นโยบาย

ทำความเข้าใจ PII ในสัญญาและนโยบายของ Google

สัญญา ข้อกำหนดในการให้บริการ และนโยบายสำหรับผลิตภัณฑ์การโฆษณาและการวัดของ Google อ้างอิงถึง "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้" (PII) คุณอาจพบข้อความนี้ในสัญญา ข้อกำหนดในการให้บริการ และนโยบายต่างๆ ที่คัดค้านไม่ให้ส่งต่อข้อมูลที่ Google ใช้เป็นหรือรู้จักว่าเป็น PII ไปให้ Google

บทความนี้อธิบายวิธีที่ Google จะใช้ตีความคำว่า PII ในกรณีที่ไม่มีการให้คำจำกัดความไว้ในสัญญาที่มีอยู่ รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการหรือนโยบายของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความกระจ่างแก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการบังคับใช้กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคของสหภาพยุโรป (GDPR) ซึ่งขยายคำจำกัดความของคำว่า "ข้อมูลส่วนตัว" ภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2018 เป็นต้นไป 

ข้อมูลที่ Google ถือว่าเป็น PII

Google ตีความว่า PII เป็นข้อมูลที่นำไปใช้ในการระบุตัวตน ติดต่อ หรือหาตำแหน่งของบุคคลได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ซึ่งได้แก่

  • ที่อยู่อีเมล
  • ที่อยู่ทางไปรษณีย์
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • ตำแหน่งที่แม่นยำ (เช่น พิกัด GPS - แต่ให้ดูหมายเหตุด้านล่าง)
  • ชื่อเต็มหรือชื่อผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้เผยแพร่โฆษณาที่มีสัญญาห้ามมิให้ส่งข้อมูล PII ไปยัง Google หมายความว่า URL ของหน้าในเว็บไซต์ที่แสดงโฆษณาโดย Google ต้องไม่มีที่อยู่อีเมล เนื่องจากระบบจะส่ง URL เหล่านี้ในคำขอโฆษณาส่งผ่านไปยัง Google เราได้ตีความข้อห้ามเกี่ยวกับ PII ในลักษณะนี้มานานแล้ว

หมายเหตุ: ศูนย์ช่วยเหลือและนโยบายของผลิตภัณฑ์บางอย่างระบุวิธีที่ส่ง PII บางรูปแบบไปยัง Google ได้ในบางกรณี เพื่อมิให้เกิดข้อกังขา บทความนี้ไม่ได้แก้ไขข้อกำหนดดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์บางอย่างอนุญาตให้มีการส่งข้อมูลตำแหน่งที่แม่นยำไปยัง Google หากข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายที่บังคับใช้

ตัวอย่างข้อมูลที่ Google ไม่ถือว่าเป็น PII

  • รหัสคุกกี้ที่ใช้นามแฝง
  • รหัสโฆษณาที่ใช้นามแฝง
  • ที่อยู่ IP
  • ตัวระบุผู้ใช้ปลายทางอื่นๆ ที่ใช้นามแฝง

ตัวอย่างเช่น หากมีการส่งที่อยู่ IP ไปพร้อมกับคำขอโฆษณา (เป็นกรณีที่เกิดกับคำขอโฆษณาส่วนใหญ่เนื่องจากผลของโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต) การส่งข้อมูลนั้นจะไม่ละเมิดข้อห้ามในการส่ง PII ไปยัง Google

โปรดทราบว่าข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในการตีความ PII ของ Google ยังคงอาจถือเป็นข้อมูลส่วนตัวภายใต้ GDPR

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร