Khôi phục tên người dùng đã xoá

Nếu chưa xoá toàn bộ Tài khoản Google, bạn có thể sử dụng lại tên người dùng Gmail bằng cách thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập tại https://www.google.com/accounts?hl=vi bằng cách sử dụng địa chỉ email hiện đang được liên kết với Tài khoản Google của bạn.

    Lưu ý: Nếu đã xoá Gmail khỏi tài khoản, nhưng chưa xoá toàn bộ tài khoản, bạn vẫn có khả năng đăng nhập với địa chỉ email thay thế của mình (bây giờ là tên người dùng chính của bạn). Nếu bạn không thể đăng nhập bằng địa chỉ email này, có thể bạn đã xoá toàn bộ tài khoản của mình. Trong trường hợp này, bạn không thể khôi phục lại tên người dùng Gmail của mình.

  2. Khi vẫn còn đăng nhập được vào Tài khoản Google của mình, hãy truy cập vào trang đăng ký Gmail và tên người dùng Gmail cũ của bạn sẽ được nhập sẵn trong trường tên người dùng.

  3. Hãy hoàn tất biểu mẫu, nhập mật khẩu Tài khoản Google hiện tại của bạn và nhấp vào Tiếp tục.

Sau khi hoàn tất quá trình này, bạn có thể tiếp tục sử dụng lại Gmail để gửi và nhận email.