Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Първи стъпки

Използване на таблото за управление на началната страница

Общ преглед на таблата за управление в AdMob.

Таблата за управление в AdMob Ви осигуряват ежедневен общ преглед на активността в профила Ви. Те съдържат на едно място цялата най-важна информация за приложенията и кампаниите Ви, организирана в карти с данни. Таблата за управление могат да показват тенденциите в приходите и използването на приложенията Ви, както и да Ви дават статистика за цялостния Ви успех в използването на AdMob. Ако преглеждате таблата си за управление всеки ден, това ще Ви помогне да определите кои стратегии работят за приложенията и потребителите Ви и на какво трябва да обърнете повече внимание. Те са един добър начин за измерване на общото състояние на профила Ви.

В AdMob има два типа табла за управление: таблото за управление на началната страница и таблото за управление за общ преглед на приложенията.

Таблата за управление нямат за цел да заменят отчетите. Те просто добавят още една гледна точка към информацията за профила Ви. За по-задълбочени данни кликнете върху връзките в отделните карти в таблата си за управление, за да разгледате сродните отчети. 

Таблото за управление на началната страница в AdMob

Можете да използвате таблото за управление на началната страница, за да научите повече за общите тенденции и приходите за профила Ви в AdMob. За да видите таблото за управление на началната си страница, кликнете върху Начална страница в страничната лента.
 

Прогнозни приходи от мрежата на AdMob
 

Картата Прогнозни приходи от мрежата на AdMob предоставя бърз поглед върху общите приходи за реклами, показвани от мрежата на AdMob. В нея можете да видите изчисления на приходите за различни периоди от време, съпоставени един до друг.

 • Досега днес
 • Вчера
 • Досега през този месец
 • Миналият месец
Салдо
 

Как да използвате тази карта

Картата Салдо показва текущата сума на приходите в профила Ви в AdMob, информация за последното получено плащане, както и дали има проблеми с настройките Ви за плащане.

За да направите корекции в настройките си за плащане, кликнете върху Плащания в страничната лента.

В зависимост от предприетите вече стъпки, картата Ви „Салдо“ може да показва различни съобщения. За повече информация можете да прегледате следните разяснения:

 • Въвеждане на адреса Ви за фактуриране: За да започнете да показвате реклами с AdMob, трябва да въведете адреса си за фактуриране. Това е адресът, който искате да използвате за получаване на приходите си от AdMob.
 • Избор на начин на плащане: Преди да можете да ни платите, трябва да знаем кой е предпочитаният Ви начин на плащане или как искате да получавате приходите си от AdMob. Научете повече за начините на плащане
 • Въвеждане на данъчната Ви информация: Потребителите в някои държави или региони може да трябва да въведат данъчната си информация, преди да могат да получават плащания. Научете повече за въвеждането на данъчната информация
 • Достигане на прага за извършване на плащане: Профилът Ви трябва да достигне прага за извършване на плащане, който представлява определено ниво на приходите, за да можем да направим плащане към Вас. Прагът за извършване на плащане е различен за всяка държава или регион. Научете повече за праговете за извършване на плащане
 • Потвърждаване на адреса Ви по пощата: След като достигнете прага за извършване на плащане, автоматично ще Ви изпратим по пощата ПИН код за потвърждаване на адреса Ви. Получаването му може да отнеме между 2 и 4 седмици в зависимост от пощенските услуги в държавата или региона Ви. След като получите пощенската картичка, съдържаща ПИН кода Ви, трябва да го въведете в AdMob. Научете повече за потвърждаването чрез ПИН по пощата.

Всяка от тези стъпки има за цел да гарантира получаването на парите, които сте спечелили в AdMob.

След като въведете информацията за профила си, достигнете прага за извършване на плащане и адресът Ви бъде потвърден, картата „Салдо“ ще продължи да показва актуалното салдо на приходите Ви, общия размер на последното получено плащане, както и сигнали за плащанията Ви. 

Ефективност в мрежата на AdMob

Как да използвате тази карта

Картата Ефективност в мрежата на AdMob Ви предоставя общ преглед на прогнозните приходи и трафик, генерирани от рекламните Ви елементи чрез мрежата на AdMob. Линейната графика до всеки показател показва визуална моментна снимка на промените в стойността с течение на времето. 

Показателите в тази карта

 • Прогнозни приходи: Натрупаните Ви до момента приходи въз основа на тихоокеанско време (PT) от реклами, генерирани от мрежата на AdMob. Тази сума е прогноза, която може да се промени, когато приходите Ви се проверяват за точност в края на всеки месец.
 • Заявки: Общият брой заявки за реклами от приложенията Ви, получени от мрежата на AdMob.
 • Импресии: Общият брой реклами от мрежата на AdMob, видени от потребители на приложенията Ви.
 • Процент на съответствие: Процентът заявки с успешно съответствие в мрежата на AdMob в набора от посредничества. Изчислява се, като съответстващите заявки се разделят на успешните заявки за рекламната мрежа:


  Формула: Съответстващи заявки / Успешни заявки за рекламната мрежа

 • eCPM: Прогнозните приходи, натрупани за всеки 1000 импресии, които е получила реклама, генерирана в мрежата на AdMob. еСРМ не представлява действителният приход на една реклама, а се изчислява, като се разделят прогнозните приходи на броя получени импресии, и след това се умножат по 1000.


  Формула: еСРМ = (прогнозни приходи / брой на импресиите) * 1000
   

  Примерно изчисление

  Ако прогнозните приходи на една реклама са 180 лв. от 45 000 рекламни импресии, нейната еСРМ ще бъде (180 лв. / 45 000) × 1000, или 4,00 лв.

Най-ефективни рекламни мрежи

Как да използвате тази карта

Картата Ефективност на посредничеството при реклами измерва ефективността на настройката Ви за посредничество. Тя може да Ви покаже кои комбинации от рекламни мрежи и формати имат висока ефективност, както и средната еСРМ на показваните реклами.

Показателите в тази карта

 • Заявки: Общият брой отделни заявки за показване на реклама, преминали през набора Ви от посредничества. Той не отчита една и съща заявка няколко пъти. Всяка заявка се отчита само веднъж, независимо колко мрежи са я получили в рамките на движението й във веригата на посредничество.

  Пример

  Една заявка, отправена към Мрежа А, Мрежа Б и Мрежа В във веригата на посредничество, ще се отчете само веднъж

 • Импресии (горе): Общият брой реклами, показани на потребителите във всичките Ви рекламни елементи и приложения чрез посредничество. Включва сравнение с предходен период.
 • Процент на запълване: Броят показвания пред потребители на реклама, генерирана чрез посредничество (импресии), спрямо броя пъти, в които тя е заявена от конкретен източник на рекламата (заявки) във веригата на посредничество. Показва се като процент от общия брой заявки за реклами. Включва сравнение с предходен период.
 • Мрежа и формат: Рекламните мрежи и формати, генериращи заявките и импресиите в картата. 
 • Импресии (графа): Общият брой на генерираните при посредничество реклами за всяка комбинация от рекламна мрежа и рекламен формат в картата. Включва сравнение с предходен период.
 • еСРМ: Средната eCPM на генерираните при посредничество импресии за всяка комбинация от рекламна мрежа и рекламен формат в картата. Включва сравнение с предходен период.
Ефективност на приложенията

Картата Ефективност на приложенията Ви предоставя общ преглед на ефективността на приложенията Ви въз основа на прогнозните им приходи. Можете да използвате падащото меню, за да сортирате данните в картата, така че да показват най-добре представящите се приложения или тези с най-голяма промяна в приходите с течение на времето.

Опции за сортиране в тази карта

Водещи приложения: Когато изберете Водещи приложения от падащото меню, картата показва най-добре представящите се приложения за избрания период от време, заедно с прогнозните им приходи. Включва сравнение с предходен период.

Най-добре и най-зле представящи се приложения: Когато изберете Най-добре и най-зле представящи се приложения от падащото меню, картата показва приложенията Ви с най-голяма промяна в прогнозните приходи за избрания период. Включва сравнение с предходен период.

 • Най-добре представящите се приложения се показват в зелено в горната половина на списъка. Това са приложенията с най-голям растеж спрямо предходен период.
 • Най-зле представящите се приложения се показват в червено в долната половина на списъка. Това са приложенията с най-голям отрицателен растеж спрямо предходен период.
Ефективност на рекламните елементи

Картата Ефективност на рекламните елементи Ви предоставя общ поглед върху ефективността на рекламните Ви елементи в приложенията Ви въз основа на прогнозните им приходи. Можете да използвате падащото меню, за да сортирате данните в картата, така че да показват най-добре представящите се рекламни елементи или тези с най-голяма промяна в приходите с течение на времето.

Опции за сортиране в тази карта

Водещи рекламни елементи: Когато изберете Водещи рекламни елементи от падащото меню, картата показва най-добре представящите се рекламни елементи за избрания период от време, заедно с прогнозните им приходи. Включва сравнение с предходен период.

Най-добре и най-зле представящи се рекламни елементи: Когато изберете Най-добре и най-зле представящи се рекламни елементи от падащото меню, картата показва рекламните елементи с най-голяма промяна в прогнозните приходи по време на избрания период. Включва сравнение с предходен период.

 • Най-добре представящите се рекламни елементи се показват в зелено в горната половина на списъка. Това са рекламните елементи с най-голям положителен растеж спрямо предходен период.
 • Най-зле представящите се рекламни елементи се показват в червено в долната половина на списъка. Това са рекламните елементи с най-голям отрицателен растеж спрямо предходен период.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
<p>„Моята страница в AdMob“&nbsp;– персонализираната Ви помощна страница, която ще Ви помогне да работите успешно с AdMob.</p>

Представяме Ви обновената страница „My AdMob“ – персонализирана помощна страница, която съдържа подходяща информация за профила Ви. Можете да поддържате доброто състояние на профила си, да се погрижите за правилното му настройване и да получавате правилните съвети за оптимизиране на приложенията си. Останете на линия за още!

Научете повече

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73175
false