Tên người dùng thay thế

Tùy thuộc vào sản phẩm Google mà bạn sử dụng, bạn có thể thấy một hoặc nhiều tên người dùng ngoài tên người dùng chính của bạn ở đầu Trang tổng quan của Google. Những tên người dùng thay thế này hoạt động với tài khoản Google theo nhiều cách khác nhau.

Dưới đây là một số tên người dùng mà bạn có thể thấy trên Trang tổng quan của mình. Nhấp vào các liên kết để tìm hiểu thêm.

  Địa chỉ email thay thế

  Bạn có thể đã thêm địa chỉ email thay thế vào tài khoản của mình bằng cách nhấp vào liên kết Chỉnh sửa bên cạnh "Địa chỉ email" trên trang Tài khoản của tôi. Bạn có thể sử dụng địa chỉ email thay thế để đăng nhập vào tài khoản Google, đồng thời để khôi phục mật khẩu của bạn.

  Nếu bạn đã thêm địa chỉ thay thế vào tài khoản của mình, bạn sẽ thấy địa chỉ đó được hiển thị bên dưới tên người dùng chính của mình trên trang Tài khoản của tôi.

  Để chỉnh sửa địa chỉ email thay thế của bạn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh 'Địa chỉ email' trên trang Tài khoản của tôi.
  3. Trong "Thêm địa chỉ email thay thế vào tài khoản của bạn", nhập địa chỉ email mới hoặc xóa các địa chỉ email không mong muốn.
  4. Nhấp vào Lưu.

  Biệt hiệu

  Bạn có thể đã thêm biệt hiệu vào tài khoản của mình bằng cách nhấp vào liên kết Chỉnh sửa bên cạnh "Địa chỉ email" trên trang Tài khoản của tôi.

  Nếu bạn đã thêm biệt hiệu vào tài khoản của mình, bạn sẽ thấy biệt hiệu đó hiển thị bên dưới tên người dùng chính trên Trang tổng quan. Xin lưu ý rằng biệt hiệu không phải là duy nhất, có nghĩa là một biệt hiệu có thể được liên kết với nhiều tài khoản Google. Bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Google bằng biệt hiệu của mình.

  Để chỉnh sửa biệt hiệu tài khoản Google của bạn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh "Địa chỉ email" trên trang Tài khoản của tôi.
  3. Nhập biệt hiệu mới hoặc xóa biệt hiệu hiện tại nếu bạn không muốn một trong hai biệt hiệu.
  4. Nhấp vào Lưu.

  Tên Album Web Picasa

  Tên Album Web Picasa của bạn hiển thị bên cạnh ảnh tiểu sử của bạn. Quá trình tạo hoặc thay đổi tên của bạn sẽ khác nhau cho dù bạn đã kết nối dịch vụ Album Web Picasa với Tiểu sử trên Google hay chưa.

  Album Web Picasa không có Tiểu sử trên Google:

  1. Đăng nhập vào Album Web Picasa.
  2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng biểu tượng bánh răng ở đầu trang và chọn Cài đặt ảnh.
  3. Trên tab Chung, trong phần "Biệt hiệu của bạn", nhập biệt hiệu bạn muốn hiển thị.
  4. Nhấp vào Lưu.

  Album Web Picasa có Tiểu sử trên Google được liên kết:

  Bạn sẽ tạo hoặc thay đổi tên hiển thị của mình thông qua Tiểu sử trên Google. Vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào Album Web Picasa.
  2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng biểu tượng bánh răng ở đầu trang và chọn Cài đặt ảnh.
  3. Nhấp vào tab Chung.
  4. Trong phần 'Biệt hiệu của bạn', nhấp vào liên kết 'Chỉnh sửa tiểu sử của bạn'.
  5. Thay đổi tên của bạn trong Tiểu sử trên Google và nhấp vào Lưu thay đổi.

  Lưu ý: Theo mặc định, biệt hiệu Album Web Picasa của bạn là số ID của tiểu sử trên Google của bạn khi bạn đăng ký dịch vụ lần đầu. Bạn có thể tìm thấy ID của tiểu sử trên Google của mình trong URL tiểu sử: http://profiles.google.com/[số ID của tiểu sử trên Google duy nhất của bạn].

  Bạn có thể tìm thấy biệt hiệu Picasa của mình trên Trang tổng quan của Google -- xin lưu ý rằng bạn không thể đăng nhập bằng biệt hiệu Picasa của mình.

  Tên người dùng trước đó không được liên kết với Gmail

  Nếu bạn đã thêm Gmail vào tài khoản Google hiện tại và bạn đã xác minh địa chỉ email gốc mà bạn đã sử dụng để đăng nhập vào tài khoản của mình, địa chỉ email đó sẽ vẫn được hiển thị trên Trang tổng quan của Google. Địa chỉ sẽ xuất hiện dưới dạng tên người dùng khác sau khi bạn thêm Gmail vào tài khoản của mình.

