Επισκόπηση του εναλλακτικού βίντεο

Το εναλλακτικό βίντεο, γνωστό και ως βίντεο επικάλυψης (waterfall) ή διαμεσολάβηση πελάτη, αυξάνει τις πιθανότητες συμπλήρωσης μιας εμφάνισης όταν χρησιμοποιείτε ανακατευθύνσεις VAST. Με το εναλλακτικό βίντεο, το Ad Manager καθορίζει την καταλληλότητα των διαφημίσεων, τις κατατάσσει ανάλογα και επιστρέφει ένα σύνολο διαφημίσεων αντί για μόνο μία.

Πώς λειτουργεί το εναλλακτικό βίντεο

Όταν υποβάλλεται ένα αίτημα, το Ad Manager στέλνει πολλές διαφημίσεις ανακατεύθυνσης στο SDK. Στη συνέχεια, το SDK υποβάλλει αίτημα για την πρώτη διαφήμιση. Εάν ο διακομιστής αποτύχει να ανταποκριθεί με ένα έγκυρο VAST, το SDK υποβάλλει αίτημα για τη δεύτερη και συνεχίζει με τις "εναλλακτικές" μέχρι να λάβει και να αναπαραγάγει κάποιο δημιουργικό (το οποίο ενδέχεται να αποτελεί ένα δημιουργικό φιλοξενούμενο από το Ad Manager, καθώς θεωρεί ότι θα γίνεται οπωσδήποτε απόδοση του δημιουργικού) ή μέχρι να φτάσει το όριο εναλλακτικών βίντεο που έχετε ορίσει για το δίκτυο. Το εναλλακτικό βίντεο αποτελεί έναν συνδυασμό δημιουργικών ανακατεύθυνσης VAST και ενός δημιουργικού φιλοξενούμενου από το Ad Manager.

Για μεμονωμένες διαφημίσεις βίντεο, το εναλλακτικό βίντεο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι να γίνει αναπαραγωγή του πρώτου καρέ μιας διαφήμισης. Εάν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή της διαφήμισης, υπάρχει έτοιμο εναλλακτικό βίντεο με άλλη διαφήμιση.

Πιθανές αιτίες χρήσης εναλλακτικού βίντεο

 • Η απόκριση VAST λήγει
 • Κενή απόκριση XML VAST
 • Σφάλμα HTTP
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου πολυμέσων (δεν υπάρχει κανόνας ετικέτας για εναλλακτική ομάδα διαφημίσεων)
 • Το δημιουργικό VPAID φορτώνει, αλλά αποτυγχάνει η φόρτωση βίντεο (δεν υπάρχει κανόνας ετικέτας για εναλλακτική ομάδα διαφημίσεων)

Απαιτήσεις και καταλληλότητα

 • Το εναλλακτικό βίντεο απαιτεί τις Ετικέτες του Google Publisher και για αιτήματα για διαφημίσεις VAST 2.0, το IMA 3 SDK.
 • Μόνο τα στοιχεία γραμμής που περιέχουν σύνολα δημιουργικών ανακατεύθυνσης VAST ενεργοποιούν το εναλλακτικό βίντεο. Η αλυσίδα εναλλακτικών διαφημίσεων θα μπορούσε να περιέχει στοιχεία γραμμής με διαφορετικούς τύπους δημιουργικών.
 • Γενικά, το εναλλακτικό βίντεο λαμβάνει υπόψη τις διαφημίσεις δυναμικής κατανομής και τις διαφημίσεις με εγγύηση μέσω προγραμματισμού για ανταγωνισμό μόνο στην πρώτη θέση της αλυσίδας εναλλακτικών διαφημίσεων. Ενδεχομένως να υπάρχουν ορισμένα σενάρια με βελτιστοποιημένες ομάδες διαφημίσεων βίντεο όπου μπορούν να επιστραφούν επιπλέον διαφημίσεις. Σε περιπτώσεις όπου το Ad Exchange κρίνεται κατάλληλο, οι χορηγίες με εγγύηση μέσω προγραμματισμού θα βρίσκονται κατά κανόνα στην πρώτη θέση της αλυσίδας εναλλακτικών διαφημίσεων, αλλά τα βασικά στοιχεία γραμμής ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη πολλές φορές.
 • Για τους περισσότερους τύπους στοιχείων γραμμής, επιστρέφεται μόνο ένα στοιχείο γραμμής για κάθε επίπεδο προτεραιότητας στην αλυσίδα. Εάν πρόκειται να επιστραφούν πολλά στοιχεία γραμμής του ίδιου τύπου στην απόκριση, αυτά θα πρέπει να έχουν διαφορετικές προτεραιότητες.
  Εξαιρέσεις αποτελούν τα στοιχεία γραμμής προτεραιότητας τιμής και οι περιπτώσεις όπου το Ad Exchange είναι κατάλληλο.

