Chính sách

Tôi đã nhận được thông báo. Tôi cần phải làm gì tiếp theo?

Thông báo mà bạn nhận được có chứa thông tin chi tiết về vấn đề chính sách và mã ứng dụng vi phạm. Vui lòng đọc kỹ thông báo và thực hiện mọi thay đổi thích hợp cho ứng dụng của bạn để giải quyết vấn đề đó. Trong một số trường hợp, bạn có thể phải thay đổi cách thức triển khai các quảng cáo của mình. Lưu ý rằng ứng dụng được đề cập đến trong thông báo chỉ là một ví dụ về lỗi vi phạm.  Bạn cũng nên rà soát bất kỳ ứng dụng nào khác trong tài khoản của mình, vì các ứng dụng đó có thể có các lỗi vi phạm giống hoặc tương tự mà chúng tôi chưa phát hiện.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?