Báo cáo

Thêm biểu đồ so sánh vào báo cáo

Bạn có thể sử dụng biểu đồ so sánh để so sánh một chỉ số trên tất cả các ứng dụng, đơn vị quảng cáo, định dạng quảng cáo mà người dùng của bạn đang sử dụng hoặc quốc gia mà họ đang ở.

Mỗi biểu đồ so sánh có thể hiển thị tối đa 6 dòng. Năm dòng đầu tiên thể hiện 5 mục hàng đầu trong thứ nguyên so sánh đã chọn. Dòng thứ sáu thể hiện tổng của tất cả các mục khác trong thứ nguyên.

Ý nghĩa của mỗi dòng được trình bày trong phần chú giải bên dưới biểu đồ. Hãy di chuột qua các dòng để xem các giá trị mà các dòng này thể hiện.

Tùy chọn cài đặt của biểu đồ so sánh

Tùy chọn cài đặt được chọn cho biểu đồ so sánh được hiển thị trong các nhãn tiêu đề và menu thả xuống. Các tùy chọn này đại diện cho thứ nguyên và chỉ số được sử dụng để tổ chức dữ liệu trong biểu đồ. 

 • Chỉ số so sánh: Chỉ số được sử dụng để tạo biểu đồ trước khi chuyển biểu đồ này thành biểu đồ so sánh. Để chỉnh sửa chỉ số so sánh, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm và chọn Chỉnh sửa biểu đồ. Các chỉ số so sánh có thể sử dụng được hiển thị trong menu thả xuống cho Chỉ số 1
 • Thứ nguyên so sánh: Thứ nguyên được sử dụng để phần chia dữ liệu trong biểu đồ, được thể hiện bằng các dòng nhiều màu tương ứng với phần chú thích ở cuối biểu đồ
 • Thứ tự sắp xếp: Thứ tự trình bày dữ liệu trong biểu đồ; hiện tại "Hàng đầu" là tùy chọn duy nhất và được chọn theo mặc định
 • Chỉ số sắp xếp: Giá trị đang được đo lường, được thể hiện bằng các điểm trên các đường biểu đồ và các con số ở phía bên trái của biểu đồ

Ví dụ

So sánh RPM hiển thị từ các đơn vị quảng cáo có thu nhập ước tính cao nhất

Tạo biểu đồ so sánh số lần hiển thị được tạo theo các quốc gia khác nhau nơi ứng dụng của bạn được sử dụng. Hãy xem nơi ứng dụng của bạn phổ biến nhất.

RPM hiển thị: Doanh thu mỗi 1000 lần hiển thị (RPM); thu nhập ước tính được tích lũy cho mỗi 1000 lần hiển thị mà quảng cáo nhận được.

Tùy chọn cài đặt

 • Chỉ số so sánh: Số lần hiển thị
 • Thứ nguyên so sánh: Đơn vị quảng cáo
 • Thứ tự sắp xếp: Hàng đầu
 • Chỉ số sắp xếp: RPM hiển thị

Biểu đồ

So sánh thu nhập ước tính từ các quốc gia có thu nhập ước tính cao nhất

Tạo biểu đồ so sánh số lần hiển thị được tạo theo các quốc gia khác nhau nơi ứng dụng của bạn được sử dụng. Hãy xem nơi ứng dụng của bạn phổ biến nhất.

Tùy chọn cài đặt

 • Chỉ số so sánh: Thu nhập ước tính
 • Thứ nguyên so sánh: Quốc gia
 • Thứ tự sắp xếp: Hàng đầu
 • Chỉ số sắp xếp: Thu nhập ước tính

Biểu đồ

So sánh số lần hiển thị từ các nguồn quảng cáo có số lần hiển thị nhiều nhất

Tạo biểu đồ so sánh thu nhập ước tính được kết hợp với từng định dạng quảng cáo bạn đang sử dụng trong ứng dụng của mình. Hãy xem định dạng quảng cáo nào có khả năng tạo ra nhiều doanh thu nhất. Thứ nguyên Nguồn quảng cáo chỉ có thể sử dụng trong báo cáo Hòa giải và các báo cáo đã lưu được tạo từ báo cáo Hòa giải.

Tùy chọn cài đặt

 • Chỉ số so sánh: Số lần hiển thị
 • Thứ nguyên so sánh: Nguồn quảng cáo
 • Thứ tự sắp xếp: Hàng đầu
 • Chỉ số sắp xếp: Số lần hiển thị

Biểu đồ

So sánh CTR hiển thị từ các ứng dụng có số lần hiển thị nhiều nhất

Tạo biểu đồ so sánh thu nhập ước tính cho tất cả các ứng dụng của bạn. Hãy xem ứng dụng nào của bạn có khả năng kiếm nhiều tiền nhất.

RPM hiển thị: Doanh thu mỗi 1000 lần hiển thị (RPM); thu nhập ước tính được tích lũy cho mỗi 1000 lần hiển thị mà quảng cáo nhận được.

Tùy chọn cài đặt

 • Chỉ số so sánh: CTR hiển thị
 • Thứ nguyên so sánh: Ứng dụng
 • Thứ tự sắp xếp: Hàng đầu
 • Chỉ số sắp xếp: Số lần hiển thị

Biểu đồ

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố