Programmabeleid van Ad Manager en Ad Exchange

Partnerrichtlijnen voor Google Ad Manager

(Voorheen de Programmarichtlijnen van Google DoubleClick Ad Exchange (AdX) Seller)

Uw gebruik van Google Ad Manager is onderworpen aan de voorwaarden van uw Google Ad Manager-contract. (Uw contract kan verwijzen naar de DFP- en AdX-service, die samen Google Ad Manager worden genoemd.)

In deze Partnerrichtlijnen omvatten verwijzingen naar het woord 'Site' websites, mobiele apps, ingesloten videospelers, games en andere property's waarop een Partner Google Ad Manager gebruikt. Het woord 'inclusief' betekent 'inclusief, maar niet beperkt tot'.

Partners die Google Ad Manager gebruiken, moeten zich aan de volgende beleidsregels houden en moeten ervoor zorgen dat eventuele derden aan wie zij toegang tot Google Ad Manager verlenen via hun account zich hier ook aan houden:

1. Beleid dat te allen tijde van toepassing is

1.1. Programmabeleid voor platforms; maximum waarden en limieten van het systeem

Partners moeten zich houden aan het programmabeleid voor platforms bij het gebruik van de functies van Google Ad Manager (dit is ook van toepassing op traditionele reserveringen). Eventuele herformuleringen van het programmabeleid voor platforms in deze Partnerrichtlijnen zijn uitsluitend bestemd ter verduidelijking en vormen geen beperking van de toepassing van het programmabeleid voor platforms op Partners.

Daarnaast moeten Partners zich waar van toepassing houden aan de maximum waarden en limieten van het systeem van Google Ad Manager.

1.2. Bepalingen ten aanzien van overdracht onder Privacy Shield

Als een Partner persoonlijke gegevens verwerkt die afkomstig zijn uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en deze gegevens aan Google beschikbaar zijn gemaakt in verband met het gebruik van Google Ad Manager door de Partner, is het volgende van toepassing:

 • In overeenstemming met het overdrachtsprincipe onder Privacy Shield moet de Partner deze persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken op een manier die overeenkomt met de toestemming die is gegeven door de betrokkene aan wie deze gegevens zijn gekoppeld.
 • De Partner moet een beschermingsniveau bieden voor deze persoonlijke gegevens dat minimaal equivalent is aan het vereiste niveau onder Privacy Shield.
 • Als de Partner vaststelt dat er niet kan worden voldaan aan de bovenstaande vereisten, moet de Partner Google hier schriftelijk van op de hoogte brengen en stoppen met de verwerking van persoonlijke gegevens of redelijke en toepasselijke stappen nemen om dergelijke niet-naleving te verhelpen.

'Privacy Shield' verwijst naar het wettelijk kader van het Europees-Amerikaans Privacy Shield en het wettelijk kader van het Zwitsers-Amerikaans Privacy Shield. Daarnaast hebben 'betrokkene', 'persoonlijke gegevens' en 'verwerking' dezelfde betekenis zoals vermeld in de AVG (Verordening (EU) 2016/679). Het moederbedrijf van de Google-groep, Google LLC, is gecertificeerd onder Privacy Shield namens zichzelf en alle dochtermaatschappijen in volledig eigendom in de Verenigde Staten.

1.3. Technische support

Alvorens support aan te vragen bij Google dienen Partners eerst redelijke inspanningen te verrichten om eventuele fouten, bugs, storingen of problemen met de netwerkverbinding te verhelpen zonder doorverwijzing naar Google. Daarna kan een schriftelijk verzoek om technische support worden ingediend via het Helpcentrum van Google Ad Manager of op een andere manier zoals aangegeven door Google. Partners bieden op eigen kosten supportservices aan hun eindgebruikers. Google kan van tijd tot tijd overleggen met Partners die gebruikmaken van Google Monetization (zoals hieronder gedefinieerd), met als doel de prestaties van hun advertentieblokken via Google Monetization te optimaliseren.

1.4. Bètafuncties

Google Ad Manager kan bètafuncties bevatten, die naar goeddunken van de Partner kunnen worden ingeschakeld. Bètafuncties kunnen onvoorziene problemen geven en worden als zodanig ('as is') geleverd voor zover wettelijk is toegestaan. Het gebruik van bètafuncties komt volledig voor eigen risico van de Partner en kan onder aanvullende vereisten van Google vallen. Google is niet verplicht ondersteuning te bieden voor bètafuncties. Google kan op elk gewenst moment de beschikbaarheid van bètafuncties stopzetten.

2. Aanvullend beleid dat van toepassing is op alle Google Monetization-producten (Voorkeursdeals, Programmatic Guaranteed, Privéveiling en Open veiling)

In aanvulling op het beleid in gedeelte 1 hierboven moeten Partners die deelnemen aan transacties in Google Monetization zich houden aan het beleid in gedeelte 2 (dit gedeelte). 'Google Monetization' betekent voorkeursdeals, Programmatic Guaranteed, de privéveiling en de open veiling.

Als de Partner de voorwaarden en/of het beleid van een ander Google-syndicatieproduct (bijvoorbeeld AdSense of AdMob) schendt, kan Google zonder voorafgaande kennisgeving het gebruik van de Services door de Partner opschorten of onmiddellijk beëindigen.

2.1. Verkeerde voorstellingen zijn niet toegestaan

Partners mogen de informatie voor kopers met betrekking tot de content van hun Sites niet zodanig verkeerd weergeven dat kopers advertenties verkeerd targeten op dergelijke Sites. Raadpleeg de kwaliteitsrichtlijnen voor webmasters voor informatie en praktische tips.

2.2. Beleid ten aanzien van Scaled Partner Management (SPM)

Registratie van onderliggende entiteiten. Indien de Partner ('Bovenliggende entiteit') advertentievoorraad verkoopt via Google Monetization op een Site waarvan de Bovenliggende entiteit niet de eigenaar is van het hoofddomein ('Onderliggende voorraad'), moet de Partner de Onderliggende voorraad en de partij die eigenaar is van het hoofddomein van de Onderliggende voorraad ('Onderliggende entiteit') op de juiste wijze registreren via de SPM-functionaliteit en moet de Bovenliggende entiteit zich houden aan dit SPM-beleid. Indien de Bovenliggende entiteit de Onderliggende voorraad en de daaraan gekoppelde Onderliggende entiteit niet registreert via SPM, mag de Bovenliggende entiteit geen inkomsten genereren met die Onderliggende voorraad via Google Monetization.

De Bovenliggende entiteit moet een rechtstreekse contractuele relatie hebben met elke Onderliggende entiteit waarbij de Bovenliggende entiteit alle noodzakelijke rechten heeft verkregen om de Onderliggende voorraad van de Onderliggende entiteit beschikbaar te stellen en te beheren via Google Monetization.

De Bovenliggende entiteit waarborgt dat elke Onderliggende entiteit de eigenaar is van het hoofddomein van alle Onderliggende voorraad die de Bovenliggende entiteit daarvoor registreert in SPM, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan door Google. De Onderliggende voorraad mag niet eerder al zijn afgekeurd door Google. Ter verduidelijking: advertentienetwerken en mediaverkoopbureaus mogen niet worden geregistreerd als Onderliggende entiteit, uitgezonderd in verband met Onderliggende voorraad waarvoor zij de eigenaar zijn van het hoofddomein, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan door Google.

Google of diens vertegenwoordiger kan contact opnemen met een Onderliggende entiteit om de relatie met de Bovenliggende entiteit te verifiëren.

Op Onderliggende voorraad zijn dezelfde beleidsmaatregelen en regels van toepassing als op andere voorraad die gebruikmaakt van Google Monetization, inclusief veilingregels. Ter verduidelijking: de Bovenliggende entiteit blijft volledig verantwoordelijk voor alle beleidsschendingen in de Onderliggende voorraad, ongeacht of een dergelijke schending is veroorzaakt door de Bovenliggende entiteit, de Onderliggende entiteit of een andere partij, en Google behoudt zich het recht voor om acties ter handhaving van het beleid te ondernemen tegen de Bovenliggende entiteit (inclusief uitschakeling van SPM voor de Bovenliggende entiteit) als gevolg van een dergelijke schending. Indien het gebruik van SPM is uitgeschakeld voor de Bovenliggende entiteit, mag de Bovenliggende entiteit niet langer inkomsten genereren met Onderliggende voorraad via Google Monetization. Google is niet verplicht technische ondersteuning te bieden aan een Onderliggende entiteit of voor Onderliggende voorraad.

Bovenliggende entiteiten mogen Google Monetization niet gebruiken om Onderliggende voorraad te verkopen waarvoor de Bovenliggende entiteit direct of indirect betaalt aan of een opbrengstenaandeel ontvangt van een entiteit waardoor anderszins geen inkomsten met de voorraad zouden kunnen worden gegenereerd.

Bovenliggende entiteiten moeten ervoor zorgen dat, als Onderliggende entiteiten ads.txt gebruiken op domeinen die voorraad voor Google Monetization aanbieden, de Bovenliggende entiteit is opgenomen als bevoegde verkoper van Onderliggende voorraad. Bezoek voor meer informatie deze pagina in het Helpcentrum. Indien Google daarom verzoekt, moeten Bovenliggende entiteiten ervoor zorgen dat Onderliggende entiteiten ads.txt onmiddellijk toevoegen aan Onderliggende domeinen met daarin de Bovenliggende entiteit als bevoegde verkoper van Onderliggende voorraad.

Videovoorraad. Videovoorraad (dat wil zeggen, InStream-advertentieaanroepen van zowel ingesloten videocontent als online games) die via een Onderliggende entiteit bij Google Monetization komt, is uitsluitend toegestaan wanneer de Bovenliggende entiteit (i) eigenaar is van de videospeler, (ii) eigenaar is van de videocontent, of (iii) over de exclusieve verkooprechten van de videocontent beschikt. Daarnaast is de Bovenliggende entiteit verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle videovoorraad voldoet aan dit beleid voor Scaled Partner Management. De Bovenliggende entiteit is tevens verantwoordelijk ervoor te zorgen dat alle Sites met ingesloten videospelers die videovoorraad bevatten ('Ingesloten sites') voldoen aan deze Partnerrichtlijnen.

2.3. Vereisten voor advertentieaanroepen

Domeingegevens advertentievoorraad. Bij aanroepen voor Google Monetization dient de Partner nauwkeurige domeingegevens te verschaffen. Advertentieverzoeken met onjuiste domein-informatie worden mogelijk niet verwerkt en kunnen ertoe leiden dat een lege advertentie wordt weergegeven. Partners mogen uitsluitend aanroepen voor Google Monetization uitvoeren vanaf domeinen die door de Partner bij Google zijn geregistreerd via de Google Ad Manager-gebruikersinterface, of zoals opgegeven in het Google Ad Manager-contract van de Partner.

Beperkingen voor doorgifte en omleiding van voorraad. Zodra een Partner een advertentieaanroep voor Google Monetization heeft uitgevoerd voor een bepaalde vertoning, mag de Partner deze vertoning niet doorgeven via een ander systeem (inclusief het eigen systeem van de Partner) dat advertentieaanroepen dynamisch of via een programmatic methode toewijst op basis van werkelijke of geschatte realtime prijsinformatie.

Opslaan van advertenties in het cachegeheugen. Advertenties die worden weergegeven in mobiele apps ('In-app-advertenties') of op Sites die worden geopend via een mobiele browser moeten dynamisch worden opgevraagd en, op Sites die zijn ontworpen voor weergave op mobiele apparaten, worden vernieuwd wanneer de pagina wordt vernieuwd.

2.4. Vereisten voor advertentiecode

Advertentiecode moet worden geïmplementeerd in overeenstemming met de volgende vereisten en eventuele andere instructies van Google:

Advertentieplaatsing. Advertentiecode mag niet op zodanige manier worden geïmplementeerd dat advertenties: (i) worden geplaatst op Sites waarvan de content of URL bij gebruikers de indruk kan wekken dat de Sites bij Google horen door misbruik van logo's, handelsmerken of andere merkkenmerken; of (ii) zodanig worden geplaatst op, in of naast producten of services van Google dat het beleid van dat product of die service wordt geschonden.

Daarnaast mogen Partners geen advertenties vertonen via Google Monetization op pagina's die in pop-ups of pop-unders worden geladen.

In-app-advertenties. Partners moeten in-app-advertenties implementeren met behulp van de nieuwste versie van de SDK voor mobiele advertenties van Google ('GMA-SDK') of een andere door Google goedgekeurde implementatie.

 • Meer informatie: GMA-SDK-documenten voor Android en iOS

Google biedt geen ondersteuning meer voor versies lager dan versie 7.0.0 van de GMA-SDK op Android en iOS. Partners mogen de broncode van de GMA-SDK of gedecompileerde code van de GMA-SDK niet delen met derden.

Code wijzigen. Advertentiecode mag niet worden gewijzigd en het standaardgedrag, de standaardtargeting of de standaardweergave van advertenties mag op geen enkele wijze worden gemanipuleerd, tenzij expliciet toegestaan door Google. Partners mogen bijvoorbeeld geen informatie aanpassen of wijzigen die (i) via een client naar een Google Ad Manager-tag of -advertentiecode is verzonden of (ii) via een Google Ad Manager-tag of -advertentiecode naar een client is verzonden.

Technische vereisten. Het is Partners niet toegestaan direct of via derden: (i) het bijhouden van klikken op advertenties te implementeren, of (ii) op een niet-tijdelijke manier gegevens op te slaan of te cachen met betrekking tot advertenties die zijn weergegeven via Google Monetization.

Voorbeeldcode. Alle door Google verstrekte voorbeeldcode maakt deel uit van een experimentele, niet-ondersteunde bètafunctie. Deze voorbeeldcode is uitsluitend bedoeld ter verduidelijking en voorstelling van een mogelijke oplossing.

2.5. Sitecontent

Sites die advertenties weergeven via Google Monetization mogen geen content bevatten die (i) is verboden op grond van het programmabeleid voor platforms of (ii) een van de volgende zaken bevat:

 • Content die dreigt met of aanzet tot zelfbeschadiging of het toebrengen van letsel aan anderen.
 • Content die een individu of een groep lastigvalt, intimideert of kwetst.
 • Content die aanzet tot haat of discriminatie van, of kleinerend is voor een individu of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, handicap, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat wordt geassocieerd met systematische discriminatie of marginalisering.
 • Content die een verkeerde voorstelling van zaken geeft (bijvoorbeeld door informatie incorrect weer te geven of weg te laten) over de Verkoper, de voorraad van de Verkoper of het primaire doel van de Site. Hieronder valt bijvoorbeeld ook content over politiek, sociale kwesties of kwesties van openbaar belang leiden naar gebruikers in een land waarin u niet zelf woont, als u een verkeerde voorstelling van uw land van herkomst of van andere relevante details over uzelf geeft of deze achterhoudt.
 • Content met betrekking tot hacken en cracken.
 • Software of andere content die in strijd is met het beleid ten aanzien van ongewenste software.
 • Verkoop van nagemaakte merkartikelen.
 • Content die betrekking heeft op kansspelen of casino's, de verkoop van alcohol of de verkoop van geneesmiddelen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Google.
 • Content die is gemaakt door of ter ondersteuning van terroristische groepen, of content die terroristische daden promoot (inclusief rekrutering) of die terroristische aanslagen verheerlijkt.

2.6. Geautoriseerde voorraad (ads.txt)

Indien een Partner voorraad voor Google Monetization aanbiedt op een domein dat gebruikmaakt van ads.txt, moet de Partner zijn opgenomen als bevoegde verkoper van die voorraad. Bezoek voor meer informatie deze pagina in het Helpcentrum.

2.7. Op interesses gebaseerd adverteren

Indien een Partner gebruikmaakt van een remarketinglijst ('Gebruikerslijst') met Google-advertentiecookies die aan een Gebruiker zijn gekoppeld ('Gebruikerscookie'), moet dit gebruik in overeenstemming zijn met zowel de bepalingen voor op interesses gebaseerd adverteren in het programmabeleid voor platforms als de volgende beleidsregels:

Beleid ten aanzien van advertentiecookies. Indien een Partner gebruikmaakt van Gebruikerscookies via een Gebruikerslijst, is het Google-beleid ten aanzien van advertentiecookies van toepassing op dit gebruik.

Transparantie met betrekking tot Gebruikerslijsten. De Partner geeft Google het recht bij Gebruikers waarvoor de gekoppelde cookie-ID deel uitmaakt van de Gebruikerslijsten van de Partner het volgende te vermelden: (i) een melding dat de gekoppelde cookie-ID van de Gebruikers op ten minste één van de Gebruikerslijsten van de Partner staat, en (ii) de toepasselijke domein- of weergavenaam van de Partner. De Partner verleent dit recht, ongeacht of de Partner ervoor heeft gekozen om de voorraad beschikbaar te stellen via anonieme ID.

Remarketing van In-app-advertenties. Voor remarketing van In-app-advertenties met speciale mobiele apparaat-ID's voor advertenties ('advertentie-specifieke apparaat-ID') moet de Partner in diens privacybeleid bekendmaken (i) dat de Partner advertentie-specifieke apparaat-ID's verzamelt en doorgeeft aan derden, tenzij de Gebruiker zich heeft afgemeld voor advertentietracking voor het apparaat, en (ii) hoe een Gebruiker die zich heeft afgemeld voor advertentietracking een dergelijke ID kan wissen om het apparaat los te koppelen van de remarketinggegevens die zijn verzameld en doorgegeven voordat het apparaat werd afgemeld.

2.8. Locatiegegevens

Naast de bepalingen inzake locatiegegevens in het programmabeleid voor platforms geldt tevens het volgende: indien een Partner informatie die is afgeleid van de gps-, wifi- of zendmastgegevens van een eindgebruiker (i) verzamelt (op directe of indirecte wijze), (ii) verwerkt of (iii) bekendmaakt aan Google, moet deze Partner (A) uitdrukkelijke toestemming (dat wil zeggen: aanmelding) van de eindgebruikers vragen voor alle gebruiksmogelijkheden van die gegevens, en (B) in diens privacybeleid een uiteenzetting bieden van alle gebruiksmogelijkheden van dergelijke gegevens (inclusief het delen van dergelijke gegevens met derden).

2.9. Betalingsdrempel

Partners moeten aan het einde van elke maand minimaal $ 100 in hun Google Ad Manager-account hebben om een betaling voor Google Monetization te kunnen ontvangen van Google. Saldi onder de $ 100 worden meegenomen naar de volgende maand.

2.10. Ongeldige activiteit

Naast de bepalingen inzake ongeldige activiteit in het programmabeleid voor platforms dienen Partners zich te houden aan de volgende vereisten:

Meerdere aanroepen. Voor een bepaalde vertoning mogen Partners geen herhaalde advertentieaanroepen voor Google-advertenties uitvoeren op een manier waarmee wordt geprobeerd de advertentieveiling te verstoren of te misbruiken of een oneerlijk voordeel in de advertentieveiling te behalen.

Sitegedrag. Partners mogen geen advertenties vertonen die via Google Monetization worden weergegeven op websites en andere property's die: (i) gebruikersvoorkeuren wijzigen of downloads starten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, (ii) gebruikers omleiden naar ongewenste websites, (iii) pop-ups of andere elementen bevatten die navigatie op de Site bemoeilijken, of (iv) pop-unders bevatten of activeren.

Verkeersbronnen. Partners mogen geen inkomsten genereren via Google Monetization op Sites die:

 • software bevatten die pop-ups kan activeren,
 • gebruikers omleiden naar ongewenste websites, of
 • browserinstellingen wijzigen of navigatie op de Site anderszins beïnvloeden. Ter verduidelijking: dit verbod sluit het gebruik uit van een systeem dat op bepaalde Sites advertentieruimte bedekt of maakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Site-eigenaar, inclusief werkbalken.

2.11. Video en games

Vereisten voor videocontent en sitecontent. Videovoorraad moet worden geïmplementeerd in overeenstemming met het beleid voor video-uitgevers en eventuele overige instructies van Google. Partners moeten nauwkeurige metadata en beschrijvende URL's verstrekken en onderhouden voor alle video- en gamecontent.

Partners die de Google-SDK voor interactieve media-advertenties (IMA) gebruiken om advertenties via Google Monetization weer te geven in videovoorraad, hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat zowel de videocontent als de Ingesloten sites voldoen aan de vereisten voor Sitecontent in deze Partnerrichtlijnen. Dergelijke Partners moeten in hun privacybeleid duidelijk aangeven dat derden bepaalde typen informatie kunnen verzamelen over bezoeken van gebruikers aan hun Sites, inclusief hun eventuele interactie met content op deze Sites.

Met op YouTube gehoste content kunnen alleen inkomsten worden gegenereerd via het YouTube-partnerprogramma en niet via de IMA-SDK.

2.12. Vastgezette advertenties

Partners die vastgezette advertenties implementeren via Google Ad Manager, moeten zich houden aan de richtlijnen en beperkingen voor de implementatie van vastgezette advertenties.

