Glosář


                
V glosáři služby Google Ad Manager naleznete informace o často používaných výrazech a funkcích. Výrazy na této stránce můžete vyhledávat pomocí pole filtru níže. Definice pojmů používaných v přehledech najdete zde: dimenzemetriky.
Glosář

Žádost o reklamu

Žádost o reklamu odesílá kód na straně klienta (například značka GPT na webové stránce) na reklamní server. Žádost o reklamu se na server obvykle odesílá ve formě požadavku protokolu HTTP nebo HTTPS. Žádost je prvním krokem při zobrazení reklamy.

Další informace

Zobrazování reklam

Proces, kterým služba DFP vybírá nejvhodnější reklamy k zobrazení v žádosti o reklamy a vrací odpovídající kód kreativ.

Další informace

Zdroj reklamy

Síť nebo subjekt, ze kterého určitá jednotka inventáře získává reklamní obsah. O zobrazení v jedné jednotce může soutěžit několik zdrojů (může v ní například AdSense nebo AdX soutěžit se záložními reklamami).

Další informace

Značka reklamy

Vygenerované značky HTML nebo kód JavaScript zahrnuté na webové stránce nebo ve zdrojovém kódu aplikace na místě, kde se mají zobrazovat reklamy.

Další informace

Reklamní jednotka

Samostatné prostory na webu pro reklamy. Na webu můžete definovat reklamní jednotku s názvem, popisem a rozměry.

Další informace

AdID

ID pro mobilní reklamu pro Android. ID pro mobilní reklamu mohou vývojáři a marketingoví manažeři používat ke sledování aktivity pro účely inzerce.

Další informace

AdSense

Služba Google, pomocí které na obsahových stránkách svého webu můžete zobrazovat relevantní nerušivé reklamy Google a vydělávat tak. (Další informace najdete v centru nápovědy služby Google AdSense.)


AdSense (typ řádkové položky)

Typ řádkové položky používaný k zacílení reklamních jednotek AdSense na konkrétní inventář a publikum.

Další informace

AMP

Open source iniciativa, jejímž cílem je zlepšit web pro všechny. Umožňuje vytváření webů a reklam, které jsou rychlé, krásné a dobře fungují na různých zařízeních a s různými distribučními modely.

Další informace

Reklamy AMPHTML

Reklamy AMPHTML se načítají rychleji než standardní reklamy a mohou se zobrazovat kdekoliv na webu, nikoliv pouze na stránkách AMP. Jedná se o uplatnění základní filosofie spolehlivého a rychlého načítání a skvělého uživatelské prostředí stránek AMP na reklamy.

Další informace

Ukotvená reklama

Reklama, která zůstává pevně ukotvena ke spodní části obrazovky uživatele, i když uživatel obsah stránky posouvá nahoru nebo dolů. Přejetím prstem uživatel reklamu může způsobem optimalizovaným pro mobily zavřít.


Poměr stran

Poměr šířky videa nebo obrázku k jeho výšce.


Podklad

Výtvarné dílo nebo soubor přidružený k objektu kreativy.


Asynchronní kód

Kód rozdělený na menší části. Spouštění jednotlivých částí kódu se může pozastavit (počkat) a umožnit tak další zpracování (například vykreslení jiných reklam nebo obsahu stránky) během pauz.

Další informace

Atlas

Název řešení společnosti Facebook pro online inzerci.

Další informace

Rozšíření o publikum

Umožňuje majiteli stránek zakoupit zobrazení reklam (zacílená na vlastní návštěvníky majitele stránek) z jiných webů nebo aplikací.

Další informace

Prognóza dostupnosti

Předpovídá dostupnost inventáře. Prognóza dostupnosti se používá dvěma způsoby: při procesu prodeje k odhadu, kolik inventáře je k dispozici k prodeji, a při rezervaci reklamy k ověření, zda je pro ni k dispozici dostatek inventáře. Prognózy zohledňují zobrazení rezervovaná pro jiné řádkové položky.

Další informace

Záložní reklamy

Inventář, který nebyl předprodán ani rezervován. Zobrazením záložní reklamy se myslí zobrazení reklamy v tomto inventáři. Záložní inventář se často zpeněžuje pomocí reklam prodávaných reklamními sítěmi, prostřednictvím nezaručených kampaní nebo v aukci. Viz také Nezaručené řádkové položky.

Další informace

Webový signál

Malý (jednopixelový) obrázek zobrazený na webu nebo v jiném obsahu. Přinutí prohlížeč odeslat požadavek na jiný server, který tak může přečíst nebo zapsat svůj vlastní soubor cookie (nebo webový požadavek jinak zaznamenat). Tímto způsobem lze zaznamenávat základní akce uživatele, který obsah zobrazuje.


Evidovaný inventář

Zahrnuje rezervovaný a zbytkový inventář, který byl zadán do systému.

Další informace

Hromadné řádkové položky

Typ řádkové položky používaný k vyplnění neprodaného inventáře. Hromadné řádkové položky mají cíle zobrazování a ve výchozím nastavení se zobrazují rovnoměrně.

Další informace

Mikrospot

Mikrospoty DFP Video jsou krátké videoreklamy, které se přehrávají před videoreklamami nebo reklamními pody nebo po nich. Často se používají k oznámení, že se zobrazí reklama, nebo k propagaci další reklamy. S mikrospoty se nezobrazují doprovodné reklamy.

Další informace

Makro pro vynechání mezipaměti prohlížeče

Zástupný symbol, který služba DFP během zobrazování reklamy nahradí náhodným číslem a zabrání tak načtení z mezipaměti prohlížeče. Makro pro vynechání mezipaměti prohlížeče služba DFP často používá při přesměrování na třetí stranu za účelem načtení obrázku.

Další informace

Kanál

Seskupení domén nebo adres URL pro účely přehledů.

Další informace

Makro kliknutí

Malý fragment kódu, který umožňuje měřit ve službě DFP kliknutí na kreativy třetích stran.

Další informace

Kód

Program nebo skript dodaný inzerentem, který slouží k vygenerování reklamy (například Rich Media).

Další informace

Společnost

Inzerent, agentura nebo organizace, která kupuje reklamní prostor a dodává kreativy pro řádkové položky. Každá objednávka je přidružena ke společnosti a kontakty společnosti můžete pozvat k zobrazení přehledů o kampaních společnosti. (Viz další informace o přidání profilu společnosti.)


Balíček obsahu

Cílitelné skupiny videí sestavené na základě filtrů, výběrem jednotlivých videí nebo kombinací obojího. Při zpracování nových metadat, která odpovídají kritériím, se balíčky automaticky aktualizují. Mohli byste například vytvořit balíček obsahu s názvem „Koťata“ založený na kombinaci metadat a ručně přidaných videí a zacílit na něj reklamy na hračky pro kočky.

Další informace

Malý textový soubor obsahující řetězec znaků, který se při návštěvě webu uloží do počítače. Při další návštěvě soubor cookie webu pomůže rozpoznat váš prohlížeč. Pomocí souborů cookie lze ukládat uživatelská nastavení a další údaje. Soubory cookie služby DoubleClick neobsahují žádné osobní údaje.

Další informace

Hodnota korelátoru

Hodnota předávaná v žádostech o reklamy, kterou automaticky zpracovávají knihovny GPT a sady SDK GMA/IMA. Korelátor je pro všechny reklamy na stránce stejný, ale pro každé zobrazení stránky je jedinečný. Žádosti o reklamy se stejnou hodnotou korelátoru přijaté v krátkém časovém intervalu se pro účely zobrazování považují za jedno zobrazení stránky.

Další informace

Kreativa

Fragment kódu, soubor nebo odkaz, který generuje reklamu. (Termíny „kreativa“ a „reklama“ se někdy používají zaměnitelně.) DFP podporuje širokou škálu typů kreativ, včetně těchto: Třetí strana, Obrázek, Značka služby DoubleClickDoubleClick Rich Media.

Další informace

Přiřazení kreativy

Typ přiřazení používaný k určení charakteristik zobrazování kreativy, například cílové adresy URL, pozice kreativy v postupném střídání apod.

Další informace

Přidružení kreativy

Přidružení jedné nebo více kreativ k řádkové položce.

Další informace

Kód kreativy

Kód HTML nebo JavaScript používaný pro kreativy třetích stran, který prohlížeči sděluje, jak má kreativu vykreslit nebo vygenerovat.

Další informace

Střídání kreativ

Technika zobrazování několika kreativ přiřazených k jedné řádkové položce. Mohou se střídat rovnoměrně, váženě, postupně nebo optimalizovaně.

Další informace

Obálka kreativy

Fragment kódu, do kterého se kreativa při zobrazení vloží. Když služba DFP zobrazí kreativu v reklamní jednotce, na kterou jsou použity štítky obálek kreativ, vloží do kódu odeslaného na stránku také obálky kreativ. Obálky kreativ můžete použít k implementaci měřicího softwaru třetích stran nebo k jakémukoliv jinému účelu.

Další informace

Vlastní vykreslování

Umožňuje vykreslovat nativní reklamy v kódu aplikace. Implementací vysoce přizpůsobených vlastních vykreslování můžete využít všechny výhody funkcí systému Android nebo iOS.

Další informace


Daisy chaining (řetězení)

Proces, při němž kreativa musí volat několik reklamních serverů třetích stran.

Další informace

Časové členění dne

Konfigurace cílení řádkových položek na den a čas. Proces rozdělení dne na různé části s cílem zobrazovat reklamy pouze v konkrétních časech.

Další informace

Zobrazení výchozí reklamy

Šedá výchozí reklama GIF systému („neobsazené zobrazení“) se zobrazí v inventáři, na který necílí žádné řádkové položky. Uživatel v takovém případě uvidí prázdný reklamní blok.

Další informace

Zobrazování  

Proces zobrazování reklam službou DFP.

Další informace

Cíl zobrazování

Počet zobrazení nebo kliknutí, která by řádková položka podle smlouvy měla realizovat.

Další informace

Delivery Inspector

Poskytuje informace o tom, které reklamy se zobrazily. Když se zobrazí neočekávané reklamy, můžete pomocí nástroje Delivery Inspector zjistit, proč k tomu došlo.

Další informace

Priorita zobrazování

Úroveň priority zobrazování řádkové položky. Může být v rozsahu od vyšších priorit (řádkové položky typu sponzorství a standardní řádkové položky) po nižší priority (vlastní řádkové položky).

Další informace

Ukazatel průběhu zobrazování

Grafika v uživatelském rozhraní, která udává, zda je řádková položka na dobré cestě k dosažení cíle.

Další informace

Rychlost zobrazování

Rychlost, kterou se řádková položka zobrazuje uživatelům.

Další informace

Pixely nezávislé na hustotě (dp)

Velikost obrazovky se většinou udává v pixelech nezávislých na hustotě (dp). Zde je jednoduchý vzorec pro převod pixelů obrazovky (px) na pixely nezávislé na hustotě (dp):

dp = px * (160 / dpi)

Hodnota dpi (dots per inch) udává, kolik bodů je na jednom palci obrazovky.

Další informace

Vymezená tržní oblast (DMA)

Vymezené tržní oblasti (DMA z anglického Designated Market Area) umožňují vystavit regionální tržní skupinu stejnému obsahu nebo reklamám. Často pokrývají jednu metropolitní oblast a někdy představují seskupení několika menších měst. Mnoho vymezených tržních oblastí je ve službě DFP k dispozici k cílení.

Další informace

Dynamická alokace

Mechanismus na úrovni sítě určený k maximalizaci tržeb ze zbytkových řádkových položek a z Ad Exchange bez negativního ovlivnění rezervací. Pokud je žádost vhodná pro Ad Exchange / AdSense (podle cílení řádkové položky pro Ad Exchange / AdSense nebo zpeněžení reklamní jednotky pro AdSense), je zobrazení nabídnuto doplňkovým řádkovým položkám i řádkovým položkám Ad Exchange.

Další informace

Aktivní zhlédnutí

Používá se v kontextu přeskočitelných reklam. Můžete nakonfigurovat rezervované videoreklamy založené na CPM, které uživatel po určité době může přeskočit nebo ukončit. Tlačítko Přeskočit se zobrazí po pěti sekundách. Pokud se uživatel na reklamu podívá až do konce nebo alespoň 30 sekund (podle toho, co nastane dříve), započítá se v přehledech aktivní zhlédnutí.

Další informace

Rovnoměrné střídání

Typ střídání kreativ, při němž se všechny kreativy v řádkové položce zobrazují přibližně rovnoměrně.

Další informace

Rovnoměrně

Při skutečně rovnoměrném zobrazování se reklama během trvání kampaně zobrazuje konstantní rychlostí. Pokud je reklamu na webu nebo v aplikaci potřeba zobrazit několiktisíckrát za týden (například 7000krát za týden), při skutečně rovnoměrném zobrazování by se každý den realizovalo 1000 zobrazení reklamy. Při zobrazování s důrazem na začátek reklamní kampaně se naopak na začátku kampaně realizuje více zobrazení, a jak se reklama blíží dosažení cíle, rychlost zobrazování se postupně snižuje.

Další informace

Štítek vyloučení

Štítek, který můžete použít na řádkovou položku a který zajistí, aby se daná řádková položka nezobrazila společně s jinými řádkovými položkami se stejným štítkem. Pokud například poskytujete služby letecké společnosti X a letecké společnosti Y, můžete jejich řádkové položky označit štítkem „letecká společnost“, který zabrání zobrazení řádkových položek letecké společnosti X na webové stránce zároveň se řádkovými položkami letecké společnosti Y.

Další informace

Soubor cookie nastavený doménou, kterou uživatel navštívil (nikoliv jinou doménou třetí strany).

Další informace

Trvání

Období, ve kterém se má kampaň zobrazovat.

Další informace

Plovoucí

Typ reklamy, která „plave“ nad obsahem stránky. Plovoucí reklama se při posouvání obsahu může pohybovat společně s ním, nebo může zůstávat na pevně dané pozici na stránce.