  Nếu bạn muốn xóa địa chỉ email ban đầu khỏi tài khoản của mình, chỉ cần đăng nhập và nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh "Địa chỉ email". Sau đó nhấp vào Xóa bên cạnh địa chỉ email bạn muốn xóa khỏi tài khoản của mình. Nếu bạn không muốn xóa địa chỉ email đó, bạn vẫn có thể đăng nhập bằng địa chỉ email đó.

  Nếu bạn chưa xác minh địa chỉ email ban đầu, địa chỉ đó sẽ không được liên kết với tài khoản của bạn sau khi bạn thêm Gmail.

  Tên người dùng Gmail trước đây

  Nếu trước đó bạn đã sử dụng Gmail nhưng quyết định xóa Gmail khỏi tài khoản Google của mình, tên người dùng Gmail cũ của bạn sẽ vẫn xuất hiện trên Trang tổng quan của Google. Bạn vẫn có thể đăng nhập bằng tên người dùng này nhưng bạn sẽ không thể truy cập vào hộp thư đến của mình. Tìm hiểu cách khôi phục Gmail cho tài khoản của bạn.

  Tên người dùng Google Talk

  Nếu bạn là người dùng Google Talk, tên người dùng Talk của bạn cũng sẽ xuất hiện trên Trang tổng quan của Google. Bạn có thể đăng nhập bằng tên người dùng Google Talk của mình nhưng bạn sẽ không thể xóa tên người dùng này khỏi tài khoản của mình. Nếu bạn muốn thêm Gmail vào tài khoản Google của mình, tên người dùng Google Talk của bạn sẽ được sử dụng làm tên người dùng Gmail.

  Không thể thay đổi tên người dùng Google Talk của bạn mà không tạo tài khoản Google mới. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi bí danh, là tên hiển thị được hiển thị cho người dùng khác khi họ thêm bạn vào danh sách liên hệ của họ. Nếu bạn đã được thêm vào danh sách liên hệ của bạn bè, khi bạn cập nhật bí danh, tên hiển thị của bạn sẽ không thay đổi cho những người bạn này.

  Bí danh Google Talk

  Bí danh Google Talk của bạn là tên hiển thị được hiển thị cho người dùng khác khi họ thêm bạn vào danh sách liên hệ của mình. Nếu bạn đã được thêm vào danh sách liên hệ của bạn bè, khi bạn cập nhật bí danh, tên hiển thị của bạn sẽ không thay đổi cho những người bạn này.

  Để thay đổi bí danh của bạn:

  1. Đăng nhập vào Google Talk.
  2. Nhấp vào Cài đặt ở đầu danh sách Bạn bè của bạn.
  3. Tô sáng Chung nằm ở bên trái của cửa sổ và nhấp vào Cài đặt tài khoản.
  4. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Thông tin cá nhân.
  5. Điền vào một hoặc cả hai trường TênHọ.
  6. Nhấp vào Lưu.

  Tên người dùng Google Groups

  Nếu bạn tham gia Google Groups, bạn sẽ được yêu cầu nhập biệt hiệu để sử dụng cho nhóm đó. Bạn có thể thấy biệt hiệu này bên dưới "Tiểu sử và thống kê của tôi' nếu bạn đăng nhập vào Google Groups. Xin lưu ý rằng bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Google bằng biệt hiệu này.

  Để thay đổi biệt hiệu Google Groups của bạn, chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập và nhấp vào liên kết Quản lý tư cách thành viên của tôi ở dưới cùng của phần Nhóm của tôi trên trang Google Groups chính.
  2. Nhập biệt hiệu bạn muốn sử dụng cho từng nhóm mà bạn đã tham gia hoặc chỉ định một biệt hiệu cho tất cả các nhóm.
  3. Lưu thay đổi khi bạn đã hoàn tất.

  Lưu ý: Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện cho biệt hiệu trong Google Groups sẽ không được phản ánh trên trang Tài khoản của tôi.

  Tên người dùng YouTube

  Nếu bạn đã liên kết tài khoản YouTube của mình với tài khoản Google hiện tại, tên người dùng đó sẽ được hiển thị trên Trang tổng quan của Google. Khi bạn liên kết tài khoản YouTube của mình với tài khoản Google hiện tại, cả hai tài khoản sẽ được kết nối, vì vậy, bạn cần đăng nhập bằng tên người dùng tài khoản Google hiện tại và mật khẩu tài khoản Google. Bạn không thể đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu YouTube của mình nữa. Tìm hiểu thêm.

  Hiện tại, bạn không thể thay đổi tên người dùng YouTube của mình—chỉ đơn giản là vì quá nhiều thông tin đi kèm với từng tài khoản. Tuy nhiên, bạn có thể đăng ký tài khoản YouTube mới với tên người dùng mong muốn.

Nếu trang Tài khoản của tôi hiển thị tên người dùng mà bạn không thêm vào tài khoản Google và bạn cho rằng tài khoản của bạn có thể bị xâm phạm, vui lòng xem các bước khắc phục sự cố của chúng tôi.