Thêm Gmail

Nếu bạn thêm Gmail vào tài khoản Google của mình, tên người dùng chính của tài khoản đó sẽ thay đổi vĩnh viễn sang tennguoidungcuaban@gmail.com.

Sau khi bạn thêm Gmail, địa chỉ email ban đầu được liên kết với tài khoản của bạn sẽ trở thành địa chỉ email thay thế. Nếu bạn đã xác minh địa chỉ email ban đầu trước khi thêm Gmail, bạn sẽ có thể đăng nhập bằng địa chỉ email này.

Thêm Gmail vào một tài khoản Google hiện có

  1. Truy cập mail.google.com.
  2. Nhấp vào Đăng ký Gmail.
  3. Ở đầu trang, nhấp vào Nếu bạn đã có tài khoản Google, bạn có thể đăng nhập tại đây. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập.
  4. Sử dụng tên người dùng và mật khẩu tài khoản Google hiện có của bạn để đăng nhập. Trên trang tiếp theo, bạn sẽ thấy một biểu mẫu đăng ký Gmail dạng được rút ngắn nơi bạn có thể chọn tên người dùng Gmail của mình