Další informace

Proměnlivý

Velikost nativních reklam, která nabízí větší flexibilitu při formátování reklamy. Ad Manager velikost reklamy automaticky upraví tak, aby zaplnila celou šířku sloupce, ve kterém se nachází, a výšku upraví dle potřeby (stejně jako v případě běžného prvku div v dokumentu HTML na webu).

Další informace

Úprava prognózy

Úprava očekávané návštěvnosti webu nebo aplikace. Pomocí úprav prognóz můžete provést změny, aby hodnoty prognóz lépe odpovídaly vzorcům návštěvnosti. Je to užitečné při vytváření nového obsahu, nebo pokud dochází k neobvyklým nárůstům návštěvnosti při událostech, které přitahují pozornost.

Další informace

Prognózy

Proces odhadování, kolik reklamního inventáře bude mít web nebo aplikace v budoucnu.

Další informace

Volné cílení

Možnost cílení, kterou můžete použít, pokud hodnoty nechcete definovat předem nebo pokud potřebujete definovat více než 50 000 párů klíč–hodnota.

Při volném cílení můžete používat tisíce možných hodnot cílení, protože je není potřeba všechny definovat předem. Potřebujete-li zacílit na konkrétní hodnotu, můžete ji jednoduše zadat do řádkové položky.

Jakmile řádkovou položku zacílíte na hodnotu volného cílení, hodnota se uloží, a až nějakou řádkovou položku na daný klíč budete cílit příště, budete ji moci vybrat ze seznamu.

Další informace

Omezení frekvence

Umožňuje stanovit, jak často se reklama z řádkové položky za určitou dobu může zobrazit stejnému uživateli. Omezení lze nastavit pro minuty, hodiny, dny, týdny či měsíce a pravidel omezení lze nastavit několik. Například můžete nastavit omezení frekvence omezující stejného uživatele na jedno zobrazení denně a tři zobrazení týdně.

Další informace

S důrazem na začátek období

Pokud je reklamu na webu nebo v aplikaci potřeba zobrazit několiktisíckrát za týden (například 7000krát za týden) a je vybrána možnost „S důrazem na začátek období“, pokusí se platforma na začátku týdne realizovat o 25 % více zobrazení (1250 zobrazení) a i později během týdne bude reklamu zobrazovat více, než je nutné. Postupně se však reklama bude zobrazovat stále méně, až nakonec bude realizováno všech 7000 zobrazení.

Další informace

Konzole pro majitele stránek Google

Poskytuje majitelům stránek ve službě DFP tipy k odstraňování problémů a informace o výkonu reklam v překryvné vrstvě přímo na webu nebo v aplikaci. Jedná se o další způsob, jak majitelé stránek při procházení vlastního webu mohou získávat informace o svých reklamách Google a podnikat ohledně nich různé kroky.

Další informace

Značka Google Publisher Tag (GPT)

Specifický typ značky reklamy, který pomocí knihovny JavaScript poskytované společností Google definuje a konfiguruje žádosti o reklamy odesílané do služby DFP.

Další informace

Dodatečná lhůta

Prodloužení data ukončení řádkové položky (ve dnech). Řádková položka bude pokračovat v zobrazování, dokud nedosáhne cíle nebo konce dodatečné lhůty (podle toho, co nastane dříve).

Další informace

Zaručené řádkové položky

Řádkové položky, které jsou smluvně zavázány realizovat požadovaný počet zobrazení. Úplné zobrazení těchto řádkových položek zajišťuje služba DFP tím, že pro ně rezervuje inventář. Opakem jsou nezaručené řádkové položky, které se používají k vyplnění zbytkových zobrazení.

Mezi zaručené patří tyto typy řádkových položek: sponzorstvístandardní.


Hostovaná kreativa

Obrázkové soubory kreativ, které můžete zdarma nahrát do Googlu. Google pak tyto soubory bude spravovat a zobrazovat je přímo návštěvníkům vašeho webu.

Další informace

Vlastní reklama

Typ řádkové položky, která se obvykle používá k propagaci vámi vybraných produktů a služeb.

Další informace

Identifikátor

Hodnota přiřazená konkrétnímu uživateli nebo zařízení, která pomáhá při funkci zobrazování reklam. Identifikátor neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti, uživatel jej může kdykoliv resetovat a respektuje nastavení uživatele týkající se omezení sledování pro účely inzerce nebo odhlášení z něj. Identifikátory se používají k cílení na seznamy publika, k omezení frekvence a k postupnému střídání kreativ.

Příkladem identifikátorů jsou například soubory cookie (používané na běžném a mobilním webu), ID pro mobilní reklamu (používaná v mobilních aplikacích) a identifikátory poskytnuté majitelem stránek (PPID – používají se k zobrazování na různých zařízeních). Uživatelé mají vždy možnost z identifikátorů používaných Googlem se odhlásit.


IDFA

ID pro mobilní reklamu společnosti Apple. ID pro mobilní reklamu mohou vývojáři a marketingoví manažeři používat ke sledování aktivity pro účely inzerce.

Další informace

Rozbalovací reklama v chatu

Podklad pevně umístěný na stránce a překryvná kreativa, která se rozbalí na plochu uživatele. Tento typ kreativ se používá v chatových aplikacích.


Reklama In-display

Formát reklamy, v němž se reklama zobrazuje kdekoliv na stejné stránce jako video, na které se uživatel dívá.


In-stream

Videoreklamy, které se zobrazují před videoobsahem, během něj a po něm.

Další informace

Nadhodnocený počet zobrazení stránky

Každá webová stránka by měla nahlásit pouze jedno zobrazení stránky. Pokud je ale měřicí kód Analytics přítomen jak na stránce v rámci, tak na stránce, na které se rámec nachází, služba Analytics pro danou návštěvu pravděpodobně zaznamená dvě zobrazení stránky. Počet zobrazení stránky je tak oproti reálnému stavu nadhodnocen.

Další informace

Objednávka inzerce

Formulář objednávky k zadání žádosti o inzerci. Majitelé stránek, kteří chtějí zobrazovat kampaň Rich Media placenou majitelem stránek, například musejí podepsat objednávku poskytnutou zástupcem společnosti DoubleClick.


Vsunutá reklama

Reklamy na celou obrazovku v mobilních aplikacích, které se zobrazují před nebo po události (spuštění aplikace, reklama před videem) nebo akci uživatele (načítání úrovně ve hře).

Další informace

Prognóza inventáře

Funkce, která se používá k odhadu, kolik reklamního inventáře bude v budoucnu k dispozici.

Další informace

Hierarchie inventáře

Vztah mezi různými typy inventáře. Zákazníci s verzí Premium mohou mít více než jednu úroveň inventáře. Mohou mít nadřazené reklamní jednotky, které obsahují podřízené reklamní jednotky.

Další informace

Úroveň inventáře

Jedna úroveň hierarchie inventáře (reklamní jednotka nejvyšší úrovně, reklamní jednotky nižší úrovně apod.).

Další informace

Struktura inventáře

Struktura, do které je uspořádána hierarchie inventáře.

Další informace

Struktura inventáře

Struktura, do které je uspořádána hierarchie inventáře.

Další informace

Jackpotting

Proces, při kterém se jedna kreativa zobrazí v několika reklamních jednotkách na stejné stránce zároveň. Reklamní server DoubleClick for Publishers se snaží zajistit, aby k tomu nedocházelo.

Další informace

Klíč  

První část páru klíč–hodnota (klíč=hodnota) ve vlastním cílení. V páru klíč–hodnota auto=X, je „auto“ klíč a „X“ je hodnota. Ke klíčům může být přiřazeno několik hodnot.

Další informace

Pár klíč–hodnota

Sada dvou propojených datových položek – klíče a hodnoty. Pár klíč–hodnota má formát klíč=hodnota.

Další informace

Nárůst

V kontextu správy výtěžků se jedná o procento, o nějž byla reklama optimalizována. Počítá se jako procentuální rozdíl optimalizované skupiny oproti kontrolní skupině.

Další informace

Řádková položka  

Závazek inzerenta zakoupit v určitém období za určitou cenu určité množství zobrazení reklamy (CPM), kliknutí uživatelů (CPC) nebo času (CPD). Řádková položka udává, kde se reklamy inzerenta budou zobrazovat, a může určovat, kdy se reklama může zobrazit.

Další informace

Sleva řádkové položky

Procento nebo částka, o kterou můžete snížit cenu řádkové položky. Obecně toto pole slouží pouze jako připomenutí, že inzerent dostal slevu. Sleva nemá vliv na prioritu řádkové položky na základě ceny nebo hodnoty CPM. Slevy se také neprojevují v přehledech.


Reklamní jednotka nižší úrovně

Kterákoliv reklamní jednotka, která ve víceúrovňové hierarchii reklamních jednotek není na nejvyšší úrovni. Podle kontextu taková jednotka může být nazývána také „podřízená“.

Další informace

Hlavní reklama

Primární reklama v roadblocku, která umožňuje synchronizaci reklam na webové stránce nebo v aplikaci.

Další informace

Zprostředkování

Zvyšuje tržby z mobilních aplikací tím, že za účelem vyplnění žádosti o reklamu volá řadu reklamních sítí třetích stran v pořadí podle očekávaného výtěžku. Každá reklamní síť má příležitost žádost o reklamu vyplnit. Pokud ji však nevyplní, dostane příležitost další reklamní síť v řadě.

Další informace

Metropolitní oblast

Typ cílení na metropolitní oblast.

