ಹುಡುಕಾಟ
ಹುಡುಕಾಟ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ
ಹುಡುಕಾಟ ಮುಚ್ಚು
Google Apps
ಪ್ರಮುಖ ಮೆನು
true
ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪುಟವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ Google Chrome ನ ಅಂತರ್-ರಚಿತ ಅನುವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಪುಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

Set up a recovery phone number or email address

Losing access to your emails, documents, and photos can be frustrating. To make sure you can get back into your account quickly, easily, and securely in the future, add account recovery options.

You don't have to provide a recovery email address or phone number, but having one makes it easier for you to regain access to your account if you forget your password or are locked out.

If you've lost access to your account, you can try to regain access through our account recovery form.

Add or change a recovery phone number

 1. Sign in to your "Recovery phone" page in My Account.
 2. From here you can:
  • Add a recovery phone.
  • Change your recovery phone: Next to your phone number, select Edit Edit.
 3. In the box that appears, follow the instructions.

Note: You must use a mobile phone with text messaging turned on.

How a recovery phone number can make your account more secure

Here are some ways we can use your recovery phone number:

 • Challenge people if they try to get into your account without your permission
 • Send you a verification code so you can get into your account if you ever lose access
 • Provide an alternate way for you to verify that you own an account
 • Alert you to possible threats to your account's security (for example, when your password is changed)

Learn more about how phone numbers are used.

Add or change a recovery email

 1. Sign in to your "Recovery email" page in My Account.
 2. From here you can:
  • Add a recovery email.
  • Change your recovery email: Next to your email address, select Edit Edit.
 3. Enter your recovery email address.
 4. Select Done.
Which email to use

Your recovery address should be an email address that you use regularly.

If you use Gmail, you might have added a recovery email address to your account when you first signed up.

If you don't use Gmail, your default recovery address is the email address you used to sign up for your account (for example: myusername@yahoo.com).

Some ways we’ll use this email address
 • We need to confirm your username after you create an address
 • You can't sign in to Google
 • You've forgotten your password
 • You're about to run out of storage space
 • We need to alert you to any unusual activity involving your address
hc_author_accounts

Nick is an Accounts expert and the author of this help page. Leave him feedback below about how to improve it.

Was this article helpful?
How can we improve it?
false
Watch video tutorials

To get the latest tips, tricks, and how-to's, subscribe to our YouTube Channel.