Raporty Przenoszenia danych w usłudze Ad Manager

Dostęp do danych na poziomie zdarzenia związanych z Twoją siecią Ad Managera

Pliki raportów Przenoszenia danych dostarczają niezagregowanych danych na poziomie zdarzenia pochodzących z kampanii reklamowych. Dane te są w zasadzie nieprzetworzonymi treściami z dzienników serwera reklam Google Marketing Platform dostępnymi w osobnych plikach wygenerowanych dla poszczególnych typów zdarzeń. Pliki Przenoszenia danych zawierają dane o zdarzeniach, które są umiejscowione w czasie z dokładnością do sekundy. Możesz uzupełniać te pliki o dodatkowe informacje, by obejmowały też dane o urządzeniach czy lokalizacji geograficznej i inne szczegóły związane ze zdarzeniem.

 Dostępne tylko w usłudze Google Ad Manager 360.

Pierwsze kroki

Pliki raportów Przenoszenia danych są dostępne za dodatkową opłatą. Aby otrzymać formularz zamówienia i skonfigurować plik raportu, skontaktuj się z menedżerem konta.

Przenoszenie danych wymaga pewnej wiedzy technicznej
Jeśli Twoja organizacja nie jest w stanie zarządzać przetwarzaniem ETL, obsługiwać dużych plików, edytować plików tekstowych, projektować baz danych średniej wielkości i nimi zarządzać ani opracowywać i wdrażać skryptów, rozważ podjęcie współpracy z zatwierdzonym partnerem Google Marketing Platform.

Dostępne pliki raportów Przenoszenia danych

Każdy plik Przenoszenia danych zawiera informacje o innym typie zdarzeń. Możesz dodawać pola do każdego typu pliku, by uzyskać informacje kontekstowe związane ze zdarzeniami.

Jeśli występuje odpowiedni plik Backfill, plik Network nie zawiera wyświetleń zrealizowanych przez Ad Exchange lub AdSense w ramach alokacji dynamicznej. Aby uzyskać informacje o wyświetleniach alokowanych dynamicznie, użyj pliku Backfill.

W usłudze Ad Manager nastąpiło przejście na pobrane wyświetlenia
Od 2 października 2017 roku pliki Przenoszenia danych dotyczące wyświetleń zawierają tylko informacje o pobranych wyświetleniach. Dostępne są już nowe pliki dotyczące żądań i współczynnika wykorzystania kodu. Więcej informacji o przejściu na pobrane wyświetlenia.
Typ pliku Co zawiera Przykładowy plik    
NetworkRequests
NetworkBackfillRequests
Rejestruje wszystkie żądania reklamy otrzymane przez Ad Managera niezależnie od tego, czy zostały wypełnione. Download
NetworkCodeServes
NetworkBackfillCodeServes
Rejestruje wszystkie odpowiedzi Ad Managera niezależnie od tego, czy zostały pobrane. Download

NetworkImpressions
NetworkBackfillImpressions

Informacje o pobranych wyświetleniach. Download
NetworkClicks
NetworkBackfillClicks
Informacje o kliknięciach.  
NetworkActiveViews
NetworkBackfillActiveViews
Informacje o możliwych wyświetleniach w Widoku aktywnym z Ad Managera.  
NetworkBackfillBids Informacje o stawkach w aukcjach odbywających się w ramach ustalania stawek na giełdzie. Więcej informacji  
NetworkVideoConversions
NetworkBackfillVideoConversions
Informacje o zdarzeniach związanych z filmami, w tym m.in. o działaniach (odtwarzanie, wstrzymanie itp.), identyfikatorach treści i pozycjonowaniu bloków reklamowych. Zobacz wszystkie zdarzenia związane z filmami  
NetworkRichMediaConversions
NetworkBackfillRichMediaConversions
Informacje o zdarzeniach w Studio, w tym m.in. o standardowych i niestandardowych działaniach (odtwarzanie, wstrzymywanie itp.) oraz o czasie trwania działania.  
NetworkActivities Wpis logu jest generowany za każdym razem, gdy użytkownik wyświetli lub kliknie w witrynie wydawcy kampanię, która uaktywnia na stronie reklamodawcy piksel aktywności (nazywany wcześniej pikselem Spotlight).  

Jak są dostarczane pliki

Pliki Przenoszenia danych są przekazywane do zasobników Cloud Storage Ad Managera co godzinę. Zalecamy regularne sprawdzanie dostępności aktualizacji. Większość danych jest dostarczanych i udostępnianych w ciągu 5–15 godzin od ich zarejestrowania, chociaż w przypadku niektórych opóźnionych zdarzeń może to potrwać do 14 dni od ich wystąpienia. Google Marketing Platform nie przekazuje informacji Przenoszenia danych do serwerów zewnętrznych.

