Bắt đầu

ID ứng dụng

ID duy nhất được gán cho ứng dụng của bạn. Bạn sẽ cần tích hợp ID ứng dụng này vào mã nguồn của ứng dụng để sử dụng một số tính năng nhất định trong AdMob.

Hãy tìm hiểu thêm về cách tìm ID ứng dụng của bạn

Hướng dẫn tích hợp:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố