Kontrola zobrazování reklam v mobilních aplikacích

Můžete se podívat, které reklamy jsou vhodné k zobrazení v obsahu mobilní aplikace, a udělat si tak lepší představu o procesu výběru reklam ve službě Google Ad Manager, případně odstranit problémy související se zobrazováním reklam.

Máte také možnost propojit s účtem zařízení a prohlédnout si žádost o reklamu a podrobnosti o zobrazení. Problémy se zobrazováním reklam je možné odstranit pomocí inspektoru reklam (Beta)  nebo nástrojů služby Ad Manager pro zobrazování. Poté můžete sdílet podrobnosti s ostatními uživateli v síti.

Zde jsou běžné dotazy, na které lze získat odpověď pomocí nástrojů pro zobrazování ve službě Ad Manager:

 • Které reklamy se na stránce zobrazily?
 • Proč se zobrazily zrovna tyto reklamy, a ne nějaké jiné?
 • Jsou řádkové položky a kreativy nakonfigurovány správně?
 • Proč řádková položka zaostává za plánem nebo se vůbec nezobrazuje?

Začínáme

Abyste v mobilní aplikaci mohli zkontrolovat zobrazování, musíte nejdříve propojit mobilní zařízení se službou Ad Manager.

Propojení mobilní aplikace

 1. Na mobilním zařízení otevřete aplikaci a najděte reklamu zobrazenou z vaší sítě Ad Manager.
 2. Podržením reklamy dvěma prsty otevřete nabídku ladění.

  Dejte pozor, abyste na kreativu neklepli několikrát. Náhodná kliknutí by mohla být považována za neplatnou aktivitu.

  Co když u kreativy ladicí gesto nefunguje?

  Některé kreativy, například vlastní nativní reklamy, s ladicím gestem nejsou kompatibilní. Jako alternativu můžete do kódu mobilní aplikace přidat speciální funkci ke spuštění této nabídky v aplikaci. Tuto funkci můžete přidat například ke speciálnímu tlačítku nebo gestu.

  Prostudujte si dokumentaci pro vývojáře pro iOS nebo Android.

 3. V nabídce ladění klepněte na Spustit odstraňování problémů.

  Odstraňování problémů zůstane zapnuté, dokud ho nevypnete. Vypnete ho tak, že otevřete nabídku ladění a klepnete na Ukončit odstraňování problémů.

 4. Pokud zobrazování reklam v této aplikaci na svém mobilním zařízení kontrolujete poprvé, budete vyzváni, abyste se přihlásili do služby Ad Manager a potvrdili, že jste aktivním uživatelem sítě a máte oprávnění prohlížet si informace o zobrazování.

  Přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla služby Ad Manager a zvolte pro zařízení název, abyste ho ve službě Ad Manager poznali.

Po připojení mobilního zařízení můžete začít odstraňovat problémy se zobrazováním reklam pomocí inspektoru reklam (beta) nebo pomocí nástrojů služby Ad Manager pro zobrazování.

Smazání připojeného mobilního zařízení

Propojená zařízení s viditelností nastavenou na možnost Soukromé může smazat pouze uživatel, který je vytvořil. Zařízení s viditelností nastavenou na možnost Veřejné může smazat kterýkoliv uživatel s rolí administrátora.

Postup odstranění připojeného zařízení z účtu Ad Manager:

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a poté Přístup a autorizace a poté Propojená zařízení.
 3. Vyberte zařízení, která chcete odstranit, a klikněte na Smazat.

Inspektor reklam (Beta) 

Inspektor reklam je nová funkce obsažená v nejnovější sadě SDK pro mobilní reklamy Google (od verze 8.10.0 pro iOS). Umožňuje sledovat statistiky zobrazování a testovat externí partnery ve výtěžcích v reálném čase pomocí překryvné vrstvy zobrazené v aplikacích. Není třeba nic programovat.

Pomocí inspektoru reklam můžete zkontrolovat reklamní jednotky přímo na zařízení a provést tak tyto úkony:

Získání dat o reklamách pomocí inspektoru reklam

Po připojení mobilního zařízení začne inspektor reklam automaticky kontrolovat zobrazování reklam v aplikaci. Inspektor reklam zůstane zapnutý, dokud zařízení neodpojíte a aplikaci nerestartujete.

dokumentace pro vývojářeInspektor reklam lze na testovacím zařízení aktivovat také pomocí volání API. Přečtěte si dokumentaci pro vývojáře pro Android nebo iOS.
 1. Na mobilním zařízení znovu načtěte stránku mobilní aplikace nebo aplikaci začněte používat.
 2. Interagujte s aplikací (stisknutím tlačítek, klepáním v rozhraní nebo jiným způsobem), abyste měli dostatek žádostí o reklamy k analyzování. Reklamy načtené před zahájením odstraňování problémů se v inspektoru reklam nezobrazí.

  Pokud aplikace používá předběžné načítání reklam, může docházet k několika žádostem o reklamy před spuštěním aplikace.

 3. Poté, co na testovacím zařízení pomocí nabídky ladění, gesta nebo vlastního volání API vyvoláte inspektor reklam, zobrazí se karta Reklamní jednotky se seznamem reklamních jednotek v aplikaci v pořadí od těch, které byly naposledy aktivní (bez ohledu na to, zda zobrazily reklamu, či nikoliv). Zobrazí se také karta, pomocí které lze zkontrolovat adaptéry SDK třetích stran.

  V nabídce ladění můžete nastavení inspektoru reklam změnit tak, aby se překryvná vrstva inspektoru zobrazovala pomocí jiného gesta, než je dlouhé stisknutí dvěma prsty. Budete tak inspektora moci aktivovat při zobrazení reklam ze sítě třetí strany nebo u kreativ, které nejsou kompatibilní s dlouhým stisknutím dvěma prsty.

  Úplný seznam reklamních jednotek se zobrazí až poté, co u reklamní jednotky bude alespoň jedna žádost dokončena.

 4. Klepnutím na reklamní jednotku zobrazíte její protokol žádostí sady SDK, ve kterém najdete podrobnosti o konfiguraci Otevřených nabídek nebo zprostředkování až do vyplnění reklamy pro poslední žádosti o reklamy. Zde můžete rozbalit jednotlivé partnery ve výtěžcích, kteří nevyplnili reklamu, a podívat se na podrobnosti, proč k vyplnění nedošlo.

U externích partnerů ve výtěžcích se chybové zprávy odesílají přímo od partnera ve výtěžcích. Další informace o těchto chybách naleznete u externího partnera ve výtěžcích.

Inspektor reklam v mobilním rozhraní AdMob

Problémy s adaptérem sady SDK

Stav adaptérů sad SDK můžete zkontrolovat na kartě Adaptéry.

Při kontrole adaptéru SDK zdroje reklamy třetí strany můžete narazit na dva problémy.

Problém s adaptérem sady SDK Popis
Adaptér nebyl nalezen Některé zdroje reklam třetích stran k načtení a zobrazení reklam z daného zdroje vyžadují sadu SDK pro mobilní reklamy Google (GMA) a její adaptér . Tato chyba znamená, že sada GMA SDK nedokáže najít adaptér nebo sadu SDK třetí strany. Zkontrolujte, zda jste adaptér SDK nainstalovali správně. Přečtěte si další informace pro AndroidiOS
Adaptér se neinicializuje Každý adaptér SDK externího zdroje reklam je v kódu potřeba explicitně inicializovat s nezbytnými parametry. Zkontrolujte, zda jste postupovali správně podle průvodce integrací. Informace o konkrétních chybách, ke kterým může při inicializaci dojít, najdete v dokumentaci ke zdroji reklamy třetí strany. Přečtěte si další informace pro AndroidiOS

Testování jednotlivých partnerů ve výtěžcích pomocí inspektoru reklam

Pomocí inspektoru reklam můžete otestovat nastavení jedné třetí strany nebo partnera ve výtěžcích v rámci Otevřených nabídek. Můžete ověřit, zda jste adaptér zprostředkování této třetí strany nastavili správně a zda se reklamy tohoto partnera ve výtěžcích zobrazují podle očekávání.

Před otestováním jednoho zdroje reklamy musíte sadu SDK pro mobilní reklamy Google inicializovat.

Postup spuštění testu:

 1. V dolní části aplikace zapněte možnost Test jednoho zdroje reklam.
 2. Vyberte partnera ve výtěžcích, kterého chcete otestovat.
 3. Vynuťte restartování aplikace. Tím se vymaže mezipaměť reklam v aplikaci, aby se test vztahoval na všechny žádosti o reklamy v testovací relaci.
  V zařízeních se systémem Android lze restart aplikace obvykle vynutit pomocí aplikace Nastavení v telefonu. Další informace najdete v dokumentaci výrobce zařízení. Pokud máte zařízení Apple, přečtěte si, jak vynutit restart aplikace pro iOS.

Když je v inspektoru reklam zapnutý test jednoho zdroje reklam, všechny další žádosti o reklamy se pokusí získat reklamy od vybraného partnera ve výtěžcích.

V testovacím režimu se všechny žádosti o reklamy pokusí vyplnit reklamami od vybraného partnera ve výtěžcích bez ohledu na to, zda je k dané reklamní jednotce přidružen. To znamená, že pokud testovaný partner ve výtěžcích není v kaskádě zprostředkování pro reklamní jednotku k dispozici, zobrazí se chybová zpráva „Nevyplněno“ se sdělením, že reklamní jednotka není pro partnera ve výtěžcích nakonfigurována.

Chyby vyplnění žádostí sady SDK o reklamy

Při testování jednoho zdroje reklam můžete klepnutím na reklamní jednotku zobrazit protokol jejích žádostí sady SDK. Zjistíte, zda partner ve výtěžcích vyplnil žádosti o reklamy odeslané po zapnutí testování jednoho zdroje reklam. Pokud partner ve výtěžcích žádost nevyplnil, zobrazí se chybová zpráva s informacemi o tom, čím to bylo způsobeno.

 • Nebyl nalezen žádný signál sady SDK: Někteří partneři ve výtěžcích mohou pro podávání nabídek potřebovat nainstalovanou sadu SDK a nainstalovaný a správně nakonfigurovaný adaptér. Prostudujte si požadavky na sadu SDK pro Android a iOS.
 • Není poskytnut souhlas uživatele: Pokud uživatel neposkytl potřebný souhlas, nemusí být partner ve výtěžcích pro žádost o nabídku způsobilý. Může se jednat o očekávané chování. Další informace o implementaci nástrojů pro získávání souhlasů, například GDPR, naleznete v zásadách služby Ad Manager.
 • Nebyla poskytnuta žádná reklama: Je možné, že se partneři ve výtěžcích rozhodli nepodávat pro žádost o reklamu nabídky nebo že u ní nejsou způsobilí k podání cenové nabídky. Tento problém může mít různé příčiny, například tyto:
  • Partner ve výtěžcích může podávat cenové nabídky pouze za určitých podmínek, například v určitých geografických oblastech.
  • Partner ve výtěžcích pro žádost o nabídku nemá reklamu.
  • Došlo k neočekávané chybě systému nebo vypršení limitu na straně partnera ve výtěžcích.

Testování jednoho zdroje reklam automaticky skončí po 60 minutách.

Kontrola zobrazování ve službě Ad Manager

 1. Na počítači se přihlaste do služby Google Ad Manager.

  Dejte pozor, abyste byli přihlášeni ke stejnému účtu a síti Ad Manager jako na zařízení.

 2. Klikněte na Zobrazování a poté Nástroje pro zobrazování a poté Reklamy v aplikacích.
 3. V tabulce vyberte zařízení, které jste ve své poslední relaci připojili.