Czas letni
Nazwy plików zawierają godzinę rozpoczęcia zdarzeń według czasu pacyficznego (z uwzględnieniem czasu letniego). Sygnatury czasowe występujące w pliku są jednak zawsze podawane zgodnie ze strefą czasową sieci Ad Managera (w której czas letni może nie być uwzględniany). Może to prowadzić do pojawiania się pustych lub pominiętych plików albo plików zawierających dane, które obejmują ponad godzinę. Wpływają na to wzajemne zależności między ustawieniami strefy czasowej.
 
Wszystkie dane o wyświetleniach są dostarczane w trakcie zmiany czasu na zimowy.

Nazwy plików

Nazwy plików Przenoszenia danych są zgodne z tą czytelną konwencją: [Typ]_[Identyfikator sieci]_[RRRRMMDD]_[GG].gz

 • RRRRMMDD to rok, miesiąc i dzień.
 • GG to godzina rozpoczęcia w formacie 24-godzinnym.

  Numer godziny (01, 02, 03 itd.) w każdej nazwie pliku jest podawany zgodnie z czasem pacyficznym, ale wydawcy uzyskują informacje o godzinie w strefie czasowej ich sieci w sygnaturach czasowych znajdujących się w plikach Przenoszenia danych. Pamiętaj o tej rozbieżności przy obliczaniu czasu dostarczenia pliku.

W bardzo rzadkich przypadkach pliki Przenoszenia danych mogą zostać ponownie opublikowane w celu poprawy błędnych danych. W takich sytuacjach ponownie opublikowane pliki mają dodany do swoich nazw ciąg „_corrected”. Poprzednie wersje plików nie są jednak usuwane z zasobnika. 

Informacje o danych zawartych w plikach Przenoszenia danych

 • Opóźnione dane
  Opóźnienia wynoszące kilka godzin nie są niczym szczególnym, ale czasami przetwarzanie plików Przenoszenia danych trwa dłużej niż zwykle. Jeśli dane są opóźnione, pojawią się w pliku zbiorczym z następnej godziny z właściwą sygnaturą czasową. Może to na przykład oznaczać, że jeśli przetwarzanie się opóźniło, plik zawiera w większości sygnatury czasowe spomiędzy ósmej a dziewiątej rano i kilka wcześniejszych sygnatur. Nie może się natomiast zdarzyć, by dane pojawiły się we wcześniejszym pliku (czyli w pliku z godziny wcześniejszej niż wskazuje na to sygnatura czasowa zdarzenia).
 • Godziny bez aktywności
  Jeśli w danej godzinie nie wystąpi żadna aktywność, wysyłany jest pusty plik Przenoszenia danych, który zawiera tylko dane nagłówka. Jeśli nie ma plików dotyczących określonej godziny, skorzystaj z raportów w usłudze Ad Manager, by sprawdzić, czy w trakcie tej godziny nie występowały jednak jakieś zdarzenia. Podczas sprawdzania pamiętaj o omówionych poniżej ograniczeniach dotyczących dat. Jeśli raporty Ad Managera potwierdzają, że w danej godzinie nie wystąpiły żadne godne uwagi zdarzenia, nie ma potrzeby kontaktowania się z zespołem pomocy w sprawie brakującego pliku Przenoszenia danych.
 • Ograniczenia dotyczące daty
  Pierwszy z generowanych co godzinę plików z danego dnia zawiera zwykle zdarzenia, które wystąpiły między północą a pierwszą czasu pacyficznego, ale sygnatury czasowe zdarzeń są podane w strefie czasowej sieci wydawcy. Jeśli na przykład wydawca ma ustawiony czas wschodni, w pierwszym z plików generowanych co godzinę zobaczy zdarzenia, które wystąpiły między trzecią a czwartą rano jego czasu. Dane z trzech wcześniejszych godzin będą się znajdować w plikach z poprzedniego dnia. Dlatego możesz widzieć sygnatury czasowe z innego dnia, niż wskazuje na to data w nazwie pliku. Zawsze bierz pod uwagę sygnatury czasowe zdarzeń podawane wewnątrz pliku, a nie datę przesłania pliku lub datę występującą w jego nazwie.
 • Raporty w Przenoszeniu danych dotyczące kreacji nadrzędnych i towarzyszących
  W plikach Przenoszenia danych są uwzględniane wyświetlenia zarówno kreacji nadrzędnych, jak i towarzyszących. W przypadku wyświetlenia kreacji towarzyszącej pole „IsCompanion” będzie zawierać wartość „TRUE” (prawda). Pole „CreativeId” zawiera identyfikatory poszczególnych kreacji nadrzędnych i towarzyszących, a nie identyfikator zestawu kreacji. W pliku Przenoszenia danych nie ma dodatkowego pola dla identyfikatora zestawu kreacji, który umożliwiałby powiązanie wyświetleń kreacji towarzyszących z wyświetleniami kreacji nadrzędnych.
 • Rozbieżności w raportach Narzędzia do wysyłania zapytań Ad Managera
  Dane o nieprawidłowym ruchu są okresowo usuwane z raportów generowanych za pomocą Narzędzia do wysyłania zapytań lub interfejsu API. Ze względu na harmonogram publikowania plików Przenoszenia danych niektóre z tych operacji czyszczenia mogą nie zostać odzwierciedlone w plikach. Przenoszenie danych może przez to podawać nieco większą liczbę wyświetleń, kliknięć lub innych zdarzeń. Ewentualne rozbieżności wynoszą około 1%.

  Pliki CodeServes Przenoszenia danych mogą podawać większą wartość niż dane „Liczba wyświetleń kodu” w Narzędziu do wysyłania zapytań. Zdarza się to, ponieważ Przenoszenie danych zlicza wyświetlenie kodu dla każdego wyświetlenia reklamy, a Narzędzie do wysyłania zapytań uwzględnia tylko po jednym wyświetleniu kodu na każde żądanie. Niektóre formaty kreacji, np. reklamy tekstowe Google Ads, mogą powodować wiele wyświetleń w odpowiedzi na pojedyncze żądanie. Aby uzyskać informacje o niepowtarzalnych wyświetleniach do celów porównawczych, pogrupuj pliki Przenoszenia danych według wartości pól TimeUsec2KeyPart.

Używanie plików raportów Przenoszenia danych

Po skonfigurowaniu Przenoszenia danych pliki są przechowywane w zasobnikach Cloud Storage Ad Managera. Możesz uzyskiwać do nich dostęp w internecie za pomocą narzędzia wiersza poleceń lub interfejsu API. Więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu do zasobników Cloud Storage Ad Managera

Używaj sygnatur czasowych podawanych w każdym wierszu pliku zamiast godziny umieszczonej w nazwie pliku
Jeśli ograniczysz pozyskiwanie i analizę danych do określonego zestawu plików Przenoszenia danych na podstawie godziny rozpoczęcia podanej w nazwie pliku, możesz przeoczyć informacje dostarczone w kolejnym pliku z powodu zmiany czasu na letni, opóźnionego gromadzenia danych lub tym podobnych okoliczności. Lepszym sposobem jest wczytanie wszystkich plików Przenoszenia danych do osobnego systemu (np. do hurtowni danych lub mechanizmu obsługi zapytań) i ograniczenie analizy na podstawie sygnatur czasowych zdarzeń.

Pliki Przenoszenia danych są dostarczane w nieprzetworzonym formacie tekstowym, który można przekonwertować za pomocą edytora arkuszy kalkulacyjnych. Oto kilka typowych sposobów zastosowania informacji uzyskanych dzięki Przenoszeniu danych:

 • wymiarowa agregacja użytkowników na podstawie zdarzeń i aktywności (np. w odniesieniu do każdej kreacji),
 • obliczanie liczby niepowtarzalnych konwersji następujących na przestrzeni wielu dni,
 • dopasowywanie użytkowników do bazy danych klientów,
 • tworzenie raportów z danymi geograficznymi i demograficznymi użytkowników.

Możesz skorzystać z tabel odpowiedników do wyszukiwania nazw i identyfikatorów w wartościach znajdujących się w plikach Przenoszenia danych, by dopasować informacje o wyświetlaniu reklam (np. jednostki reklamowe czy elementy zamówienia) do wstępnie przypisanych wartości przechowywanych w bazie danych.

Przechowywanie plików lokalnie 

Zalecamy, by każde zdarzenie zajmowało w skompresowanym pliku 25–35 bajtów. Dzięki temu skompresowany plik z informacjami o 10 milionach wyświetleń zajmie około 300 MB na dysku. Pamiętaj, że te wartości są przybliżone, a plik może być większy. Poza tym jest to rozmiar danych skompresowanych, więc potrzebujesz dodatkowego miejsca na wyodrębnienie i używanie plików.

Pliki Przenoszenia danych starsze niż 60 dni są usuwane z Ad Managera. Jeśli chcesz je mieć do dyspozycji dłużej niż przez 60 dni, zalecamy przechowywać je lokalnie lub przenieść do innego rozwiązania w chmurze. Dobrze, gdyby obejmowało ono niezależne konto Google Cloud Storage, nad którym masz pełną kontrolę.

Łatwiejsze przetwarzanie dużych plików Przenoszenia danych

W Google Code znajdziesz pakiet narzędzi open source o nazwie CRUSH (Custom Reporting Utilities for Shell) przeznaczonych do przetwarzania uporządkowanych danych tekstowych z poziomu wiersza polecenia lub skryptów powłoki. Narzędzia CRUSH zostały starannie przygotowane i dokładnie przetestowane. Najlepiej korzystać z nich w systemach Linux i Unix. Związaną z nimi pomoc uzyskasz od społeczności zajmującej się oprogramowaniem typu open source.

Alternatywą spoza kręgu oprogramowania open source jest program do integracji danych o nazwie DMX oferowany przez firmę Syncsort.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?