ປ່ຽນວ່າຈະໃຫ້ໃຜຈັດການບັນຊີ Brand ຂອງທ່ານ

ຖ້າທ່ານແມ່ນເຈົ້າຂອງບັນຊີ Brand, ທ່ານສາມາດ:

 • ເພີ່ມຄົນໃຫ້ມາຊ່ວຍຈັດການມັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງ Google ທີ່ມັນໃຊ້ໄດ້
 • ເລືອກວ່າຈະໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມີການຄວບຄຸມຫຼາຍປານໃດຕໍ່ກັບບັນຊີ
 • ປ່ຽນຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຫຼັກຂອງບັນຊີ

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ບັນຊີ Brand.

ເບິ່ງ ຫຼື ເພີ່ມຄົນ

ເພື່ອເບິ່ງວ່າໃຜຈັດການບັນຊີ Brand ຂອງທ່ານ ຫຼື ເພື່ອເຊີນຄົນໃໝ່:

 1. ໄປທີ່ຂໍ້ ບັນຊີ Brand ຂອງບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ.
 2. ເລືອກບັນຊີທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັດການ.
 3. ເລືອກ ຈັດການການອະນຸຍາດ. ທ່ານຈະເຫັນລາຍຊື່ຄົນຜູ້ທີ່ສາມາດຈັດການບັນຊີໄດ້.
 4. ເພື່ອເຊີນຄົນໃໝ່, ກະລຸນາເລືອກ ເຊີນຜູ້ໃຊ້ໃໝ່ Ask people to manage.
 5. ປ້ອນທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
 6. ຢູ່ກ້ອງຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ກະລຸນາເລືອກບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າ:
  • ເຈົ້າຂອງ ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ພວກເຂົາຄວບຄຸມວ່າໃຜເປັນຜູ້ຈັດການບັນຊີ. ບັນຊີຕ້ອງມີ ເຈົ້າຂອງຫຼັກ ໜຶ່ງຄົນ.
  • ຜູ້ຈັດການ ສາມາດໃຊ້ການບໍລິການຂອງ Google ທີ່ຮອງຮັບບັນຊີ Brand ໄດ້ ເຊັ່ນ ແບ່ງປັນຮູບພາບໃນ Google ຮູບພາບ ຫຼື ໂພສວິດີໂອໃນ YouTube.
  • ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການສື່ສານ ສາມາດເຮັດສິ່ງດຽວກັນໄດ້ຄືກັບຜູ້ຈັດການ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດໃຊ້ YouTube ໄດ້.
 7. ເລືອກ ເຊີນ and then ສຳເລັດແລ້ວ.

ຄົນທີ່ທ່ານເຊີນຈະໄດ້ຮັບອີເມວທີ່ພວກເຂົາສາມາດຍອມຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານໄດ້.

ປ່ຽນບົດບາດ ຫຼື ລຶບຄົນອອກ

 1. ໄປທີ່ຂໍ້ ບັນຊີ Brand ຂອງບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ.
 2. ເລືອກບັນຊີທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັດການ.
 3. ເລືອກ ຈັດການການອະນຸຍາດ. ທ່ານຈະເຫັນລາຍຊື່ຄົນຜູ້ທີ່ສາມາດຈັດການບັນຊີໄດ້.
 4. ຈາກບ່ອນນີ້ ທ່ານສາມາດ:
  • ປ່ຽນບົດບາດຂອງບາງຄົນ: ຢູ່ຂ້າງຊື່ຄົນ, ເລືອກບົດບາດປັດຈຸບັນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລ້ວເລືອກບົດບາດໃໝ່.
  • ລຶບບາງຄົນອອກ: ຢູ່ຂ້າງຊື່ຄົນ, ເລືອກລຶບອອກ Remove. ຢືນຢັນການເລືອກຂອງທ່ານຖ້າມີການຖາມ.
 5. ເລືອກ ສຳເລັດແລ້ວ.

ທ່ານສາມາດລຶບຕົວເອງໃນຖານະເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ຈັດການອອກໄດ້. ຖ້າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງຫຼັກ ແລະ ຕ້ອງການອອກຈາກບັນຊີ, ກ່ອນອື່ນທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນບົດບາດຂອງຄົນອື່ນເປັນ "ເຈົ້າຂອງຫຼັກ" ເສຍກ່ອນ.

ປ່ຽນເຈົ້າຂອງຫຼັກຂອງບັນຊີ Brand ຂອງທ່ານ

ສຳຄັນ: ມັນໃຊ້ເວລາໜຶ່ງມື້ໃນການໂອນກຳມະສິດຫຼັກຂອງບັນຊີ Brand ໃຫ້ຄົນອື່ນ.

 1. ໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ, ເປີດຂໍ້ ບັນຊີ Brand ຂອງບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ.
 2. ເລືອກບັນຊີທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັດການ.
 3. ຄລິກ ຈັດການການອະນຸຍາດ.
 4. ຊອກຫາຄົນໃນລາຍຊື່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂອນກຳມະສິດຫຼັກໃຫ້.
  • ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານຊອກບໍ່ເຫັນບຸກຄົນນັ້ນ, ທ່ານຈະຈຳເປັນຕ້ອງ ເພີ່ມເຂົາເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງ. ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາຍອມຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານແລ້ວ, ກະລຸນາລອງອີກຄັ້ງຈາກຂັ້ນຕອນ 1.
 5. ຢູ່ຂ້າງຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄລິກລູກສອນລົງ ລູກສອນລົງລຸ່ມand then ເຈົ້າຂອງຫຼັກ and then ໂອນ.

ທ່ານສາມາດຢຸດການໂອນໄດ້ຈົນກວ່າວ່າມັນສຳເລັດ. ຖ້າທ່ານຕັດສິນໃຈໃນພາຍຫຼັງວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ບຸກຄົນນີ້ເປັນເຈົ້າຂອງຫຼັກອີກຕໍ່ໄປ, ກະລຸນາ ປ່ຽນບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ລຶບພວກເຂົາອອກຈາກບັນຊີ.