Další informace

Nativní reklama

Typ reklamy, který vizuálně odpovídá obsahu, v němž se zobrazuje, a působí jako přirozený obsah služby majitele stránek.

Další informace

Formát nativní reklamy

Definuje proměnné, které tvoří nativní reklamu. Proměnné představují obsah, který se v reklamě bude zobrazovat (například nadpis, obrázek a text). Můžete vybrat standardní (systémem definované) formáty, nebo vytvořit své vlastní formáty (definované uživatelem).

Další informace

Nativní styly

Umožňuje spravovat vzhled a styl nativních reklam pro web i aplikace ve službě Ad Manager. Služba Ad Manager nativní reklamy vykresluje na základě nativních stylů, které v ní zadáte.

Další informace

Síť

  1. Obchodní vztah nejvyšší úrovně, například síť webů nebo reklamní síť.
  2. Typ zbytkové řádkové položky používaný k zobrazování reklam v určitém procentu zbytkového provozu.

Další informace

Příčina nezobrazení

Vysvětluje, proč se řádková položka nezobrazila, přestože splňovala podmínky zobrazení v žádosti o reklamu. Tyto informace mohou pomoci při odstraňování problémů s neočekávaným chováním nebo vám mohou potvrdit, že se řádkové položky chovají správně.

Další informace

Nezaručené řádkové položky

Řádkové položky, které se nejčastěji používají k vyplnění neprodaného inventáře na webu, pokud neexistuje smluvní závazek poskytnout požadovaný počet zobrazení jiným Zaručeným řádkovým položkám.

Mezi nezaručené patří tyto typy řádkových položek: Síť, Hromadné, Priorita ceny, Vlastní, AdSenseAd Exchange. U přímého programatického obchodování mezi ně patří také řádkové položky preferovaných dohod.

Blok noscript

Blok kódu, který se použije jako alternativa, pokud uživatel v prohlížeči blokuje JavaScript nebo pokud prohlížeč nepodporuje skriptování na straně klienta. Totéž co „kód noscript“.

Další informace

Kód noscript

Blok kódu, který se použije jako alternativa, pokud uživatel v prohlížeči blokuje JavaScript nebo pokud prohlížeč nepodporuje skriptování na straně klienta. Totéž co „blok noscript“.

Další informace

Optimalizované střídání kreativ

Možnost, při které služba DFP poskytuje přibližně 75 % zobrazení kreativě s nejvyšší mírou prokliku a zbývajících 25 % ostatním kreativám (kvůli ověření, zda má dříve vybraná „nejlepší“ kreativa stále nejvyšší míru prokliku).

Další informace

Objednávka

Dohoda mezi prodejcem a kupujícím interaktivní reklamy, která určuje podrobnosti inzertní kampaně. Objednávky obsahují jednu nebo více řádkových položek.

Další informace

Mimo stránku

Kreativa, která se zobrazuje mimo webovou stránku nebo aplikaci (například vyskakovací reklama nebo reklama otevíraná na pozadí).

Další informace

Nadměrná rezervace

Rezervace reklamy (nebo několika reklam) pro větší počet zobrazení nebo kliknutí, než je podle prognózy k dispozici. Nadměrná rezervace ve většině případů vede k nedosažení cílového počtu zobrazení u jedné nebo více reklam.

Další informace

Povědomí o stránce

Proces, pomocí něhož služba DoubleClick for Publishers při prognóze reklam s funkcí blokování reklam třetích stran zaznamenává, ke kterým zobrazením došlo při zobrazení stránky společně.

Další informace

Zobrazení stránky

Běžný koncept na celém webu, který představuje jedno načtení a zobrazení webové stránky konkrétním uživatelem. Při zobrazování reklam ve službě DFP se všechny žádosti o reklamy v zobrazení stránky posuzují společně, protože chování všech těchto reklam má dopad na to, co dalšího je možné zobrazit. Štítek vyloučení například brání zobrazení dvou reklam se stejným štítkem v jednom zobrazení stránky.


Nadřazený prvek

Vyšší úroveň v hierarchickém systému, jako je například struktura reklamních jednotek. Nižší úroveň se nazývá „podřízená“.

 

Nadřazená jednotka inventáře

Horní úroveň hierarchie inventáře. Každá reklamní jednotka, kterou v síti definujete, má nadřazenou položku inventáře podle toho, kde jste ji v hierarchii inventáře vytvořili.

Další informace

Odlupovací reklama

Kreativa, která ukazuje malou část reklamy v rohu webové stránky. Po interakci ze strany uživatele se odloupne zbytek reklamy a zobrazí se celé sdělení.

Další informace

Údaje umožňující zjištění totožnosti

Jakékoliv informace, které lze použít k identifikaci konkrétního uživatele, jako je například e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Zásady reklamních služeb společnosti Google v zájmu ochrany soukromí koncových uživatelů nařizují, že majitelé stránek nesmějí Googlu předávat žádné údaje, které by mohly být použity nebo pochopeny jako údaje umožňující zjištění totožnosti.

Další informace

Umístění

Sbírka jedné nebo více reklamních jednotek, na které lze cílit jako na skupinu. Přidáním jednotek inventáře do umístění můžete zjednodušit cílení reklam.

Další informace

Pod

V případě videoreklam se jedná o dynamické seskupení reklam vedle sebe.

Další informace

Dynamické seskupování

Proces dynamického seskupování videoreklam.

Další informace

Porušení zásad

Malware, předstírání identity, phishing a další součásti reklam, které znemožňují bezpečný a pozitivní dojem. Google u kreativ služby Ad Manager kontroluje, zda neporušují zásady. Případná porušení můžete zkusit odstranit.

Další informace

Náhledový obrázek videa

Obrázkový soubor, který se u nativních videoreklam bude zobrazovat během načítání videa, nebo dokud uživatel video kliknutím nepřehraje. Pokud není k dispozici, použije se první snímek videa. Tento obrázek se zobrazí také po přehrání videa.

Další informace

Programatické

Automatické strojové výběry k nákupu obsahové reklamy.


Reklama s rozšířením dolů

Typ rozbalovací reklamy, která při rozbalení kreativy posouvá dolů obsah stránky a uvolňuje tak pro kreativu místo.

Další informace

Generátor nabídek v reálném čase

Řešení vzájemné integrace serverů pro síťové kupující, které sítím umožňuje vyhodnocovat a podávat nabídky na jednotlivá dostupná zobrazení.

Další informace

Přesměrovaná kreativa

Kreativa, která slouží k měření obrázkových reklam nebo reklam Flash, jež hostuje a zobrazuje někdo jiný než Google. Přesměrované kreativy se obvykle používají pro reklamy ze sítí třetích stran nebo partnerských poskytovatelů.

Další informace

Uvolnit

Uvolnění inventáře je opak jeho rezervace. Uvolněním inventáře se zruší jeho rezervace a uvolní se pro prognózy služby DFP a rezervaci ze strany budoucích reklam. Uvolnit lze inventář pouze v případě, že byl předtím rezervován.

Další informace

Zbytkové

Typ řádkové položky, který se nejčastěji používá k vyplnění neprodaného inventáře, pokud neexistuje smluvní závazek zajistit požadovaný počet zobrazení. Viz také Nezaručené řádkové položky.

Mezi zbytkové řádkové položky patří tyto typy: Síť, Hromadné, Priorita ceny.

Další informace

Zbytkový inventář

Neprodaný inventář bez smluvního závazku k realizaci požadovaného počtu zobrazení.

Další informace

Vykreslit

Vygenerovat kreativu v prohlížeči uživatele.


Rezervovat

Když ve službě DFP zaevidujete zaručené (nikoliv zbytkové) řádkové položky, rezervuje jim služba DFP inventář. Rezervace inventáře znamená, že ostatní reklamy s nižší prioritou daná zobrazení považují za blokovaná. Prognózy DFP při výpočtu budoucí dostupnosti zobrazení berou rezervace inventáře v úvahu.

Další informace

Kreativa Rich Media

Reklama, která obsahuje animaci, zvuk, video nebo interaktivní funkce. Kreativy Rich Media lze používat buď samostatně, nebo v kombinaci s technologiemi, jako jsou streamovaná média a zvuk.

Další informace

Roadblock

Zobrazování několika kreativ z jedné řádkové položky na stejné stránce. Roadblock blokuje reklamy třetích stran, protože na stránce zablokuje reklamní bloky a vyplní je kreativami z jedné řádkové položky.

Další informace

V celé síti

Reklama, která se má zobrazovat v celé síti webů, kromě těch explicitně vyloučených (podle dostupného inventáře).

Další informace

Míra prodeje

Procento dostupného provozu, který byl rezervován pro standardní řádkové položky nebo řádkové položky typu sponzorství.

Další informace

Pravidla reklamy v relacích

Na rozdíl od standardních pravidel reklamy jsou pravidla reklamy v relacích založena na frekvenci a platí pro více videostreamů. Určují, jak dlouho může návštěvník v různých streamech sledovat obsah předtím, než se zobrazí reklama, a kolik reklam uvidí. Pravidla reklamy v relacích stejně jako standardní pravidla reklamy určují, jaký typ formátů reklam se má zobrazovat a z jakého zdroje mají reklamy pocházet.