Simulace žádostí o reklamy

Poté co zařízení propojíte, abyste mohli zahájit kontrolu, a otevřete službu Ad Manager, můžete shromažďovat podrobnosti o zobrazování reklam. Podrobnosti o reklamách, které byly načteny před provedením výše uvedených kroků, se ve službě Ad Manager nezobrazí.

 1. Na mobilním zařízení aplikaci znovu načtěte nebo otevřete. Jak se v aplikaci budou načítat reklamy, budou se ve službě Ad Manager zobrazovat informace o zobrazování.
 2. V Nástrojích pro zobrazování a poté Reklamy v aplikacích představuje každý řádek reklamní blok a žádost o reklamu. Kliknutím řádek rozbalíte a zobrazíte další podrobnosti.
 3. Kliknutím na Simulovat žádost můžete zjistit, proč se zobrazila jiná reklama, než jste očekávali.

Informace o žádostech

 • Div: Uvádí, kde na stránce se reklamní blok zobrazuje, například „nahoře“.
 • Požadované velikosti: Všechny velikosti definované v žádosti o reklamy.
 • Páry klíč–hodnota: Všechny páry klíč–hodnota uvedené v žádosti o reklamy. Úplný seznam zobrazíte kliknutím na zobrazit vše.

Informace o zabezpečených signálech  (Beta) 

Tyto informace ukazují zabezpečené signály, které byly součástí žádosti o reklamu, a signály, které v síti byly aktivovány, ale nejsou v žádosti o reklamy přítomny.

 • Název signálu: Název předaného signálu.
 • SDK a Verze
 • Stav signálu: Udává, zda byl signál přítomen (úspěšně předán) prázdný, nezjištěn nebo povolen, ale chyběl.

Další informace o tom, co se zobrazilo

 • Kanál poptávky: Metoda použitá k výběru reklamy, například Otevřené nabídky nebo Reklamní server. Další informace o kanálech poptávky
 • Inzerent, objednávka, řádková položka, název a ID kreativy. Kliknutím na ID kreativu otevřete ve službě Ad Manager.
 • Typ řádkové položky
 • Velikost kreativy
 • Typ kreativy

Zablokování reklamy Ad Exchange / AdSense nebo nahlášení problému

Kreativy Ad Exchange / AdSense můžete zablokovat nebo u nich nahlásit možný problém. Klikněte na kartu Podrobnosti kreativy a poté na jednu z následujících možností vedle položky Návrh:

Karta Blokovat kreativu se zobrazí pouze v případě, že máte oprávnění uživatelské role Kontrola a blokování kreativ Ad Exchange.
 • Blokovat reklamu: Zabrání zobrazování kreativy. Zablokované reklamy se budou zobrazovat na kartě Blokováno v Kontrole kreativy.
 • Nahlásit kvůli porušení zásad: Odešle do Googlu kreativu, která by mohla porušovat zásady. Kreativu zkontrolujeme a zašleme vám odpověď s informacemi o tom, co jsme zjistili.

U jiných typů kreativ tato tlačítka nejsou k dispozici, poskytujeme u nich však návrhy dalších kroků.

Sdílení podrobností

Podrobnosti můžete sdílet s uživateli, kteří mají přístup k síti. Umožní vám to snáze ve spolupráci s ostatními najít plán k odstraňování problémů s řádkovými položkami.

 1. Nad podrobnostmi na stránce Odstraňování problémů klikněte na Sdílení této relace.
 2. Ve vyskakovacím okně, které se zobrazí, klikněte na Kopírovat adresu URL.
  Adresa URL se zkopíruje do schránky a budete ji moci vložit na požadované místo.
 3. Odešlete adresu URL uživateli, který má přístup k vaší síti.
  Sdělte uživateli, aby tuto adresu URL vložil do prohlížeče.

Simulace žádostí o reklamy

Ukazuje, která řádková položka by zvítězila, pokud byste o tento reklamní blok požádali znovu. Pokud v simulaci zvítězí neočekávaná řádková položka, uvidíte proč. Změnou cílení a informací ve značce pak můžete zkusit dosáhnout toho, aby v simulaci zvítězila požadovaná řádková položka.

Když kliknete na Simulovat žádost, spustí služba Ad Manager simulaci a zobrazí podrobnosti uvedené níže. 

Funkce simulování žádosti neuchovává informace o stavu stránky ani serveru. Vyloučení konkurenčních reklam, roadblocky a omezení frekvence proto nebudou odpovídat původní žádosti.

Původní žádost

Tato sekce obsahuje informace o skutečné žádosti o reklamu, kterou jste vybrali na stránce Odstraňování problémů. Zahrnuje následující položky:

 • Podrobnosti žádosti o reklamy: Informace o žádosti a cílení týkající se vítězné řádkové položky.
 • Podrobnosti o vítězné řádkové položce: Podrobnosti o zobrazení vítězné řádkové položky.
 • Zobrazit důvody, proč se řádková položka nezobrazuje: Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte, proč byly vybrány jiné řádkové položky v případech, kdy tato řádková položka byla vhodná. Viz podrobnosti o možných důvodech nezobrazení.

Simulátory

Ukazuje, co by se stalo, pokud byste o tento reklamní blok požádali znovu. 

Podrobnosti žádosti o reklamy

Informace o žádosti a cílení simulované žádosti. Jako výchozí se použije aktuální nastavení.

Vítězná řádková položka 

Podrobnosti o zobrazení řádkové položky, která v simulaci zvítězila.

Vyhledání řádkové položky, u které jste očekávali, že zvítězí

Pokud v simulaci zvítězí neočekávaná řádková položka, můžete pomocí tohoto pole vyhledat řádkovou položku, která podle vás měla zvítězit, a kliknout na Přejít. Zobrazí se vyskakovací okno, v němž budou vlevo podrobnosti o vítězné řádkové položce a vpravo důvody, proč se nezobrazila řádková položka, kterou jste vyhledali. Viz podrobnosti o možných důvodech nezobrazení.

Znovu spustit simulaci

V sekci „Podrobnosti žádosti o reklamy“ můžete změnit informace o cílení a značce a kliknutím na Znovu spustit simulaci zkontrolovat, zda se vítězná řádková položka změní. Pokud se vám podaří najít simulaci, ve které zvítězí požadovaná řádková položka, můžete odpovídajícím způsobem aktualizovat skutečné informace o cílení a značce.

Proč se vítězná řádková položka v simulaci liší od původní vítězné řádkové položky?

Toto chování může mít několik příčin. Zde je několik z nich:

 • Každá spuštěná žádost (skutečná i simulovaná) probíhá dynamicky. Některé věci se proto mezi jednotlivými žádostmi mohou změnit (například doba běhu, cíle, konkurenční řádkové položky apod.).
 • Proces výběru reklamy může vést k tomu, že se v každé žádosti o reklamu zobrazí jiná řádková položka.
 • Simulace bere v úvahu vždy pouze jeden reklamní blok. Pokud je tedy původní vítězná řádková položka součástí žádosti s několika reklamními bloky (například blokování reklam třetích stran), v simulaci nezvítězí.
 • Řádková položka dosáhla svého omezení frekvence.
 • Řádková položka dosáhla svého cíle zobrazování.

Povolení přístupu k zařízením dalším uživatelům  (Volitelné) 

Propojená zařízení jsou ve výchozím nastavení soukromá, což znamená, že je ve službě Ad Manager můžete používat pouze vy. Pokud chcete zařízení k odstraňování problémů poskytnout i ostatním uživatelům, můžete ve službě Ad Manager aktualizovat nastavení v sekci Správce.

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a poté Přístup a autorizace a poté Propojená zařízení.
 3. Ve sloupci Viditelnost klikněte na buňku a v rozbalovacím seznamu vyberte možnost Veřejné.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
148