  Σε αυτές τις περιπτώσεις, στην αλυσίδα μπορεί να εμφανιστούν πολλά στοιχεία γραμμής της ίδιας προτεραιότητας, καθώς χρησιμοποιείται το eCPM. Όταν το Ad Exchange κρίνεται κατάλληλο (μέσω δυναμικής κατανομής ή Πρώτης ματιάς), εμφανίζεται μόνο ένα στοιχείο γραμμής ανά τύπο.

 • Όταν υπάρχουν πολλά ανταγωνιστικά στοιχεία γραμμής χορηγίας, η προτεραιότητα καθορίζει ποιο στοιχείο γραμμής θα προβληθεί. Τα στοιχεία με ίδιες προτεραιότητες εναλλάσσονται βάσει του ποσοστού μεριδίου.
 • Ορισμένες ρυθμίσεις στοιχείου γραμμής ή/και δημιουργικού μπορούν να αποτρέψουν την επιλογή μιας διαφήμισης ως μέρος της αλυσίδας εναλλακτικών διαφημίσεων. Για παράδειγμα, περιορίζεται ο ορισμός των στοιχείων γραμμής με διαδοχική εναλλαγή δημιουργικού ως εναλλακτικών, λόγω του ότι δεν είναι εγγυημένο ότι θα προβληθούν και μπορούν να διακόψουν την εναλλαγή του δημιουργικού.*
 • Ορισμένα σφάλματα (για παράδειγμα, 202) μπορεί να παρουσιαστούν ακόμη και αν γίνει αναπαραγωγή της διαφήμισης. Αυτά τα σφάλματα δεν ενεργοποιούν τη χρήση της εναλλακτικής. Δεν είναι δυνατή η ανίχνευση σφαλμάτων σε χρονικά όρια αρχείων πολυμέσων ή σφαλμάτων που σχετίζονται με δημιουργικά VPAID για διαφημίσεις εντός των ομάδων διαφημίσεων.

* Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες ρυθμίσεις του στοιχείου γραμμής που εμποδίζουν την επιλογή μιας διαφήμισης.

Λειτουργία εναλλακτικής ομάδας διαφημίσεων για βελτιστοποιημένες ομάδες διαφημίσεων

Η εναλλακτική ομάδα διαφημίσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παρέχει εναλλακτική λειτουργία για βελτιστοποιημένες ομάδες διαφημίσεων. Αναφέρεται σε αυτόνομες διαφημίσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες για προβολή στην ομάδα διαφημίσεων και δεν ανήκαν στις αρχικές διαφημίσεις που προορίζονταν για προβολή στη συγκεκριμένη ομάδα διαφημίσεων. Οι βελτιστοποιημένες ομάδες διαφημίσεων προβάλλουν διαφημίσεις σε μια συγκεκριμένη ακολουθία. Οι διαφημίσεις της εναλλακτικής ομάδας διαφημίσεων προβάλλονται χρησιμοποιώντας τη δική τους ακολουθία. Οι διαφημίσεις Ad Exchange ενδέχεται να είναι κατάλληλες για προβολή σε εναλλακτικές θέσεις στις αποκρίσεις των βελτιστοποιημένων ομάδων διαφημίσεων.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, για μια βελτιστοποιημένη ομάδα διαφημίσεων που περιέχει 3 διαδοχικές διαφημίσεις και 3 εναλλακτικές διαφημίσεις, εάν η δεύτερη διαφήμιση είναι ανακατεύθυνση η οποία δεν εμφανίζει κάποια διαφήμιση, επιλέγεται η πρώτη διαφήμιση της εναλλακτικής ομάδας διαφημίσεων.

Πρόσθετες απαιτήσεις καταλληλότητας για βελτιστοποιημένες ομάδες διαφημίσεων

 • Η προεπιλογή για την εναλλακτική ομάδα διαφημίσεων είναι τρεις διαφημίσεις, αλλά μπορείτε να αυξήσετε την τιμή, ώστε να επιτρέψετε έως και εννέα διαφημίσεις.
 • Οι διαφημίσεις με όρια συχνότητας ροής ή ομάδας διαφημίσεων είναι κατάλληλες για προβολή στην εναλλακτική ομάδα διαφημίσεων.
 • Τα στοιχεία γραμμής με ανταγωνιστικές ετικέτες εξαίρεσης δεν είναι κατάλληλα για προβολή στην εναλλακτική ομάδα διαφημίσεων.**
 • Οι διαφημίσεις της εναλλακτικής ομάδας διαφημίσεων δεν μπορούν να ξεπερνούν τη μέγιστη διάρκεια των αρχικών διαφημίσεων στην ομάδα διαφημίσεων (για παράδειγμα, εάν όλες οι διαφημίσεις έχουν διάρκεια 30 δευτερόλεπτα, η διαφήμιση εναλλακτικής ομάδας διαφημίσεων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30 δευτερόλεπτα).

** Εάν ένα στοιχείο γραμμής με ανταγωνιστική ετικέτα εξαίρεσης προβάλλει διαφημίσεις στην κύρια ομάδα διαφημίσεων, τότε άλλα στοιχεία γραμμής με την ίδια ετικέτα δεν μπορούν να προβάλλουν διαφημίσεις στην εναλλακτική ομάδα διαφημίσεων. Η ύπαρξη ετικέτας από μόνη της δεν αποκλείει την επιλογή ενός στοιχείου γραμμής ως μέρους της εναλλακτικής ομάδας διαφημίσεων.

Ενεργοποίηση εναλλακτικού βίντεο και εναλλακτικής ομάδας διαφημίσεων βίντεο

 1. Συνδεθείτε στο Google Ad Manager.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και έπειτα Βίντεο και ήχος και έπειτα Ρυθμίσεις βίντεο και ήχου.
 3. Ενεργοποιήστε το Εναλλακτικό βίντεο και την Εναλλακτική ομάδα διαφημίσεων βίντεο.

  Όταν ενεργοποιείτε την εναλλακτική ομάδα διαφημίσεων βίντεο, μπορείτε να ορίσετε τον μέγιστο αριθμό διαφημίσεων στην εναλλακτική ομάδα. Το όριο είναι 9.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Όλες οι ετικέτες βίντεο GPT IMA3 θα χρησιμοποιούν εναλλακτικό βίντεο όταν ενεργοποιούνται σε επίπεδο δικτύου.

Μπορείτε να προσθέσετε το στοιχείο nofb=1 για να απενεργοποιήσετε το εναλλακτικό βίντεο για μεμονωμένες ετικέτες.

Αναφορά σχετικά με τη θέση εναλλακτικού βίντεο

 1. Συνδεθείτε στο Google Ad Manager.

 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να δημιουργήσετε μια αναφορά.
 3. Επιλέξτε Θέση εναλλακτικού βίντεο από την ενότητα Βίντεο των ιδιοτήτων αναφοράς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε εμφανίσεις, κλικ, μετατροπές και άλλες μετρήσεις που προκύπτουν από εναλλακτικές και μη εναλλακτικές διαφημίσεις που προβλήθηκαν.

Μετρήσεις αναφορών εναλλακτικών VAST 3 κατά κωδικό σφάλματος

Εάν χρησιμοποιείτε VAST 3, στην αναφορά περιλαμβάνονται σφάλματα VAST, ταξινομημένα κατά κωδικούς κατάστασης απόκρισης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μετρήσεις, για να προσδιορίσετε το πλήθος των περιπτώσεων όπου χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικά βίντεο για ένα συγκεκριμένο δημιουργικό ή στοιχείο γραμμής.

 • Τα σφάλματα VAST 300, 301, 302 και 303 υποδεικνύουν σφάλματα στο επίπεδο αιτημάτων για διαφημίσεις, τα οποία οδηγούν στη χρήση εναλλακτικών βίντεο.
 • Τα σφάλματα VAST 400-403, 405, 900-901 υποδεικνύουν σφάλματα κατά την αναπαραγωγή στοιχείων που οδηγούν στη χρήση εναλλακτικών βίντεο σε επίπεδο στοιχείου.

Εναλλακτικό βίντεο σε επίπεδο στοιχείου

Το συμβατικό εναλλακτικό βίντεο επιτρέπει στο Κιτ ανάπτυξης λογισμικού IMA να επιχειρεί να προβάλλει διαδοχικά διαφημίσεις και να χρησιμοποιεί εναλλακτικά την επόμενη διαφήμιση μόνο όταν το ίδιο το περιτύλιγμα VAST δεν αναλύεται σε μια ενσωματωμένη διαφήμιση. Με το εναλλακτικό βίντεο σε επίπεδο στοιχείου, το SDK προχωρά κατά ένα επίπεδο. Ακόμα και αν το μεμονωμένο περιτύλιγμα VAST επιλύεται σε ενσωματωμένη διαφήμιση αλλά αντιμετωπίζει άλλα σφάλματα (για παράδειγμα, το VPAID δεν παρακολουθεί μια εμφάνιση, το αρχείο πολυμέσων έληξε, άλλα σφάλματα VAST), το SDK συνεχίζει να χρησιμοποιεί την επόμενη εναλλακτική διαφήμιση της λίστας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
148
false
false