Další informace

Režim jednoho požadavku

Režim značek GPT, v němž se namísto odesílání samostatných žádostí o reklamy v jednotlivých reklamních blocích žádá o všechny reklamy najednou v záhlaví. Někdy se nazývá také „architektura jednoho požadavku“ (nebo „SRA“ z anglického „Single Request Architecture“).

Další informace

Počáteční index

Stránkovací mechanismus používaný s parametrem max-results pro situace, kdy hodnota totalResults překračuje 1000 a chcete načíst položky s indexem 1001 nebo vyšším.


Reklama s pevným umístěním

Viz Ukotvená reklama.


Kritéria cílení

Hodnoty klíčů, které určují data jako informace o obsahu a publiku videa, například „age: 16-65; geo: US UK FR“.

Další informace

Klíč cílení

Každý klíč cílení představuje kategorii, na kterou řádková položka cílí. Kategorii představuje hodnota přiřazená klíči. Příkladem může být například klíč cílení „barva“ s možnými hodnotami „cervena“ a „modra“. Pár „barva = cervena“ v tomto případě představuje pár klíč–hodnota, který lze předat v žádosti o reklamy a použít k zacílení reklamy ve službě DFP.

Další informace

Výběr cílení

Známý také jako nástroj nebo widget pro výběr cílení. Jedná se o část stránky s podrobnostmi o řádkové položce, kde můžete vybrat různá kritéria cílení řádkové položky.

Další informace

Hodnota cílení

Hodnota předaná v konkrétním klíči cílení, kterou lze použít v cílení řádkových položek. V páru klíč–hodnota „barva = cervena“ je například hodnotou řetězec „cervena“.

Další informace

Kontrolní snímky obrazovky

Jeden nebo více snímků obrazovek webových stránek nebo aplikací s konkrétními reklamami, pomocí něhož lze inzerentovi dokázat, že se reklamy zobrazily tak, jak chtěl.


Reklamní jednotka nejvyšší úrovně

Reklamní jednotka nejvyšší úrovně v hierarchii složené z několika úrovní řádkových položek. Podle kontextu může být nazývána také „nadřazená“ nebo „horní“.

Další informace

Prognóza provozu

Prohlédněte si historický provoz společně s budoucími možnostmi zobrazení a najděte tak lepší způsoby segmentace a vytvoření balíčků inventáře.

Další informace

Konfigurátor reklam

Někdo, kdo pracuje u majitele stránek a konfiguruje reklamy, které má reklamní server zobrazovat.

Další informace

Konfigurace reklam

Proces vytváření objednávek a reklam, řízení zobrazování reklam a cílení reklam a klíčových slov.


Neobsazené zobrazení

Neobsazené zobrazení (neboli prázdná reklama) je žádost o reklamu, na kterou nebyla vrácena žádná reklama, protože žádná nesplňovala podmínky. Neobsazeným zobrazením předejdete tím, že do sítě přidáte široce zacílené reklamy (pro celou síť) typu Vlastní nebo Ad Exchange.

Další informace

Příplatek (za Rich Media)

Poplatek, který se platí za zvýšenou hodnotu reklam Rich Media oproti standardní reklamě.

Další informace

Hodnota CPM

Určuje cenu, pomocí které řádková položka soutěží s jinými řádkovými položkami.

Další informace

VAST

Formát videa navržený ke standardizaci komunikace mezi přehrávači videí a servery, který umožňuje zobrazování reklam na všech typech publikačních platforem. Zkratka výrazu Video Ad Serving Template.

Další informace

Značka videoreklamy

Obsahuje veškeré údaje potřebné pro žádost o videoreklamu, včetně informací o hlavní jednotce videoreklamy a případných volitelných doprovodných reklamách. Značka hlavního videa je adresa URL, ze které přehrávač videí načte videoreklamu. Doprovodná značka je JavaScript na webové stránce, který udává, kde se mají zobrazit doprovodné reklamy.

Další informace

Kaskáda

U videoreklam přestavuje kaskáda hierarchii reklam připravených k zobrazování. Pokud se nezobrazí první reklama, zobrazí se druhá, pokud se nezobrazí druhá, zobrací se třetí, atd. Tento proces se často označuje jako zobrazování záložních reklam.

Další informace

Váha

U řádkových položek se jedná o procentuální část zobrazení, v nichž chcete zobrazit řádkovou položku typu sponzorství. U kreativ se jedná o procentuální část zobrazení, v nichž chcete při střídání kreativ zobrazit konkrétní kreativu.

Další informace

Vážené střídání

Typ střídání kreativ. Každá kreativa se bude zobrazovat s frekvencí, kterou zadáte.

Další informace

Výtěžek

Údaje o tržbách a zobrazeních jak z přímého prodeje (standardní a sponzorství), tak z vlastního a zbytkového inventáře.

Další informace

Minimální cena

Minimální cena, kterou kupující musí nabídnout, aby mohl být připuštěn do aukce.