Raporty

Korzystanie z raportu sieci AdMob

Obejmuje dostępne filtry, wymiary i dane

Raport sieci AdMob to gotowy domyślny raport dostępny w AdMob. Tego raportu można używać w niezmienionej formie albo wprowadzić zmiany w filtrach, wymiarach i danych i zapisać go jako nowy raport.

Filtry

Filtry pozwalają ukryć niepotrzebne lub niechciane dane w raportach. Po wybraniu filtra określ, co chcesz widzieć w raporcie, a AdMob ukryje wszystko, co nie spełnia kryteriów filtra.

W tym raporcie i w zapisanych raportach używających go jako szablonu dostępne są następujące opcje:

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko

Aplikacja

 1. Zaznacz pola wyboru obok aplikacji, według których chcesz filtrować dane. Możesz zaznaczyć kilka pól wyboru. Dane dotyczące wybranych aplikacji wyświetlą się w raporcie. Możesz skorzystać z pola Szukaj, by wyszukać konkretne aplikacje według nazwy.
 2. Kliknij Zastosuj, by zastosować filtr w raporcie.
 3. Aby dodać kolejny filtr, kliknij Dodaj filtr i ponownie dokonaj wyboru.
Kraj

 1. Zaznacz pola wyboru obok regionów lub krajów, według których chcesz filtrować dane. Jeśli potrzebujesz większej szczegółowości, kliknij strzałkę przy danym regionie, aby wyświetlić poszczególne kraje.
 2. Kliknij Zastosuj, by zastosować filtr w raporcie.
 3. Aby dodać kolejny filtr, kliknij Dodaj filtr i ponownie dokonaj wyboru.
Format

 1. Zaznacz pola wyboru obok formatów, według których chcesz filtrować dane.
  Możesz zaznaczyć kilka pól wyboru. Informacje o jednostkach reklamowych, które korzystają z wybranych formatów, zostaną wyświetlone w raporcie.
 2. Kliknij Zastosuj, by zastosować filtr w raporcie.
 3. Aby dodać kolejny filtr, kliknij Dodaj filtr i ponownie dokonaj wyboru.

Wymiary

Wymiary określają sposób organizacji raportu. Jeśli np. chcesz wyświetlić zarobki z podziałem na kraje, możesz dodać wymiar Kraj. Dodanie kolejnych wymiarów spowoduje przeorganizowanie i doprecyzowanie danych.

W tym raporcie i w zapisanych raportach używających go jako szablonu dostępne są następujące opcje:

 • Typ reklamy: wyświetlanie skuteczności według typu reklamy (np. tekstowa, graficzna).
 • Jednostka reklamowa: wyświetlanie skuteczności poszczególnych jednostek reklamowych.
 • Aplikacja: wyświetlanie skuteczności według aplikacji.
 • Rodzaj stawki: wyświetlanie skuteczności według rodzaju stawki. Zobacz, w jaki sposób reklamodawcy płacą za reklamy w Twojej aplikacji – w modelu kosztu kliknięcia (CPC) czy w modelu kosztu tysiąca wyświetleń (CPM).
 • Kraj: wyświetlanie skuteczności według kraju użytkowników, którzy oglądali reklamy w Twojej aplikacji.
 • Data: wyświetlanie skuteczności według daty.
 • Format: wyświetlanie skuteczności według formatu reklamy (np. baner, reklama pełnoekranowa).
 • Miesiąc: wyświetlanie skuteczności według miesiąca.
 • Platforma: wyświetlanie skuteczności z podziałem na system operacyjny urządzenia.
  • Android
  • iOS
 • Typ kierowania: wyświetlanie skuteczności według typu kierowania. Zobacz, w jaki sposób reklamy są dopasowywane do Twoich stron – za pomocą kierowania kontekstowego, kierowania na miejsca docelowe lub kierowania na zainteresowania.
 • Tydzień: wyświetlanie skuteczności według tygodnia.