3. Aanvullend beleid dat uitsluitend van toepassing is op de Open veiling

In aanvulling op het beleid in gedeelte 1 en 2 hierboven moeten Partners die deelnemen aan de Open veiling tevens voldoen aan het beleid in gedeelte 3 (dit gedeelte). (Ter verduidelijking: Sites die advertenties plaatsen via 'Eerste overzicht', moeten voldoen aan dit beleid.)

3.1. Advertentieplaatsing in de Open veiling

Via de Open veiling geplaatste advertenties mogen niet (i) worden weergegeven in uitvouwknoppen of animaties, (ii) worden geïntegreerd in een niet-webgebaseerde desktop-app, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan door Google, (iii) worden geplaatst in e-mailprogramma's of e-mails, inclusief e-mailnieuwsbrieven, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan door Google, of (iv) worden geplaatst onder of naast knoppen of andere objecten op een manier die de gebruikelijke interactie van een gebruiker met de website of advertentie verstoort.

Partners die inkomsten genereren met Sites via de Open veiling, moeten te allen tijde ervoor zorgen dat in-page-advertenties (advertenties die binnen de ingestelde afmetingen van de advertentieruimte blijven), In-app-advertenties (advertenties die worden weergegeven in mobiele apps) en ander betaald promotiemateriaal de hoeveelheid Sitecontent niet overschrijden.

3.2. Plaatsing van In-app-advertenties in de Open veiling

In-app-advertenties die via de Open veiling worden geplaatst, mogen niet worden geplaatst (i) onder of naast knoppen of andere objecten op een manier die de gebruikelijke interactie van een gebruiker met de app verstoort, (ii) op een manier die anderszins verhindert dat de gebruiker de content in een app kan bekijken, of (iii) op een doodlopend scherm waar de gebruiker het scherm niet kan sluiten zonder op de advertentie te klikken en de gebruiker geen melding ontvangt dat de app kan worden gesloten met de startknop.

3.3. Aanvullende contentbeperkingen voor de Open veiling

Sites die advertenties plaatsen via de Open veiling, mogen het volgende niet bevatten: (i) pornografische content, content voor volwassenen of niet-gezinsvriendelijke content, (ii) gewelddadige content, (iii) overmatig grof taalgebruik, (iv) content met betrekking tot drugs en toebehoren, (v) de verkoop van tabak of tabaksgerelateerde producten, (vi) de verkoop van wapens of munitie (bijvoorbeeld vuurwapens, onderdelen van vuurwapens, vechtmessen, stunguns), of (vii) instructies voor uitbreiding of verbetering van wapens en hun functies (zoals speciale pallen en conversiekits) of het zelf in elkaar zetten van wapens (inclusief 3D-prints en voor 80% voltooide wapenonderdelen).

3.4. Partnerbeperkingen in de Open veiling

Partners kunnen ervoor kiezen adverteerders, kopersnetwerken, leveranciers van rich media, en advertenties die gebruikmaken van tags om remarketinglijsten te maken of die cookies gebruiken op basis van op interesses gebaseerde categorieën, te blokkeren. Deze beperkingen kunnen worden ingesteld op basis van een onderdeel van de voorraad of op het accountniveau. Google garandeert deze beperkingen niet, maar zorgt wel voor validatie van Sites en advertentiemateriaal.

3.5. Videovoorraad in de Open veiling

Videovoorraad in de Open veiling, inclusief InStream-advertentievoorraad in online games, moet worden geïmplementeerd in overeenstemming met de instructies van Google. Het is Partners niet toegestaan om (i) verkeer naar videospelers voor het genereren van inkomsten te leiden met behulp van advertentieplaatsingen voor conventionele display-advertenties, zoals in-bannerblokken of (ii) advertentiebanners en afbeeldingen te gebruiken als templateachtergronden voor video- en gamecontent. Advertenties moeten zo worden geplaatst dat gebruikers ze duidelijk kunnen onderscheiden van video- en gamecontent.

3.6. Google Ads-advertenties in de Open veiling

Bij weergave van Google Ads-advertenties op zijn Sites moet de Partner ook voldoen aan het programmabeleid van AdSense, waarin met 'uitgever' wordt verwezen naar de 'partner'. Wanneer Google Ads-advertenties worden weergegeven in een app, moet de Partner ook voldoen aan het programmabeleid van AdMob.

Laatst geüpdatet op 5 juni 2019

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?