Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Tuân thủ Chính sách về gia đình của Google Play bằng AdMob

Nếu ứng dụng của bạn nhắm tới đối tượng là trẻ em và bạn hiển thị quảng cáo trong ứng dụng thì bạn cần đảm bảo ứng dụng đó tuân thủ Chính sách về gia đình của Google Play. AdMob cung cấp các công cụ sau đây để nhà xuất bản hiển thị quảng cáo tuân thủ Chính sách về gia đình của Google Play. 

Nhà xuất bản AdMob bắt buộc phải tuân thủ Chính sách của AdMob và AdSense. Ngoài ra, quảng cáo phải tuân thủ luật và quy định hiện hành (bao gồm mọi nguyên tắc trong ngành và nguyên tắc tự quản lý có liên quan).

Xin lưu ý rằng gần đây, Google Play đã cập nhật Chính sách về gia đình để giải thích rõ rằng nếu một ứng dụng nhắm tới đối tượng có bao gồm trẻ em, thì ứng dụng đó không được truyền một số mã nhận dạng nhất định (bao gồm cả mã nhận dạng cho quảng cáo) đối với trẻ em hoặc người dùng chưa xác định được độ tuổi.

Hãy cập nhật SDK lên SDK GMA Android 20.6.0 trở lên và/hoặc SDK GMA iOS 7.67.0 để đảm bảo ứng dụng sẽ không truyền mã nhận dạng cho quảng cáo khi một yêu cầu quảng cáo được gắn thẻ là Được dành cho trẻ em. Bạn cũng có thể tắt mã nhận dạng cho quảng cáo cho toàn bộ ứng dụng bằng cách không cho hợp nhất quyền sử dụng mã nhận dạng cho quảng cáo vào ứng dụng của mình.

Ứng dụng cho trẻ em

Nếu bạn hiển thị quảng cáo trong ứng dụng thuộc chương trình Thiết kế cho Gia đình của Google Play, thì bạn cần đảm bảo những quảng cáo đó tuân thủ yêu cầu và chính sách quảng cáo của chương trình Thiết kế cho Gia đình.

Khi ứng dụng của bạn nằm trong chương trình, AdMob sẽ tự động phân phát những quảng cáo tuân thủ chính sách của chương trình Thiết kế cho gia đình cho tất cả yêu cầu quảng cáo đến từ ứng dụng đó.

Các quảng cáo được xem là thân thiện với trẻ em và gia đình là một nhóm nhỏ của một nhóm quảng cáo rộng hơn. Nếu ứng dụng của bạn trước đây không thuộc chương trình Thiết kế cho Gia đình, bạn có thể nhận thấy số lượt hiển thị đã chèn lấp giảm đi sau khi ứng dụng của bạn được thêm vào chương trình.
 

Ứng dụng cho tất cả mọi người, bao gồm cả trẻ em và gia đình 

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến mọi người, bao gồm cả trẻ em và gia đình, bạn sẽ cần thêm  gọi phương thức setTagForChildDirectedTreatment()cho những yêu cầu quảng cáo được phân phát cho trẻ em và chỉ định mức phân loại nội dung quảng cáo tối đa. 

Tìm hiểu về các cách khác để tuân thủ Chính sách về gia đình của Google Play
Mã mẫu để triển khai trong các ứng dụng cho mọi người, bao gồm cả trẻ em và gia đình
Hãy sử dụng mã mẫu sau để gọi setMax_ad_content_rating() và setTagForChildDirectedTreatment() để gửi yêu cầu quảng cáo hướng tới trẻ em trong ứng dụng nhắm đến đối tượng thuộc nhiều độ tuổi:
RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
    .toBuilder()
    .setTagForChildDirectedTreatment(
        RequestConfiguration.TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE)
    .setMaxAdContentRating(RequestConfiguration.MAX_AD_CONTENT_RATING_G)
    .build();
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration);

Phương thức setMax_ad_content_rating() được gọi bằng giá trị MAX_AD_CONTENT_RATING_G. Ngoài ra, phương thức tagForChildDirectedTreatment() được gọi bằng giá trị true. Sau đó, hệ thống sẽ chuyển đối tượng RequestConfiguration sang MobileAds.setRequestConfiguration() trước khi tải quảng cáo. Sau đó, tất cả lượt tải quảng cáo trong tương lai sẽ tuân thủ chính sách của chương trình Thiết kế cho Gia đình.

Nếu đang sử dụng Ad Manager chứ không phải AdMob, bạn có thể tạo AdManagerAdRequest thay vì AdRequest bằng cách sử dụng các phương thức tương ứng trong lớp AdManagerAdRequest.Builder.
AdMob không chịu trách nhiệm về nội dung WebView. Việc đảm bảo quảng cáo trên WebView tuân thủ Chính sách của Google Play là trách nhiệm của riêng nhà phát triển.

Tuân thủ Chính sách về gia đình của Google Play bằng cách sử dụng tính năng dàn xếp AdMob 

Mọi ứng dụng Android được phân loại là Thiết kế cho Gia đình và tất cả các yêu cầu quảng cáo có tham số setTagForChildDirectedTreatment(true)đều phải sử dụng mạng quảng cáo được Google Play chứng nhận. Để đảm bảo bạn tuân thủ Google Play, AdMob sẽ tự động chặn mọi nguồn quảng cáo chưa được Google Play chứng nhận để các nguồn này không thể phân phát quảng cáo đến những ứng dụng được phân loại là Thiết kế cho Gia đình. 

Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ thấy thông báo trong tài khoản AdMob nếu bạn đang sử dụng nguồn quảng cáo không được chứng nhận để phân phát quảng cáo cho các ứng dụng được phân loại là Thiết kế cho Gia đình. Quảng cáo từ các nguồn quảng cáo được chứng nhận sẽ tiếp tục phân phát.

Bạn cần sử dụng nguồn quảng cáo được chứng nhận cho các sự kiện tuỳ chỉnh nhắm đến những ứng dụng được phân loại là Thiết kế cho Gia đình. Để luôn tuân thủ chính sách của Google Play, bạn phải đảm bảo rằng các sự kiện tuỳ chỉnh của mình chỉ sử dụng những nguồn quảng cáo được chứng nhận.

Một số nhà xuất bản có thể quan tâm đến việc sử dụng tính năng dàn xếp AdMob cho những ứng dụng có đối tượng là trẻ em. 

Nếu muốn sử dụng AdMob để dàn xếp, bạn phải thiết lập nhóm dàn xếp của mình sao cho nhóm đó chỉ sử dụng những mạng quảng cáo có chứng nhận

Giả sử mối quan hệ quảng cáo trong nền tảng dàn xếp AdMob là mối quan hệ giữa nhà phát triển và mạng quảng cáo bên thứ ba, còn AdMob chỉ đơn thuần hoạt động như một nền tảng, thì trách nhiệm của nhà phát triển là phải đảm bảo rằng mạng quảng cáo bên thứ ba phân phát những quảng cáo tuân thủ chính sách của chương trình Thiết kế cho Gia đình.

Ứng dụng cho trẻ em

Các ứng dụng trong Chương trình Thiết kế cho Gia đình phải sử dụng mạng quảng cáo được Google Play chứng nhận để thực hiện yêu cầu quảng cáo. 

Để ứng dụng của bạn nhận được quảng cáo tuân thủ chính sách về chương trình Thiết kế cho Gia đình từ các mạng quảng cáo của bên thứ ba, bạn sẽ cần gọi setTagForChildDirectedTreatment(true) và đặt max_ad_content_rating thành G cho mọi yêu cầu quảng cáo. Ngoài ra, mạng quảng cáo bên thứ ba mà bạn chọn phải phân phát những quảng cáo tuân thủ chính sách về chương trình Thiết kế cho Gia đình.

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ chuyển tiếp các yêu cầu quảng cáo tới mạng quảng cáo bên thứ ba để phân phát các quảng cáo tuân thủ chính sách về chương trình Thiết kế cho Gia đình. Trách nhiệm của nhà phát triển là phải đảm bảo rằng mạng quảng cáo bên thứ ba sẽ phân phát các quảng cáo tuân thủ chính sách về chương trình Thiết kế cho Gia đình.

Ứng dụng cho tất cả mọi người, bao gồm cả trẻ em và gia đình 

Ứng dụng cho tất cả mọi người, bao gồm cả trẻ em và gia đình, phải sử dụng mạng quảng cáo được Google Play chứng nhận để thực hiện yêu cầu quảng cáo. 

Đối với những yêu cầu quảng cáo được phân phát đến đối tượng là trẻ em, để nhận được quảng cáo tuân thủ chính sách về Gia đình của Google Play từ mạng quảng cáo bên thứ ba, bạn cần gọi setTagForChildDirectedTreatment(true) và đặt max_ad_content_rating thành G cho mọi yêu cầu quảng cáo.

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ chuyển tiếp các yêu cầu quảng cáo tới mạng quảng cáo bên thứ ba để phân phát các quảng cáo tuân thủ chính sách về chương trình Thiết kế cho Gia đình. Trách nhiệm của nhà phát triển là phải đảm bảo rằng mạng quảng cáo bên thứ ba sẽ phân phát các quảng cáo tuân thủ chính sách về chương trình Thiết kế cho Gia đình.


 

Tìm hiểu thêm về Chương trình Thiết kế cho Gia đình tại Google Developers.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false
false