Dane

Dane to wartości zawarte w raporcie. Zwykle są posortowane w kolumnach i zawierają wartości liczbowe i procentowe. Po dodaniu wymiarów wartości są ponownie obliczane na podstawie nowego grupowania utworzonego przez te wymiary. Dodanie lub usunięcie wymiarów powoduje dodanie lub usunięcie z raportu kolumny zawierającej informacje.

W tym raporcie i w zapisanych raportach używających go jako szablonu dostępne są następujące opcje:

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko

Zakwalifikowane wyświetlenia w Widoku aktywnym

Łączna liczba wyświetleń spełniających wymagania mierzenia widoczności.

Widoczność jest określana przez radę Media Rating Council (MRC) jako sytuacja, w której co najmniej 50% reklamy pojawia się na ekranie przez co najmniej jedną nieprzerwaną sekundę w przypadku reklam displayowych lub dwie nieprzerwane sekundy odtwarzania w przypadku reklam wideo. Warunki te są dziś standardem widoczności używanym w całej branży.

Dodatkowo zakwalifikowane wyświetlenia w Widoku aktywnym wymagają jednego z następujących pakietów SDK dla Usług Google Play:

 • Android: ≥ 4.4
 • iOS: ≥ 6.9.2 (obecnie tylko banery)
Zasięg Widoku aktywnego dla tych pakietów SDK jest zwiększany stopniowo. Jeśli nie masz jeszcze na swoim koncie pełnej funkcjonalności, liczba zakwalifikowanych wyświetleń w Widoku aktywnym może być niższa niż ogólna liczba spodziewanych wyświetleń dla aplikacji.
Żądania w sieci AdMob

Łączna liczba żądań aplikacji, które doprowadziły do wysłania do sieci AdMob rzeczywistych żądań wyświetlenia reklamy. Żądania do sieci AdMob, które są filtrowane przez określone funkcje platformy, np. optymalizacja sieci AdMob, nie będą wliczane.

RPM żądań w sieci AdMob

Przychody z żądań do sieci AdMob na 1000 żądań (RPM) to szacunkowe zarobki uzyskiwane przez Ciebie za każde 1000 żądań wysłanych do sieci AdMob przez Twoją aplikację. Współczynnik ten nie podaje faktycznych zarobków. Jest to iloraz szacunkowych zarobków i liczby uzyskanych wyświetleń, pomnożony przez 1000:

(Szacunkowe zarobki / Liczba żądań) × 1000

Jeśli np. zarobisz szacunkowo 0,60 zł z 25 żądań, RPM żądań w sieci AdMob wyniesie (0,60 zł / 25) × 1000, czyli 24 zł. Jeśli natomiast zarobisz szacunkowo 720 zł z 45 000 żądań, RPM żądań w sieci AdMob wyniesie (720 zł / 45 000) × 1000, czyli 16 zł.

RPM to wartość często stosowana w programach reklamowych, która może być przydatna do porównywania przychodów w różnych kanałach.

Kliknięcia

Łączna liczba kliknięć reklam widocznych w Twojej aplikacji.

Szacunkowe zarobki

Saldo konta za wybrany okres. Podana kwota jest szacunkowa i może się zmienić po szczegółowym zweryfikowaniu Twoich zarobków, które ma miejsce pod koniec każdego miesiąca.

Wyświetlenia

Łączna liczba reklam wyświetlonych użytkownikom w Twojej aplikacji.

CTR wyświetleń

Współczynnik klikalności (CTR) wyświetleń to liczba kliknięć reklamy podzielona przez liczbę jej wyświetleń. Aby go obliczyć, dzielimy liczbę kliknięć przez liczbę wyświetleń:

Kliknięcia / Wyświetlenia

Jeśli np. kliknięto reklamę 20 razy na 1000 wyświetleń, CTR wyświetleń wynosi 2%.

RPM wyświetleń

Przychód na 1000 wyświetleń (RPM) odzwierciedla szacunkowe zarobki naliczane za każde 1000 uzyskanych wyświetleń. Współczynnik ten nie podaje faktycznych zarobków. Jest to iloraz szacunkowych zarobków i liczby uzyskanych wyświetleń lub wyświetleń stron, pomnożony przez 1000.

(Szacunkowe zarobki / Liczba wyświetleń stron) × 1000

Jeśli np. zarobisz szacunkowo 720 zł z 45 000 wyświetleń reklamy, RPM wyświetleń wyniesie (720 zł / 45 000) × 1000, czyli 16 zł.

RPM to wartość często stosowana w programach reklamowych, która może być przydatna do porównania przychodów w różnych kanałach.

Współczynnik dopasowania

Odsetek żądań reklamy, które zostały spełnione. Aby go obliczyć, dzielimy liczbę dopasowanych żądań przez liczbę żądań w sieci AdMob:

Dopasowane żądania / Żądania w sieci AdMob

Jeśli np. liczba dopasowanych żądań danej aplikacji to 40, a łączna liczba żądań z tej aplikacji do sieci AdMob to 50, współczynnik dopasowania aplikacji wynosi 80%.

Dopasowane żądania

Liczba wyświetleń danej reklamy w odpowiedzi na żądanie z aplikacji.

Wymierne wyświetlenia

Łączna liczba zakwalifikowanych wyświetleń, które faktycznie były wymierne w Widoku aktywnym. Liczba ta może być podobna do łącznej liczby zakwalifikowanych wyświetleń w Widoku aktywnym.

Niewymierne wyświetlenia mogą pojawić się wtedy, gdy podczas ładowania reklamy lub jej wyświetlania wystąpił błąd. W niektórych przypadkach pomiar ruchu w aplikacji mobilnej z Campaign Managera może być niemożliwy.
Pełne odtworzenia filmu z nagrodą

Liczba pełnych odtworzeń filmu z nagrodą przez użytkowników.

Uruchomienia filmu z nagrodą

Liczba rozpoczętych odtworzeń filmu z nagrodą przez użytkowników.

Częstotliwość emisji

Odsetek reklam, które wyświetliły się w aplikacji. Aby go obliczyć, dzielimy liczbę wyświetleń przez liczbę dopasowanych żądań:

Wyświetlenia / Dopasowane żądania

Jeśli np. łączna liczba dopasowanych żądań wynosi 80, ale w aplikacji wyświetliło się ich tylko 60, częstotliwość emisji dla tej aplikacji to 75%.

Widoczne wyświetlenia

Liczba wymiernych wyświetleń, które były również widoczne.

Widoczność jest określana przez radę Media Rating Council (MRC) jako sytuacja, w której co najmniej 50% reklamy pojawia się na ekranie przez co najmniej jedną nieprzerwaną sekundę w przypadku reklam displayowych lub dwie nieprzerwane sekundy odtwarzania w przypadku reklam wideo. Warunki te są dziś standardem widoczności używanym w całej branży.

% wymiernych wyświetleń

Odsetek zakwalifikowanych wyświetleń w Widoku aktywnym, które faktycznie były wymierne w Widoku aktywnym. Wyświetlenie jest traktowane jako wymierne, gdy pakietowi SDK do reklam mobilnych Google uda się uzyskać pełne informacje o jego widoczności.

Aby go obliczyć, dzielimy liczbę wymiernych wyświetleń przez liczbę zakwalifikowanych wyświetleń i mnożymy wynik przez 100:

(Wymierne wyświetlenia / Zakwalifikowane wyświetlenia) × 100

% widocznych wyświetleń

Odsetek wymiernych zakwalifikowanych wyświetleń w Widoku aktywnym, które były również widoczne.

Aby go obliczyć, dzielimy liczbę widocznych wyświetleń przez liczbę wymiernych wyświetleń i mnożymy wynik przez 100:

(Widoczne wyświetlenia / Wymierne wyświetlenia) × 100

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?