Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Nội dung cập nhật đối với trang Dàn xếp trong AdMob

Để đơn giản hoá việc thiết lập nguồn quảng cáo và liên kết đơn vị quảng cáo, chúng tôi sẽ triển khai các thay đổi đối với mục Dàn xếp trong tài khoản AdMob. Với các thay đổi này, bạn có thể dễ dàng quản lý nguồn quảng cáo, liên kết các đơn vị quảng cáo và sử dụng lại chúng trong nhiều nhóm dàn xếp, đồng thời tối ưu hoá hoạt động thiết lập nhóm dàn xếp. 

Có gì thay đổi?

Giờ đây, bạn chỉ cần liên kết đơn vị quảng cáo một lần để sử dụng trên nhiều nhóm dàn xếp. Thay vì nhập thông tin liên kết mỗi khi thêm nguồn quảng cáo vào nhóm dàn xếp, giờ đây, bạn có thể thiết lập nguồn quảng cáo với thông tin liên kết đơn vị quảng cáo của nguồn quảng cáo đó từ thẻ Nguồn quảng cáo đặt giá thầu hoặc Nguồn quảng cáo dạng thác nước. Bạn cũng có thể thiết lập mối liên kết bổ sung cho từng đơn vị quảng cáo.

Để thiết lập một nguồn quảng cáo mới, hãy nhấp vào Thiết lập nguồn quảng cáo trong thẻ Nguồn quảng cáo đặt giá thầu hoặc Nguồn quảng cáo dạng thác nước. Tại đây, bạn có thể xem và quản lý thông tin về nguồn quảng cáo, bao gồm cả mối liên kết đơn vị quảng cáo. Tất cả thông tin quan trọng nhất về nguồn quảng cáo hiện có ở cùng một nơi. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng quản lý và tối ưu hoá hoạt động dàn xếp trong AdMob. 

Bắt đầu

Cách xem trang nguồn quảng cáo: 

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
  2. Nhấp vào Dàn xếp trong thanh bên.
  3. Nhấp vào thẻ Nguồn quảng cáo đặt giá thầu để xem trang nguồn quảng cáo đặt giá thầu. Nhấp vào thẻ Nguồn quảng cáo dạng thác nước để xem trang nguồn quảng cáo dạng thác nước.

Cách thêm mối liên kết đơn vị quảng cáo cho một nguồn quảng cáo hiện có:

  1. Trên trang Nguồn quảng cáo đặt giá thầu hoặc Nguồn quảng cáo dạng thác nước, hãy chọn nguồn quảng cáo rồi nhấp vào Liên kết đơn vị quảng cáo
  2. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống bên cạnh đơn vị quảng cáo mà bạn muốn liên kết. 
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa để thay đổi thông tin liên kết hiện có hoặc thêm một mối liên kết khác. Nếu bạn chưa thiết lập mối liên kết nào, hãy nhấp vào Thêm mối liên kết
  4. Nhập thông tin liên kết của bên thứ ba, bao gồm cả tên riêng biệt cho mối liên kết của bạn. Tên mối liên kết chỉ được sử dụng trong nội bộ và sẽ giúp bạn xác định mối liên kết cần dùng khi thiết lập nhóm dàn xếp.
    Lưu ý: Chỉ một số nguồn quảng cáo đặt giá thầu yêu cầu liên kết đơn vị quảng cáo. Để tìm hiểu thông tin liên kết mà bạn cần, hãy xem các yêu cầu đối với nguồn quảng cáo đặt giá thầunguồn quảng cáo dạng thác nước.
  5. Nhấp vào Lưu.

Tìm hiểu thêm

Để thiết lập một nguồn quảng cáo mới với các mối liên kết mới, hãy tham khảo các bài viết sau:

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính