gửi 20 giá thầu/1000 yêu cầu giá thầu thì chỉ số này là 2%. 

  Số yêu cầu giá thầu

  Số lượng yêu cầu đã thực hiện cho một nguồn quảng cáo Đặt giá thầu mở.

  Số lần nhấp

  Số lần người dùng nhấp vào một quảng cáo.

  eCPM

  Khoản thu nhập ước tính đã tích lũy cho mỗi 1000 lần hiển thị mà quảng cáo nhận được. Chỉ số này được tính bằng cách lấy thu nhập ước tính chia cho số lần hiển thị đã nhận được, rồi nhân với 1000:

  (Thu nhập ước tính/Số lần hiển thị) * 1000

  Số yêu cầu đủ điều kiện

  Số lượng yêu cầu quảng cáo đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá Đặt giá thầu mở.

  Để yêu cầu quảng cáo đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá Đặt giá thầu mở, bạn phải gửi yêu cầu quảng cáo đến nhóm dàn xếp có chứa các nguồn quảng cáo Đặt giá thầu mở và các nguồn quảng cáo đó phải có đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá cho đơn vị quảng cáo đó. 

  Thu nhập ước tính

  Khoản thu nhập mà bạn đã tích lũy được (tính đến thời điểm hiện tại). Số tiền này là giá trị ước tính và có thể thay đổi khi khoản thu nhập của bạn được xác minh tính chính xác vào cuối mỗi tháng. 

  Lưu ý: Các khoản thanh toán cho doanh thu từ hầu hết các nguồn quảng cáo Đặt giá thầu mở sẽ được quản lý thông qua AdMob. Đối với nguồn quảng cáo Thanh toán trực tiếp, bạn sẽ nhận các khoản thanh toán cho doanh thu trực tiếp từ nguồn quảng cáo. 

  Số lần hiển thị

  Tổng số quảng cáo hiển thị cho người dùng.

  Số giá thầu thắng cuộc

  Số lượng giá thầu đã thắng phiên đấu giá Đặt giá thầu mở.

  Số giá thầu thắng cuộc (%)

  Tỷ lệ phần trăm số giá thầu đã thắng phiên đấu giá Đặt giá thầu mở. 

  Chỉ số này được tính bằng cách lấy số giá thầu thắng cuộc chia cho số giá thầu trong phiên đấu giá:

  Số giá thầu thắng cuộc/Số giá thầu trong phiên đấu giá

  Số giá thầu thắng cuộc đã đối sánh

  Số lượng giá thầu thắng cuộc dẫn đến việc phân phát quảng cáo cho ứng dụng của bạn.
    
  Lưu ý: Nếu nền tảng dàn xếp kiểu thác nước chứa các nguồn quảng cáo có eCPM cao hơn giá thầu thắng cuộc, hệ thống sẽ gọi các nguồn quảng cáo đó trước –chứ không phải giá thầu thắng cuộc của nguồn quảng cáo Đặt giá thầu mở. Tuy nhiên, nếu các nguồn đó không có quảng cáo để phân phát, nguồn quảng cáo Đặt giá thầu mở sẽ phân phát quảng cáo.

  Số giá thầu thắng cuộc đã đối sánh (%)

  Tỷ lệ phần trăm số giá thầu thắng cuộc dẫn đến việc phân phát quảng cáo cho ứng dụng của bạn. 

  Chỉ số này được tính bằng cách lấy số giá thầu thắng cuộc đã đối sánh chia cho số giá thầu thắng cuộc:

  Số giá thầu thắng cuộc đã đối sánh/Số giá thầu thắng cuộc

  Ví dụ: nếu nguồn quảng cáo phân phát 10 quảng cáo/100 phiên đấu giá thì số giá thầu thắng cuộc đã đối sánh sẽ có tỷ lệ là 10%. 

  Thông tin này có hữu ích không?
  Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

  Bạn cần trợ giúp thêm?

  Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố